Els conflictes formen part de les relacions humanes i hem d’aprendre a conviure amb ells i saber gestionar-los des que som ben petits fins a la nostra vellesa.

Són inevitables, i resoldre’ls d’una manera adequada ens permet créixer, desenvolupar-nos a nivell personal i millorar les nostres relacions.

L’habilitat de resolució de conflictes esdevé un repte molt important per a les persones amb TEA. La manca d’habilitats socials i la seva baixa comprensió social del món que els envolta, comporta que en ocasions no siguin capaços d’identificar-los, i conseqüentment, fer-los front d’una manera adequada.

Tot i així, no ens hem d’oblidar que aquesta situació repercuteix en el seu estat emocional i en l’aparició de conductes desadaptatives. Aquestes deterioren les seves relacions socials i tenen un impacte negatiu important tant en elles mateixes com en els que els envolten. Per aquest motiu, des de TEAMar treballem amb elles la identificació dels conflictes i la seva gravetat, la regulació de les emocions associades i els proporcionem eines perquè aprenguin a gestionar-los en el futur.

A continuació, us presentem un material que utilitzem per treballar les estratègies de defensa en funció del tipus i gravetat dels conflicte viscut. L’objectiu d’aquesta intervenció és ajudar-les a ser més autònomes i que aprenguin a donar una resposta proporcionada i adequada per possibles situacions de confrontació amb els seus iguals.

Treballem aquest material seguint els següents passos:

 1. Plantejar una situació exemple que els psicòlegs proposem

Exemple: un company molt sovint passa pel meu costat i em fa bromes desagradables.

     2. Avaluar la gravetat de la situació plantejada

Exemple: en aquesta situació ,m’estan molestant a propòsit. Per tant, comença a ser greu.

     3. Plantejar quin tipus de resposta es pot donar i quin to de veu i paraules es faran servir

Exemple: davant d’aquesta situació he de fer servir un to de veu seriós (imperatiu) “No m’agrada això que em fas, deixa’m tranquil!”

     4. Ajudar a l’infant a situar-se en el termòmetre de les emocions, identificant l’estat emocional que s’experimenta per la situació concreta que es planteja

Exemple: dins del termòmetre de les emocions, valoro si aquesta situació em comença a enfadar i a posar-me nerviós

     5. Establir l’opció de defensar-se per un mateix, o bé optar per buscar l’ajuda d’un persona externa (mestre/a, pares, psicòleg, etc.) en funció de la gravetat de la situació

Exemple: Si el conflicte és greu o molt greu i es tracta d’una situació que no puc controlar (un nen m’insulta de forma reiterada o agredeix físicament), directament informo a un adult perquè m’ajudi.

     6. Plantejar diverses alternatives d’actuació per defensar-nos a través de la roda de resolució de conflictes. Es demana a l’infant que plantegi diverses situacions quotidianes en les quals pot experimentar conflictes. Un cop descrites, es segueixen els passos esmentats perquè trobi la manera òptima de fer-los front.

En aquest últim punt, es treballa amb l’infant la cerca d’estratègies i instruments pràctics que l’ajudin a abordar el conflicte d’una forma adaptativa. A continuació, exposem algunes d’elles:

 • Ignorar: mostrar indiferència davant la conducta o comentari de l’altre. Aquesta estratègia serà útil principalment en aquelles situacions que es considerin de poca gravetat.  Per poder-la aplicar, serà important que el nen/a es trobi en un estat emocional de tranquil·litat.
 • Marxar a un altra activitat: si l’infant identifica que una situació el posa molt nerviós, i anticipa que no sabrà donar una resposta adequada, una opció que pot optar per escollir és la de marxar a fer una altra activitat o tasca, evitant així el conflicte.
 • Afrontar la situació a través de l’assertivitat: expressar i descriure a la persona/es amb qui s’ha experimentat el conflicte, quelcom que ha pogut molestar i l’impacte emocional que ha repercutit en un mateix.
 • Defensar-se físicament i demanar ajuda a un adult: en cas d’una agressió física, es dóna la consigna a l’infant que pari el cop en lloc de quedar-se quiet. Cal evitar el bloqueig mental i demanar ajuda a la persona de referència.

Roda defensar-se

L’equip de TEAMar adaptem i personalitzem aquest material a les necessitats específiques i característiques de cada infant, perquè sigui el més útil i beneficiós per ell.

Us a animem a que apliqueu aquest material amb els vostres fills, familiars i alumnes. Podeu també compartir la publicació amb companys i amics per les xarxes socials.

Us esperem d’aquí una setmana amb noves recomanacions, consells i idees en un nou article.

L’equip de psicòlegs de TEAMar

___________________________________

Los conflictos forman parte de las relaciones humanas y tenemos que aprender a convivir con ellos y saber gestionarlos desde que somos muy pequeños hasta nuestra vejez.

Son inevitables, y resolverlos de una manera adecuada nos permite crecer, desarrollarnos a nivel personal y mejorar nuestras relaciones.

La habilidad de resolución de conflictos se convierte en un reto muy importante para las personas con TEA. La falta de habilidades sociales y su baja comprensión social del mundo que los rodea, conlleva que en ocasiones no sean capaces de identificarlos, y consecuentemente, hacerles frente de una manera adecuada.

A pesar de ello, no hay que olvidar que esta situación repercute en su estado emocional y en la aparición de conductas desadaptativas. Estas deterioran sus relaciones sociales y tienen un impacto negativo importante tanto en sí mismas como en los que los rodean. Por este motivo, desde TEAMar trabajamos la identificación de los conflictos y su gravedad, la regulación de las emociones asociadas y los proporcionamos herramientas para que aprendan a gestionarlos en el futuro.

A continuación, presentamos un material que utilizamos para trabajar las estrategias de defensa en función del tipo y gravedad del conflicto vivido. El objetivo de esta intervención es ayudarles a ser más autónomos y que aprendan a dar una respuesta proporcionada y adecuada ante posibles situaciones de confrontación con sus iguales.

Trabajamos este material siguiendo los siguientes pasos:

 1. Plantear una situación ejemplo que el psicólogo propone

Ejemplo: un compañero muy a menudo pasa por mi lado y me hace bromas desagradables.

     2. Evaluar la gravedad de la situación planteada

Ejemplo: en esta situación, me están molestando a propósito. Por lo tanto, empieza a ser grave.

     3. Plantear qué tipo de respuesta se puede dar y qué tono de voz y palabras se utilizarán

Ejemplo: ante esta situación tengo que usar un tono de voz serio (imperativo) “No me gusta esto que me haces ¡déjame tranquilo!”

     4. Ayudar al niño a situarse en el termómetro de las emociones, identificando el estado emocional que se experimenta en la situación concreta planteada

Ejemplo: dentro del termómetro de las emociones, valoro si esta situación me empieza a enfadar y a poner nervioso

     5. Establecer la opción de defenderse por sí mismo, o bien optar por buscar la ayuda de un persona externa (maestro/a, padres, psicólogo, etc.) en función de la gravedad de la situación

Ejemplo: Si el conflicto es grave o muy grave y se trata de una situación que no puedo controlar (un niño me insulta de forma reiterada o me agrede físicamente), directamente informo a un adulto para que me ayude.

 1. Plantear varias alternativas de actuación para defendernos a través de la rueda de resolución de conflictos. Se pide al niño que plantee diferentes situaciones cotidianas en las que puede experimentar conflictos. Una vez descritas, se siguen los pasos mencionados para que encuentre la manera óptima de hacerles frente.

En este último punto, se trabaja con el niño la búsqueda de estrategias e instrumentos prácticos que le ayuden a abordar el conflicto de una forma adaptativa.

A continuación, exponemos algunas de ellas:

 • Ignorar: mostrar indiferencia ante la conducta o comentario del otro. Esta estrategia será útil principalmente en aquellas situaciones que se consideren de poca gravedad. Para poderla aplicar, será importante que el niño/a se encuentre en un estado emocional de tranquilidad.
 • Marcharse a hacer otra actividad: si el niño identifica que una situación lo pone muy nervioso, y anticipa que no sabrá dar una respuesta adecuada, una opción que puede optar por escoger es la de marcharse a hacer otra actividad o tarea, evitando así el conflicto.
 • Afrontar la situación a través de la asertividad: expresar y describir a la persona/s con quien ha experimentado el conflicto, algo que ha podido molestar y el impacto emocional que ha repercutido en uno mismo.
 • Defenderse físicamente y pedir ayuda a un adulto: en caso de una agresión física, se da la consigna al niño que pare el golpe en lugar de quedarse quieto. Hay que evitar el bloqueo mental para posteriormente poder pedir ayuda a la persona de referencia.

Roda defensar-se

El equipo de TEAMar adaptamos y personalizamos este material a las necesidades específicas y características de cada niño, para  que sea lo más útil y beneficioso para él. Os animamos a que lo apliquéis con vuestros hijos, familiares y alumnos. También podéis compartir la publicación con compañeros y amigos por las redes sociales. Os esperamos dentro de una semana con nuevas recomendaciones, consejos e ideas en un nuevo artículo.

El equipo de psicólogos de TEAMar.