Estem en una època tumultuosa, plena de canvis a nivell sociopolític, amb constants eleccions, convocatòries, migracions, reivindicacions, manifestacions i manifests. És una època de canvi, una època de justícia i inseguretat, una era de bàndols, confrontacions i desprestigis en tots els àmbits, des de les polítiques d’interior, les d’educació i les polítiques d’exterior, fins a les polítiques ecològiques i econòmiques. Una època plena de Gretes i Trumps, Assanges i Bushes, Jordis i dracs, llops i ovelles, tots amb opinions molt dispars, totes amb la certesa de tenir la veritat a les seves mans. 

En una època com la que vivim, una era en constant evolució i reconfiguració del panorama sociopolític a nivell mundial,solen aparèixer diferents reaccions en la població. Algunes persones reivindiquen els seus drets i lluiten per a ells, altres en són alienes, ja sigui d’una forma voluntària, com per manca d’oportunitat d’accés a la informació, i alguns fins i tot senten fàstic pel tarannà que prenen els esdeveniments, o senten ansietat davant el futur incert. Quin batibull, oi?

Però ara posem-nos en la pell d’una persona amb TEA, per a qui la mal·leabilitat del seu entorn suposa, en moltes ocasions, un trasbals. Així doncs, com creieu que una ductilitat global com l’actual podria afectar-la? No deixa de ser cert que la personalitat, posició sociopolítica i entorn de la persona afectaran a la seva reacció, però sí podem observar una tendència a mostrar inseguretat, ansietat i malestar, la qual gestionarà amb conductes compensatòries.  

Així doncs, quins són els perfils que solem observar?

Per una banda, podem trobar a algunes persones amb TEA que són alienes a les qüestions sociopolítiques, abstenint-se a opinar, sense conèixer allò que està succeint, per manca d’interès o comprensió. En aquest cas quan es parla d’aquests temes, solen evitar entrar a la conversa, parlant d’allò que els interessa: “La nova temporada del Fortnite…”

D’altra banda, podem trobar aquelles persones amb TEA que compensaran l’ansietat generada per la inseguretat amb pensaments i conductes de rigidesa: “Això sempre ha estat així i així continuarà.” En aquests casos, solem trobar persones amb poca capacitat de tolerar els canvis, manca de teoria de la ment i poques estratègies per a resoldre conflictes, les quals, malgrat no solen conèixer els arguments que fa servir cap dels implicats, ni d’aquells qui defensa, ni l’oposició. Quan es parla d’aquest tema, la persona sol reaccionar amb ansietat i verbalitzacions agressives, intentant fer-lo acallar.

De la mateixa manera, també trobarem persones amb TEA que repetiran els arguments que han escoltat sense comprendre’n exactement les implicacions d’una forma ecolàlica: “El canvi climàtic no existeix. És un invent dels hippies.” En aquest cas estarem davant persones que sí s’han pogut informar en certa mesura de les opinions d’algun dels bàndols i que al parlar-hi donarà la sensació que saben del tema que estan parlant. No obstant això, davant una conversa sobre la qüestió, reproduiran els arguments que han escoltat d’una manera repetitiva, sense ser capaços de contraargumentar més que amb alguna altre frase escoltada, sense integrar, en moltes ocasions, en el context. 

Per últim, també és comú trobar persones amb TEA que han investigat a fons sobre la situació sociopolítica en qüestió, així com els arguments de les oposicions, i s’han format una opinió personal del tema. Aquestes persones defensen la seva opinió amb una convicció fèrria, amb arguments clars i ben elaborats, i solen mostrar poca flexibilitat en quant a voler escoltar els arguments contraris oferint una escassa sensació de reciprocitat. Aquestes persones solen trobar-se immersos en conflictes, per exemple, amb el professorat o d’altres figures d’autoritat, perquè consideren injustes moltes de les situacions amb les que es troben en el seu dia a dia, i reivindiquen el seu punt de vista sense filtrar independentment del context on són. 

Esperem que aquesta entrada us hagi servit per a comprendre que, tot i trobar-se amb la mateixa situació que qualsevol altra persona avui en dia, una persona amb TEA viurà la situació sociopolítica actual com un estressor molt significatiu.

No dubteu en deixar-nos els vostres comentaris, donar-nos un like i compartir aquesta publicació.

L’Equip de psicòlegs de TEAMar

 


 

Vivimos una época tumultuosa, llena de cambios a nivel sociopolítico, con constantes elecciones, convocatorias, migraciones, reivindicaciones, manifestaciones y manifiestos. Es una época de cambio, una época de justicia e inseguridad, una era de bandos, confrontaciones y desprestigios en todos los ámbitos, desde las políticas de interior, las de educación y las políticas de exterior, hasta las políticas ecológicas y económicas. Una época llena de Gretas y Trumps, Assanges y Bushes, Jordis y dragones, lobos y ovejas, todos con opiniones muy dispares, todas con la certeza de tener la verdad en sus manos.

En una época como la que vivimos, una era en constante evolución y reconfiguración del panorama sociopolítico a nivel mundial, suelen aparecer diferentes reacciones en la población. Algunas personas reivindican sus derechos y luchan para ellos, otros son ajenas, ya sea de una forma voluntaria, como por carencia de oportunidad de acceso a la información, y algunos incluso sienten asco por el talante que toman los acontecimientos, o sienten ansiedad ante el futuro incierto. Qué historias, ¿verdad?

Pero ahora pongámonos en la piel de una persona con TEA, para quien la maleabilidad de su entorno supone, en muchas ocasiones, un trasbalso. Así pues, ¿como creéis que una ductilidad global como el actual podría afectarla? No deja de ser cierto que la personalidad, posición sociopolítica y en torno a la persona afectarán a su reacción, pero sí podemos observar una tendencia a mostrar inseguridad, ansiedad y malestar, que gestionará con conductas compensatorias.

Así pues, ¿cuáles son los perfiles que solemos observar?

Por un lado, podemos encontrar a algunas personas con TEA que son ajenas a las cuestiones sociopolíticas, absteniéndose a opinar, sin conocer aquello que está sucediendo, por carencia de interés o comprensión. En este caso cuando se habla de estos temas, suelen evitar entrar a la conversación, hablando de aquello que los interesa: “La nueva temporada del *Fortnite…”

Por otro lado, podemos encontrar aquellas personas con TEA que compensarán la ansiedad generada por la inseguridad con pensamientos y conductas de rigidez: “Esto siempre ha sido así y así continuará.” En estos casos, solemos encontrar personas con poca capacidad de tolerar los cambios, carencia de teoría de la mente y pocas estrategias para resolver conflictos, las cuales, a pesar de no soler conocer o comprender los argumentos que usa ninguno de los implicados, ni de aquellos quienes defiende, ni la oposición. Cuando se habla de este tema, la persona suele reaccionar con ansiedad y verbalizaciones agresivas, intentando hacerlo acallar.

Del mismo modo, también encontraremos personas con TEA que repetirán los argumentos que han escuchado sin comprender exactamente las implicaciones de una forma ecolálica: “El cambio climático no existe. Es un invento de los hippies.” En este caso estaremos ante personas que sí se han podido informar en cierta medida de las opiniones de alguno de los bandos y que al hablar dará la sensación que saben del tema que están hablando. Sin embargo, ante una conversación sobre la cuestión, reproducirán los argumentos que han escuchado de una manera repetitiva, sin ser capaces de contraargumentar más que con alguna otro frase escuchada, sin integrar, en muchas ocasiones, en el contexto.

Por último, también es común encontrar personas con TEA que han investigado a fondo sobre la situación sociopolítica en cuestión, así como los argumentos de las oposiciones, y se han formado una opinión personal del tema. Estas personas defienden su opinión con una convicción férrea, con argumentos claros y muy elaborados, y suelen mostrar poca flexibilidad en en cuanto a querer escuchar los argumentos contrarios ofreciendo una escasa sensación de reciprocidad. Estas personas suelen encontrarse inmersas en conflictos, por ejemplo, con el profesorado u otras figuras de autoridad, porque consideran injustas muchas de las situaciones con las que se encuentran en su día a día, y reivindican su punto de vista sin filtrar, independientemente del contexto donde están.

Esperamos que esta entrada os haya servido para comprender que, a pesar de encontrarse con la misma situación que cualquier otra persona hoy en día, una persona con TEA vivirá la situación sociopolítica actual como un estresor muy significativo.

No dudéis al dejarnos vuestros comentarios, darnos un like y compartir esta publicación.

El Equipo de psicólogos de TEAMar