Dins l’armari, sota el llit, amagat a la foscor o simplement, en una cosa quotidiana que em fa por. Aquesta emoció és completament normal a qualsevol edat ja que tant nens com adults, tinguin TEA o no, en pateixen alguna, en major o menor mesura. Però, quan deixa de ser “una cosa normal” i hem de sol·licitar ajuda?

La por és una reacció fisiològica dissenyada per l’evolució per eludir situacions de perill, immediat o potencial. Molts nens expressen temor davant de situacions quotidianes concretes (anar a dormir, estar a les fosques, quedar-se sol, anar a l’escola, etc.)

No obstant això la por no és igual que una fòbia o l’ansietat.

Ah no? Quina diferència hi ha?

Doncs mentre que la por sol ser una reacció per posar-se a resguard d’un perill potencial (per exemple quan el nen està a prop d’un gos deslligat), la fòbia es produeix quan no hi ha res racional que justifiqui la por (per exemple: el gos està lluny, lligat i tot i així la persona sent una gran angoixa fins que no desapareix del tot del seu camp visual). Per la seva banda, l’ansietat va un pas més enllà: és una por que pot disparar-se sense una causa concreta, que ni la persona afectada sabria descriure amb exactitud.

En general, que els nostres nens/es expressin alguna por no ha de preocupar-nos. La situació només és problemàtica quan el terror del nen és desadaptatiu, és a dir, quan no hi ha indicis racionals que justifiquin una por molt gran. També pot ser una senyal d’alerta si, amb el pas del temps, algunes pors no van desapareixent, encara que sigui d’una forma progressiva.

El seu desenvolupament en funció de l’etapa vital sol ser, normalment:

 • Primera infància (6 mesos a 2 anys): un nadó no expressa por pròpiament fins als sis mesos. Poden tenir por als desconeguts i fins i tot sentir ansietat davant l’absència dels pares, però en general aquestes pors són positives i poden indicar, fins i tot, una certa maduresa.
 • Etapa preescolar (2 a 6 anys): evolució de les pors infantils, ja que hi ha més estímuls que puguin provocar-les. Poden entrar en escena estímuls imaginaris i les pors poden fer-se una mica més abstractes (fantasmes, monstres, etc.). La por als animals es desenvolupa en aquesta etapa, i pot perdurar com fòbia fins a la maduresa.
 • Etapa escolar (de 7 a 11 anys): les pors comencen a ser menys imaginàries i més basades en la realitat. Pot aparèixer la por a danys físics, als accidents, als tractaments mèdics, etc. Ocasionalment pot començar a manifestar-se la por a coses com no adaptar-se socialment a l’entorn o al fet que els pares es separin, si l’ambient familiar no és propici
 • Pre-adolescència (12 a 14 anys): en aquesta etapa hi ha una important reducció de les pors anteriorment acumulades. En lloc d’elles, prenen importància les relacionades amb el fracàs escolar o amb el no ser acceptat per altres companys.
 • Adolescència (15 a 18 anys): segueixen una mica la línia de l’etapa anterior, encara que cobren força les preocupacions per les relacions personals, i pels èxits acadèmics, esportius, situacions socials, etc. En canvi, els temors a coses com el perill o la mort que s’hagin pogut experimentar anteriorment es van diluint a poc a poc o madurant.

Què podem fer per fer-li front a la por des de casa?

 1. És fonamental, primer de tot, no renyar-los ni obligar-los a canviar d’actitud. Si un petit té fòbies és important que no el fem sentir malament per això, sinó que li expliquem que la por és una emoció normal en certes situacions. Per estranya que pugui semblar la seva por, mai ho ridiculitzem.
 2. Comunica’t amb ell i analitzeu junts la situació amb naturalitat. Que ell es senti còmode per explicar de què té por.
 3. A poc a poc, aneu afrontant les fòbies junts. Per exemple, si el petit té por als gossos, no els evitis sempre quan us creueu un pel carrer.
 4. Oferiu el vostre suport i demostreu que no han de tenir por d’una situació quotidiana, o si més no, no han de tenir una resposta exagerada. Ajudeu a analitzar racionalment que està fora de perill o que ell mateix pugui avaluar el seu nivell de por i proporcioneu estratègies perquè, a poc a poc, vagi vencent-ho (respirar profundament, pensar en coses agradables, recordar per què està fora de perill, etc.).

En cas de nens en etapa escolar, molts cops, dins de teràpia, treballem les pors ridiculitzant l’objecte que ens fa por. És a dir, quan es tracta d’alguna por concreta i imaginària (monstres, fantasmes, algun ninot, etc.), fem servir una estratègia que podem trobar a la saga d’en Harry Potter.

Tant a la pel·lícula com al llibre trobem que un professor de màgia els hi ensenya als seus alumnes a enfrontar-se al que els hi fa més por, demanant-los que s’imaginin allò d’una forma ridícula o inofensiva.

D’aquesta manera, allò que ens feia por acaba perdent la seva intensitat i la por s’acaba reduint.

Esperem que us hagi agradat aquesta entrada, i que la compartiu amb amics, companys i familiars! I encara millor, si ens deixeu un súper Like, estarem encantadissims!

Fins el pròxim juernes!

Els psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR


Dentro del armario, debajo de la cama, escondido en la oscuridad o simplemente, en algo cotidiano que me da miedo. Esta emoción es completamente normal a cualquier edad ya que tanto niños como adultos, tengan TEA o no, sufren alguna, en mayor o menor medida. Pero, ¿cuando deja de ser “algo normal” y tenemos que buscar ayuda?

El miedo es una reacción fisiológica diseñada por la evolución para eludir situaciones de peligro, inmediato o potencial. Muchos niños expresan temor ante situaciones cotidianas concretas (acostarse, estar a oscuras, quedarse solo, ir a la escuela, etc.).

Sin embargo el miedo no es igual que una fobia o ansiedad.

¿Ah no? ¿Qué diferencia hay?

Pues mientras que el miedo suele ser una reacción para ponerse a salvo de un peligro potencial (por ejemplo cuando el niño está cerca de un perro desatado), la fobia se produce cuando no hay nada racional que justifique el miedo (por ejemplo: el perro está lejos, atado y aún así la persona siente una gran angustia hasta que no desaparece del todo de su campo visual). Por su parte, la ansiedad va un paso más allá: es un miedo que puede dispararse sin una causa concreta, que ni la persona afectada sabría describir con exactitud.

En general, que nuestros niños/as expresen alguna miedo no debe preocuparnos. La situación sólo es problemática cuando el terror del niño es desadaptativo, es decir, cuando no hay indicios racionales que justifiquen un miedo muy grande. También puede ser una señal de alerta si, con el paso del tiempo, algunos miedos no van desapareciendo, aunque sea de una forma progresiva.

Su desarrollo en función de la etapa vital suele ser, normalmente:

 • Primera infancia (6 meses a 2 años): un bebé no expresa miedo propiamente hasta los seis meses. Pueden tener miedo a los desconocidos e incluso sentir ansiedad ante la ausencia de los padres, pero en general estos miedos son positivas y pueden indicar, incluso, una cierta madurez.
 • Etapa preescolar (2 a 6 años): evolución de los miedos infantiles, ya que hay más estímulos que puedan provocarlas. Pueden entrar en escena estímulos imaginarios y los miedos pueden hacerse un poco más abstractas (fantasmas, monstruos, etc.). El miedo a los animales se desarrolla en esta etapa, y puede perdurar como fobia hasta la madurez.
 • Etapa escolar (de 7 a 11 años): los miedos empiezan a ser menos imaginarias y más basadas en la realidad. Puede aparecer el miedo a daños físicos, los accidentes, los tratamientos médicos, etc. Ocasionalmente pueden empezar a manifestarse el miedo a cosas como no adaptarse socialmente al entorno o al hecho de que los padres se separen, si el ambiente familiar no es propicio.
 • Pre-adolescencia (12 a 14 años): en esta etapa hay una importante reducción de los miedos anteriormente acumuladas. En lugar de ellas, toman importancia las relacionadas con el fracaso escolar o con el no ser aceptado por otros compañeros.
 • Adolescencia (15 a 18 años): siguen un poco la línea de la etapa anterior, aunque cobran fuerza las preocupaciones por las relaciones personales, y por los logros académicos, deportivos, situaciones sociales, etc. En cambio, los temores a cosas como el peligro o la muerte que se hayan podido experimentar anteriormente se van diluyendo poco a poco o madurando.

¿Qué podemos hacer para hacerle frente al miedo desde casa?

 1. Es fundamental, antes que nada, no regañarlos ni obligarles a cambiar de actitud. Si un pequeño tiene fobias es importante que no lo hagamos sentir mal por ello, sino que le expliquemos que el miedo es una emoción normal en ciertas situaciones. Por extraño que pueda parecer su miedo, nunca hemos de ridiculizarlo.
 2. Comunícate con él y analizad juntos la situación con naturalidad. Que él se sienta cómodo para explicar de qué tiene miedo.
 3. Poco a poco, que vaya afrontando las fobias juntos. Por ejemplo, si el pequeño tiene miedo a los perros, no los evites siempre cuando os crucéis uno por la calle.
 4. Ofreced vuestro apoyo y demostrad que no deben tener miedo de una situación cotidiana, o al menos, no deben tener una respuesta exagerada. Ayudad a analizar racionalmente que está fuera de peligro o que él mismo pueda evaluar su nivel de miedo y proporcionad estrategias para que, poco a poco, vaya venciéndolo (respirar profundamente, pensar en cosas agradables, recordar por qué está fuera de peligro , etc.).

En caso de niños en etapa escolar, muchas veces, dentro de terapia, trabajamos los miedos ridiculizando el objeto que nos da miedo. Es decir, cuando se trata de algun miedo concret e imaginario (monstruos, fantasmas, algún muñeco, etc.), utilizamos una estrategia que podemos encontrar en la saga de Harry Potter.

Tanto en la película como en el libro encontramos que un profesor de magia les enseña a sus alumnos a enfrentarse a lo que les da más miedo, pidiéndoles que se lo imaginen de una forma ridícula o inofensiva. De este modo, lo que nos daba miedo acaba perdiendo su intensidad y el miedo se acaba reduciendo.

Esperamos que os haya gustado esta entrada, y que la comparta con amigos, compañeros y familiares! Y aún mejor, si nos deje un súper Like, estaremos encantadísimos!

Hasta el próximo juernes!

Los psicólogos y psicólogas de TEAMAR