Hola a tots i totes! Avui arranquem amb el primer article després de l’aturada de vacances i com no podria ser d’altra forma, parlarem de l’inici de curs i la tornada a l’escola.

Ve una època de nous cursos, nous companys, noves relacions, nous mestres…i molta incertesa. Igual que la variabilitat que hi ha dins de l’espectre de les persones amb TEA, la tornada a l’escola pot ser molt variada depenent de l’alumne a qui ens referim.

Inicis de nervis, inicis d’il·lusió, inicis d’incertesa i imprevistos, inicis de rutines, inicis de noves aventures… A continuació es comentaran algunes recomanacions o consells per a que sigui més fàcil la tornada a l’escola dels alumnes amb TEA.

– Anticipació: és important que l’alumne/a amb TEA tingui coneixement del dia que comença l’escola, se li pot facilitar suport visual. En la mateixa línia, també és important que tingui coneixement de forma anticipada de quin serà el seu horari i la nova rutina a partir d’ara. És molt recomanable fer servir calendaris o agendes visuals. En quant al canvi de cicle, professorat o companys, també és important parlar-ho de forma prèvia, si cal, coordinar-se amb l’escola per poder anticipar-li aquesta informació.

– Estructuració del temps: amb l’ajuda de calendaris i agendes visuals, és molt important estructurar el temps, tant d’ocupació com els descansos. Molt important mantenir una bona estructura escolar però també els caps de setmana, tenint descansos i moments lliures d’oci per recuperar l’energia empleada durant la setmana. Com tota persona, quan es dedica temps a una tasca, hi ha una despesa d’energia, per la qual cosa, els caps de setmana van bé per recuperar-la. Cal tenir en compte que tant els nens com les nenes amb TEA, de vegades, necessiten un esforç doble d’energia per poder parar atenció i discriminar l’alta quantitat d’estímuls que es reben a classe.

– Facilitar objecte d’aferrament o material sensorial: per facilitar aquesta regulació emocional, alguns alumnes necessitaran endur-se algun objecte d’aferrament que tinguin a casa, per tenir aquesta seguretat a l’escola en moments de dificultat. Altres alumnes, potser necessiten portar una motxilla amb material sensorial per facilitar-los una millor adaptació en moments de molta estimulació en el seu entorn.

En la mateixa línea, és important recolzar a la criatura si presenta dificultats al separar-se dels seus progenitors quan entra a l’escola, recordant-li que després el vindràn a buscar i jugaran una estona al parc, per exemple, sense minimitzar el seu malestar.

– Validació emocional: és molt important que a casa es mantingui la calma, són moments complicats per a ells ja que són canvis importants a les seves vides després d’una llarga aturada de vacances. És recomanable parlar a casa de les emocions que estan sentint i en quin nivell d’intensitat hi són, amb l’ajuda del termòmetre de les emocions. Igual que també és important que els pares i germans s’expressin a nivell emocional i comparteixin que allò que està vivint el nen o nena amb TEA, també ho senten ells en els seus respectius treballs i tornades a la rutina. Recordem que la gestió i expressió emocional no només és una feina que ha de fer la persona amb TEA.

– Comunicació amb escola i equip docent: és molt important que l’equip de psicòlegs referent de l’alumne, es posi en contacte com més aviat millor amb l’escola per parlar de l’inici de curs d’aquest. Així es podrà ajudar en una millor adaptació de la persona al seu nou entorn, parlant tant de les dificultats com dels punts forts i motivadors a l’aula.

Esperem que la tornada a l’escola sigui tan grata com sigui possible! Aquí estarà l’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR per ajudar-vos en el vostre camí.

_______________________________________________________________________________________________________________

¡Hola a todos y a todas! Hoy arrancamos con el primer artículo después del parón vacacional y como no podría ser de otra forma, hablaremos del inicio de curso y la vuelta al colegio.

Viene una época de nuevos cursos, nuevos compañeros, nuevas relaciones, nuevos maestros…y mucha incertidumbre. Al igual que la variabilidad que hay dentro del espectro de las personas con TEA, la vuelta al colegio puede ser muy diferente dependiendo del alumno al cuál nos refiramos.

Inicios de nervios, inicios de ilusión, inicios de incertidumbre e imprevistos, inicios de rutinas, inicios de nuevas aventuras… A continuación se comentarán algunas recomendaciones o consejos para que sea más fácil la vuelta al colegio de los alumnos con TEA.

Anticipación: es importante que el alumno/a con TEA tenga conocimiento del día en que empieza la escuela, se le puede facilitar apoyo visual para ello. En la misma línea, también es importante que tenga conocimiento de forma anticipada de cuál será su horario y su nueva rutina a partir de ahora. Es muy recomendable utilizar calendarios o agendas visuales. En cuanto al cambio de ciclo, profesorado o compañeros, también es importante hablarlo de forma previa, y si es necesario, coordinarse con el colegio para poderle anticipar esta información.

Estructuración del tiempo: con la ayuda de calendarios y agendas visuales, es muy importante estructurar el tiempo, tanto de ocupación como los descansos. Muy importante es mantener una buena estructura escolar pero también de fin de semana, teniendo descansos y momentos libres de ocio para recuperar la energía empleada durante la semana. Como toda persona, cuando se dedica tiempo a una tarea, hay un gasto de energía, por lo cual, los fines de semana van bien para recuperarla. Hay que tener en cuenta que tanto los niños como las niñas con TEA, a veces, necesitan un esfuerzo doble de energía para poder prestar atención y discriminar la alta cantidad de estímulos que se reciben en clase.

Facilitar objeto de apego o material sensorial: para facilitar dicha regulación emocional, algunos alumnos necesitarán llevarse con ellos algún objeto de apego que tengan en casa, para darles esa seguridad en la escuela en momentos de dificultad. Otros alumnos, quizás necesiten llevar una mochila con material sensorial para facilitarles una mejor adaptación en momentos de mucha estimulación en su entorno.

En la misma línea, es importante dar apoyo a la criatura si presenta dificultades al separarse de sus progenitores cuando entra en la escuela, recordándole que después lo vendrán a buscar y jugarán un rato en el parque, por ejemplo, sin minimizar su malestar.

Validación emocional: es muy importante que en casa se mantenga la calma, son momentos complicados para ellos ya que son cambios importantes en sus vidas después de un largo parón vacacional. Es recomendable hablar en casa de las emociones que están sintiendo y en qué nivel de intensidad están, con la ayuda del termómetro de las emociones. Al igual que también es importante que los padres y hermanos se expresen a nivel emocional y compartan que lo que está viviendo el niño o niña con TEA, también lo sienten ellos en sus respectivos trabajos y vueltas a la rutina. Recordemos que la gestión y expresión emocional no solamente es un trabajo que ha de hacer la persona con TEA.

Comunicación con escuela y equipo docente: es muy importante que el equipo de psicólogos referente del alumno, se ponga en contacto cuanto antes con la escuela para hablar del inicio de curso de éste. Así se podrá ayudar en una mejor adaptación de la persona a su nuevo entorno, hablando tanto de sus dificultades como de sus puntos fuertes y motivadores en el aula.

¡Esperemos que la vuelta al cole sea lo más grata posible! Aquí estará el equipo de psicólogos/as de TEAMAR para ayudaros en vuestro camino.

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR