Benvolgudes famílies, el post d’avui ens fa especial il·lusió! Tenim prepara’t per a tots i totes vosaltres un nou servei per als socis de l’Associació TEAMar.

Però, abans de revelar la noticia, si voleu esbrinar de què es tracta, haureu de fer ús de la paciència i continuar llegint!

Heu pensat mai d’on surt la paraula família? Aquesta paraula prové del llatí, famulus, un terme utilitzat en l’Antiga Roma per a designar a aquelles persones que vivien sota el mateix sostre. Des de les persones que servien, a les altres persones que vivien a la llar i que estaven emparentades entre sí.

En l’actualitat, es defineix a la família com a aquell conjunt d’ascendents, descendents i altres persones relacionades entre sí pel parentesc de sang o legal. El concepte de família ha sofert diverses transformacions conforme la societat ha anat canviant, influenciats per les costums, la cultura, la religió i les lleis de cada país. La ONU defineix a la família com “un grup fonamental a la societat i una mitjà natural per al creixement i el benestar de tots els seus membres, i en particular els infants, que ha de rebre la protecció i assistència necessàries per a poder assumir plenament les seves responsabilitats dins de la comunitat”.

Com hem comentat, malgrat tradicionalment l’ús de la paraula família estava encapsulat en unes característiques molt rígides, pare, mare i fills; actualment, inclou a moltes tipologies de famílies classificades de la següent manera:

 • Família nuclear: formada pels progenitors i un o més fills/es
 • Família extensa: formada per avis, tiets, persones amb consanguinitat o afins
 • Família monoparental: formada per un sol progenitor (pare/mare) i un o més fills/es
 • Família reconstituïda: un o ambdós membres de l’actual parella tenen un o més fills/es de relacions anteriors
 • Família homoparental: la parella està formada per dues persones del mateix sexe
 • Família unipersonal: formada per una persona
 • Família DINK (double income, no kids): formada per una parella que decideix no tenir descendència i prioritzar altres aspectes de la seva vida
 • Família poligàmica: composada per diferents membres que formen diverses relacions afectives
 • Família LAT: formada per una parella que no viuen en el mateix domicili

Com podeu apreciar, cada vegada es necessita una nomenclatura més amplia i acurada per tal de poder descriure la complexitat que rodeja el món de les relacions i les famílies.

Si a l’hora de definir les famílies ja ens hem trobat amb una dificultat per a categoritzar-les degut a l’infinit entramat de relacions que es poden forjar, li hem de sumar la complexitat de les diferents etapes per les que passen les persones i, per tant, les famílies, que són les pròpies del cicle vital.

Diferents autors coincideixen a l’hora d’establir les etapes del cicle vital en la família.

 1. Constitució de la parella
 2. Naixement del primer fill/a
 3. Família amb infants en edat escolar
 4. Família amb adolescents
 5. Niu buit: és aquella etapa on els fills/es ja són autònoms i abandonen el nucli familiar
 6. Vellesa

Cadascuna d’aquestes etapes suposarà un repte per a la família. Aquesta necessitarà de flexibilitat per adaptar-se a les necessitats que es requereixen a cadascuna d’aquestes etapes. Alguns sistemes familiars poden quedar-se atrapats en alguna d’aquestes etapes, generant una disfuncionalitat en la família i que es produeixin algunes manifestacions del malestar en forma de símptomes.

Des de TEAMar ja fa temps que n’erem conscients del malestar emocional generat arrel d’algunes situacions donades en l’àmbit familiar que eren difícils de gestionar. Per a poder seguir-vos acompanyant, a vosaltres, les famílies que formeu l’associació, hem decidit inaugurar el servei de Teràpia Familiar a l’associació.

Per aquest motiu, si sentiu que esteu vivint algun conflicte en la família, que pot venir donat per un canvi en el cicle vital, la mort d’un familiar, problemes psicològics d’un dels membres, l’aparició de l’adolescència, conflictes en la parella o alguna altre problemàtica que estigui ocasionant malestar emocional en la vostra llar, no dubteu en contactar al vostre psicòleg/a de referència o a les nostres administratives per a demanar més informació sobre aquest servei.

La teràpia familiar ofereix la comprensió de l’arrel del problema des d’una perspectiva relacional i involucra a cada membre per a generar canvis en el sistema familiar. Sumant forces, el canvi és possible!

Esperem que aquest servei us sigui d’utilitat i seguir acompanyant-vos en aquest trajecte!

Ens veiem el proper “Juernes”!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TeaMar


TERAPIA FAMILIAR A TEAMAR

Apreciadas familias, el post de hoy nos hace especial ilusión! Tenemos preparado para todos y todas vosotros un nuevo servicio para los socios de la Asociación TEAMar.

Pero, antes de desvelar la noticía, si queréis averiguar de que se trata, deberéis hacer uso de la paciencia y seguir leyendo!

¿Sabéis cuál es el origen de la palabra familia? Esta palabra proviene del latín, famulus, un término utilizado en la Antigua Roma para designar a aquellas personas que vivían bajo el mismo techo. Desde las personas que servían, a las otras personas que vivían al hogar y que estaban emparentadas entre sí.

En la actualidad, se define a la familia como aquel conjunto de ascendientes, descendientes y otras personas relacionadas entre sí por el parentesco de sangre o legal. El concepto de familia ha sufrido varias transformaciones conforme la sociedad ha ido cambiando, influenciados por las costumbres, la cultura, la religión y las leyes de cada país. La ONU define a la familia como “un grupo fundamental a la sociedad y un medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular los niños, que tiene que recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.

Cómo hemos comentado, a pesar de que tradicionalmente el uso de la palabra familia estaba encapsulado en unas características muy rígidas, padre, madre e hijos; actualmente, incluye a muchas tipologías de familias clasificadas de la siguiente manera:

– Familia nuclear: formada por los progenitores y uno o más hijos/as

– Familia extensa: formada por abuelos, tíos, personas con consanguinidad o afines

– Familia monoparental: formada por un solo progenitor (pare/madre) y uno o más hijos/se

– Familia reconstituida: uno o ambos miembros de la actual pareja tienen uno o más hijos/se de relaciones anteriores

– Familia homoparental: la pareja está formada por dos personas del mismo sexo

– Familia unipersonal: formada por una persona

– Familia DINK (double income, no kids): formada por una pareja que decide no tener descendencia y priorizar otros aspectos de su vida

– Familia poligámica: compuesta por diferentes miembros que forman varias relaciones afectivas

– Familia LATO: formada por una pareja que no viven en el mismo domicilio

Como podéis apreciar, cada vez se necesita una nomenclatura más amplía y específica para poder describir la complejidad que rodea el mundo de las relaciones y las familias.

Si para definir las familias ya nos hemos encontrado con una dificultad para categorizarlas, debido al infinito entramado de relaciones que se pueden forjar, le tenemos que sumar la complejidad de las diferentes etapas por las que pasan las personas y, por lo tanto, las familias, que son las propias del ciclo vital.

Diferentes autores coinciden en la hora de establecer las etapas del ciclo vital en la familia.

1) Constitución de la pareja

2) Nacimiento del primer hijo/a

3) Familia con niños en edad escolar

4) Familia con adolescentes

5) Nido vacío: es aquella etapa donde los hijos/se ya son autónomos y abandonan el núcleo familiar

6) Vejez

Cada una de estas etapas supondrá un reto para la familia. Ésta necesitará de flexibilidad para adaptarse a las necesidades que se requieren en cada una de estas etapas. Algunos sistemas familiares pueden quedarse atrapados en alguna de estas etapas, generando una disfuncionalidad en la familia y que se produzcan algunas manifestaciones del malestar en forma de síntomas.

Desde TEAMar ya hace tiempo que éramos conscientes del malestar emocional generado raíz de algunas situaciones dadas en el ámbito familiar que eran difíciles de gestionar. Para poder seguiros acompañando, a vosotros, las familias que formáis la asociación, hemos decidido inaugurar el servicio de Terapia Familiar a la asociación.

Por este motivo, si sentís que estáis viviendo algún conflicto en la familia, que puede venir dado por un cambio en el ciclo vital, la muerte de un familiar, problemas psicológicos de uno de los miembros, la aparición de la adolescencia, conflictos en la pareja o algún otro problemática que esté ocasionando malestar emocional en vuestro hogar, no dudáis al contactar a vuestro psicólogo/a de referencia o a nuestras administrativas para pedir más información sobre este servicio.

La terapia familiar ofrece la comprensión de la raíz del problema desde una perspectiva relacional e involucra a cada miembro para generar cambios en el sistema familiar. Sumando fuerzas, el cambio es posible!

Esperamos que este servicio os sea de utilidad y seguir acompañándoos en este trayecto!

Nos vemos el próximo “Juernes”!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TeaMar