Bon dia, famílies! Avui dia 4 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència i l’Abús Escolar.

Per aquest motiu, volem aprofitar l’entrada del nostre blog per parlar sobre aquest tema que afecta directament a tots els infants i adolescent dins del context escolar. Avui és un dia per donar-li visibilitat i aprofitarem per parlar de com pot afectar específicament a l’alumnat amb TEA, ja que certes característiques poden fer que siguin més vulnerables.

Que és l’assetjament escolar?

L’assetjament escolar és qualsevol forma d’agressió tan física com psicològica que es dona al voltant de l’entorn escolar, inclús en moments en què no estiguin de forma presencial, aquesta agressió s’ha de donar més d’una vegada envers una mateixa persona. De fet, l’increment en la utilització de tecnologies en aquests entorns, xarxes socials, etc. fan que cada vegada sigui més comú l’assetjament a través d’aquestes vies, al que anomenem ciberbulling o ciberassetjament.

Quins rols es donen durant l’assetjament?

Dins de les situacions d’assetjament, podem trobar diferents rols que adopten cadascun dels infants i/o adolescents. Els podem dividir principalment en dos blocs: implicació directe, implicació indirecte:

            Implicació Directe

 • Assetjadors: són els o les que generen qualsevol acte de violència sistemàtica envers un altra persona.
 • Assetjats: són els/les que reben la violència.

Implicació Indirecte

 • Ajudants: no realitzen l’acte violent en si, però ajuden o faciliten que aquest es produeixi.
 • Reforçadors: són observadors de la conducta assetjadora i es riuen d’ella.
 • No participants: es mantenen allunyats del conflicte i no fan perquè aquest acabi.
 • Defensors: consolen, ajuden i arriben a defensar a la persona afectada.

Com afecta l’assetjament escolar als infants i adolescents amb TEA?

Moltes vegades, les situacions d’assetjament són marcades per les diferències individuals que es surten de la suposada normalitat social. En aquest sentit, les dificultats específiques en la interacció i comunicació social, la comprensió de situacions socials, dobles sentits i bromes, els patrons d’interessos i conductes restringides, les dificultats de comunicar i expressar les seves emocions i opinions davant de terceres persones, la dificultat en establir i mantenir relacions positives amb companys i amistats, així com la possible necessitat d’agradar de la forma que sigui per tal d’encaixar amb els seus iguals, els col·loquen en risc de ser víctimes d’abús escolar i a vegades sense que ells i elles en siguin del tot conscients.

Què podem fer per prevenir l’assetjament escolar?

La principal mesura davant de l’assetjament resideix en l’educació des d’etapes molt primerenques. Des de ben petits és important que des dels centres educatius i els diversos entorns on participin, és important donar molta importància a l’educació en la diversitat visibilitzant i sobretot normalitzant qualsevol mena de diferència individual siguin més o menys evident, a la vegada que es dona visibilitat als punts forts de cadascun dels alumnes, de manera que tots els alumnes puguin comprendre millora a la resta de companys i companyes. Aquest augment de comprensió entre tots i totes ajudarà a fer que tant l’alumnat amb TEA com amb qualsevol altre tipus de trastorn o dificultat pateixin un menor risc a patir assetjament escolar.

A la vegada que s’educa i es parla sobre la diversitat, és rellevant fer un treball paral·lel per tal que tots i cadascun dels alumnes tinguin l’espai que necessitin perquè expressin qualsevol cosa que els passi sense que se sentin jutjats en cap moment i acompanyats en aquests moments, donat que moltes vegades no s’expliquen aquestes situacions d’assetjaments per por a les possibles conseqüències i a la possibilitat que els actes d’assetjament es vegin incrementats per culpa d’haver-ho explicat. Aquest espai segur és més crucial  pels nois i noies amb TEA, ja que les seves dificultats de comunicació, fan que els hi resulti difícil expressar els seus pensaments, necessitats i experiències i per fer-ho necessiten confiança i sentir-se segurs, d’ells/es mateixos/as.

Pel que fa al ciberbulling, serà molt important no donar per fet que ja saben fer un bon ús de les xarxes pel simple fet d’haver nascut immersos en la era digital i fer una bona psicoeducació envers eines de privadesa útils en qualsevol entorn digital i parlar clarament sobre els riscos als que es poden veure sotmesos en funció de quina utilització és faci d’aquests entorns.

Font d’informació: https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/cuida-la-teva-salut/assetjament-escolar/que-es-lassetjament-escolar


EL ACOSO ESCOLAR Y EL TEA

¡Buenos días familias! Hoy día 4 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia i el abuso escolar.

Por este motivo, queremos aprovechar la entrada a nuestro blog para hablar sobre este tema que afecta directamente a todos los niños/as i adolescentes dentro del contexto escolar. Hoy es un día para darle visibilidad y aprovechar para hablar de cómo puede afectar específicamente al alumnado con TEA, ya que ciertas características pueden hacer que sean más vulnerables.

¿Qué es el acoso escolar?

El acoso escolar es cualquier forma de agresión tanto física como psicológica que se da alrededor del contexto escolar, incluso en momentos no presenciales. Esta agresión se tiene que dar más de una vez hacia una misma persona. De hecho, el incremento en la utilización de tecnologías en estos entornos, redes sociales, etc. Hacen que cada vez sea más común el acoso a través de estas vías, a lo que llamamos ciberbulling o ciberacoso.

¿Qué roles se dan durante el acoso?

Dentro de las situaciones de acoso, podemos encontrar diferentes roles que adoptan los diferentes niños/as y/o adolescentes. Los podemos dividir en dos bloques principales: implicación directa e implicación indirecta.

            Implicación Directa

 • Acosador: son los o las que generan cualquier acto de violencia sistemática hacia otra persona.
 • Acosado: son los/las que reciben la violencia.

            Implicación Indirecta:

 • Ayudantes: no realizan el acto violento en sí, pero ayudan o facilitan a que este se produzca.
 • Reforzadores: son observadores de la conducta acosadora y se ríen de ella.
 • No participantes: se mantienen alejados del conflicto, pero no hacen para que este termine.
 • Defensores: consuelas, ayudan y llegan a defender a la persona afectada.

¿Cómo afecta el acoso escolar a los niños/as y adolescentes con TEA?

Muchas veces, las situaciones de acoso son marcadas por las diferencias individuales que se salen dela supuesta normalidad social. En este sentido, las dificultades especificas en la interacción y comunicación social, la comprensión de situaciones sociales, dobles sentidos y bromas, los patrones de intereses y conductas restringidas, las dificultades en comunicar y expresar sus emociones y opiniones delante de terceras personas y en establecer y mantener relaciones positivas con compañeros y amistades, así como la posible necesidad de agradar de cualquier forma posible con tal de encajar con sus iguales, los coloca en riesgo de ser víctimas de abuso escolar y a veces sin que ellos mismos sean conscientes de ello.

¿Qué podemos hacer para prevenir el acoso escolar?

La principal medida delante del acoso escolar reside en la educación desde etapas muy tempranas. Desde bien pequeños es importante dar mucha importancia a la educación en la diversidad visibilizando i sobretodo normalizando cualquier tipo de diferencia individual sea más o menos evidente, a la vez que se da visibilidad a los puntos fuertes de todos los alumnos, de forma que todos/as puedan comprender mejor al resto de compañeros y compañeras. Este aumento de comprensión entre todos y todas ayudará a hacer que el alumnado con TEA y con cualquier tipo de trastorno o dificultad padezcan un menor riesgo a padecer acoso escolar.

A la vez que se educa y se habla sobre la diversidad, es relevante hacer un trabajo paralelo de forma que todos los alumnos/as tengan el espacio que necesiten para que expresen cualquier cosa que les pase sin sentirse juzgados en ningún momento y a la vez se sientan acompañados en estos momentos, dado que muchas veces no explican estas situaciones de acoso por miedo a las posibles consecuencias y a la posibilidad de que los actos de acoso se vean incrementados por culpa de haberlo compartido. Este espacio seguro es más crucial que nunca para los chicos y chicas con TEA, ya que sus dificultades de comunicación, hacen que les resulte difícil expresar sus pensamientos, necesidades, experiencias y para hacerlo necesitan confianza y sentirse seguros de ellos/as mismos/as.

Por lo que hace al ciberbulling, será muy importante no dar por hecho que ya saben dar un buen uso a las redes sociales por el simple hecho de haber nacido inmersos en la era digital y hacer una buena psicoeducación sobre herramientas de privacidad muy útiles en cualquier entorno digital, así como hablar claramente sobre los riesgos a los que se pueden ver sometidos/as en función de que uso hagan de estos entornos.

Fuente de información: https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/cuida-la-teva-salut/assetjament-escolar/que-es-lassetjament-escolar