Durant el 2020 s’ha parlat molt del treball per a les persones amb TEA. Malgrat això, aquesta segueix sent en masses ocasions una matèria pendent, doncs les entrevistes de treball solen ser un escull que dificulta en moltes ocasions la inserció. No obstant això, si l’empresa és capaç de mirar més enllà d’aquest primer contacte, què pot esperar d’un treballador amb TEA?

Com hem explicat en anteriors entrades, les persones amb TEA presenten alteracions principalment en dues grans àrees, en la comunicació i la interacció social, i en la flexibilitat de pensament i comportament. Si bé sabem que no hi ha dues persones iguals, és comú que l’alteració en la comunicació i la interacció social, en matèria del treball, comporti problemes a l’hora de comprendre l’ús d’ironies i bromes en el lloc de treball, captar les segones intencions dels companys i companyes, la manipulació o la persuasió, així com diferents graus de dificultat per a relacionar-se amb la resta de la plantilla. Les alteracions en la flexibilitat cognitiva i conductual solen traduir-se en perfils de persones amb tendència a mostrar-se rígides quant al compliment d’horaris, rutines, normes i tasques, amb presència d’interessos mostrats en un alt nivell d’intensitat.

Malgrat que aquestes alteracions solen ser observades des de l’òptica de la dificultat, solen portar associades una sèrie de capacitats que permeten a la persona mostrar un perfil sociolaboral molt interessant, que podria resultar en avantatjós respecte altres treballadors.

Així doncs, lligat a les alteracions en la comunicació, podem trobar que la persona mostri un pensament lògic i literal, que no menteixi ni intenti manipular, sent honesta, amb capacitat per a prendre decisions basades en criteris objectius, i no segons pensaments subjectius, intuïcions o prejudicis.

En l’àmbit de les alteracions en la flexibilitat del pensament i comportament hi trobem diversos avantatges, per exemple, l’adherència a rutines ens portarà a tenir una persona qui se sentirà còmoda i ben adaptada a rutines com tasques repetitives o mecàniques, amb alta atenció pel detall. La inflexibilitat del pensament permet a la persona sentir-se còmoda respectant i acomplint les normes establertes, oferint seguretat a l’empresa.

D’altra banda, les persones amb TEA solen mostrar interessos circumscrits, els quals els permeten generar una gran curiositat cap a qüestions específiques, generant un coneixement especialitzat i exhaustiu d’aquests temes. Així doncs, si l’usuari pot generar un interès en el camp que treballa o pot treballar en allò que l’interessa, mostrarà un vast coneixement i passió en el lloc de treball.

Des de TEAMAR hem tingut l’oportunitat d’acompanyar alguns dels nostres usuaris i usuàries en el procés de recerca i inserció al món del treball, així com en pràctiques. Tot i el que sol dir-se en l’imaginari de la societat, les persones amb TEA no es dediquen exclusivament a la informàtica, sinó que, com qualsevol altre col·lectiu, es decanten per àmbits molt diferents, segons els seus interessos i capacitats. Així, per exemple, tenim usuaris i usuàries que s’han dedicat al monitoratge, al comerç, a la cuina i restauració, a la química, al disseny gràfic, a l’àmbit administratiu, a la traducció, a l’àmbit sanitari, a la fusteria, a la fontaneria i electricitat domèstica, a la jardineria i la cura d’espais naturals, a la mecànica de diferents tipus de vehicles i maquinària, al disseny de videojocs i, sí, també, a la informàtica. I tot això en diferents punts de l’escala laboral, des de peons fins a supervisors.

A continuació, us oferim a continuació un recull de comentaris que usuaris i empreses ens han regalat:

  • És un més de l’equip. Tots el coneixem i sabem que no li podem fer bromes, però està ben integrat, i estem contents que formi part de la nostra plantilla.
  • Li agrada molt treballar en el que fa, està molt atent a tot el que fa i rarament s’equivoca.
  • És molt puntual i meticulós en la seva feina.
  • Coneix moltes coses, fins i tot ens estem plantejant comprar unes màquines de les quals ens ha parlat que creia que ens podrien ajudar a millorar la nostra feina!

• Tenia ganes que algú em donés l’oportunitat de treballar i demostrar del que sóc capaç.
• L’entrevista em feia por, però em van agafar al final. Estic content d’haver trobat feina per fi.
• A vegades no sé com s’ha de fer alguna cosa, però puc demanar ajuda al meu supervisor i sempre m’ajuda.
• Gràcies a la feina puc guanyar diners. Estic estalviant per poder tenir una vida adulta “normal”.

Esperem que aquesta entrada us hagi resultat d’interés. Fins al proper juernes d’informació!

Equip de TEAMAR.Durante el 2020 se ha hablado ucho del trabajo para las personas con TEA. Pese ello, esta sigue siendo en demasiadas ocasiones una materia pendiente, pues las entrevistas de trabajo suelen ser un escollo que difculta en muchas ocasiones la inserción. Pese ello, si la empresa es capaz de mirar más allá de este primer contacto, ¿qué puede esperar de un trabajador con TEA?

Como hemos explicado en anteriores entradas, las personas con TEA presentan alteraciones principalmente en dos grandes áreas: en la comunicación y interacción social, y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Si bien sabemos que no hay dos personas iguales, es común que las alteraciones en lac omunicación y la interacción, en materia de trabajo, se traduzcan en problemas a la hora de comprender el uso de ironías y bromas, captar segundas intenciones de sus compañeros y compañeras, la manipulación o la persuasión, así como diferentes grades de dificultad para relacionarse con el resto de la plantilla. Las alteraciones en la flexibilidad cognitiva y conductual suelen traducirse en perfiles de personas con tendencia a mostrarse rígidas en cuanto al cumplimiento de horarios, rutinas, normas y tareas, con presencia de intereses mostrados en un alto nivel de intensidad.

Pese estas alteraciones suelen ser observadas desde la óptica de la dificultad, suelen estar asociadas a una serie de capacidades que permiten a la persona con TEA mostrar un perfil sociolaboral muy interesante, que podría ser ventajoso respecto otros trabajadores.

Así pues, ligado a las alteraciones en la comunicación, podemos encontrarnos que la persona muestre un pensamiento lógico y literal, que no mienta ni intente manipular, siendo honesta, con capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, y no según pensamiento sujetivos, intuiciones o prejuicios.

En el ámbito de las alteraciones en la flexibilidad del pensamiento y comportamiento, encontramos varias ventajas, por ejemplo, la adherencia a rutinas nos llevará a tener una persona quién se sienta cómoda y bien adaptada a rutinas como tareas repetitivas o mecánicas, con alta atención al detalle. La inflexibilidad del pensamiento permite a la persona sentirse cómoda respetando y acumpliendo las normas establecidas, ofreciendo seguridad a la empresa.

Por otro lado, las personas con TEA suelen mostrar intereses circumscritos, los cuales permiten generar una gran curiosidad hacia cuestiones específicas, generando un conocimiento especializado y exhaustivo de estos temas. Así pues, si el usuario puede generar un interés en el campo en el que trabaja, o puede trabajar en aquello que le interesa, mostrará un basto conocimiento y pasión en su lugar de trabajo.

Desde TEAMAR hemos tenido la oportunidad de acompañar a algunos de nuestros usuarios y usuarias en el proceso de búsqueda e inserción al múndo del trabajo, así como en prácticas. Pese a lo que se suele decir en el imaginario de la sociedad, las personas con TEA no se dedican exclusivamente a la informática, sino que, como cualquier otro colectivo, se decantan por ámbitos muy distintos, según sus intereses y capacidades. Así, por ejemplo, tenemos usuarios y usuarias que se han dedicado al monitoraje, al comercio, a la cocina, a la restauracion, a la química, al diseño gráfico al ámbito administrativo, a la traducción, al ámbito sanitario, la carpintería, fontanería y electricidad doméstica, a la jardinería, al cuidado de espacios naturales, a la mecánica de diferentes tipos de vehículos y maquinaria, al diseño de videojuegos y, sí, también, a la informática. Y todo esto en diferentes puntos de la escala laboral, desde peones a supervisores.

Por último, os ofrecemos una selección de comentarios que usuarios y empresas nos han regalado:

  • Es uno más del equipo. Todos lo conocemos y sabemos que no podemos hacerle bromas, pero está bien integrado y estamos contentos que forme parte del equipo.
  • Le gusta mucho trabajar en lo que hace, está muy atento a todo lo que hace y raramente se equivoca.
  • Es muy puntual y meticuloso en su trabajo.
  • Conoce muchas cosas, incluso nos estamos planteando comprar unas máquinas de las que nos ha hablado para mejorar nuestro trabajo.

• Tenía ganas que alguien me diese la oportunidad de trabajar y demostrar de lo que soy capaz.
• La entrevista me asustaba, pero me cogieron al final. Estoy contento de haber encontrad trabajo al fin!
• A veces no sé cómo tengo que hacer alguna cosa, pero puedo pedir ayuda a mi supervisor y siempre me ayuda.
• Gracias al trabajo puedo ganar dinero. Estoy ahorrando para poder tener una vida adulta “normal”.

Esperamos que esta entrada haya resultado de vuestro interés. ¡Hasta el próximo juernes de información!

Equipo de TEAMAR