Avui parlarem sobre la importància dels estils parentals i com aquests poden afectar al comportament dels fills. Com és ben sabut, tots aprenem dels nostres referents, i depenent dels valors i l’educació que aquests ens traspassin actuarem d’una manera o un altre. Us sona allò de: ´”Això ho feia molt el meu pare i ara ho faig jo”. Doncs sí! És veritat! A la nostra infància i adolescència aprenem imitant als nostres referents.

Avui exposarem doncs els principals estils parentals i les conductes que podem observar en els nostres fills. Però abans de començar volem que quedi clar una cosa:, sempre estem a temps de canviar els estils parentals i el nen/nena d’aprendre nous estils de comportament.

En primer lloc descriurem l’estil autoritari. Aquest reforça la rigidesa de les normes, les persones que l’utilitzen no exposen amb claredat les regles, emprenen una disciplina dura i punitiva i gairebé sempre mostren ira i desgrat amb les situacions problemàtiques que poden sorgir.

Davant d’aquest estil parental, l’infant adopta una conducta conflictiva i irritable, es descriuria com un nen/a poruc i aprensiu, que s’enfada amb facilitat alternant una conducta agressiva i ressentida i es sol mostrar melancòlic i trist. 

En segon lloc l’estil democràtic, el qual reforça les regles de manera ferma i els pares que l’empren comuniquen les normes amb claredat. No permeten la coacció del nen, mostren desgrat i enuig en resposta a alguna conducta inadequada del fill i es mostren satisfets i donen suport positiu quan el nen té una conducta adequada.

La conducta del nen davant d’aquest estil parental es composa per una bona autoestima, un alt nivell enèrgic, un bon auto-control, sol ser alegre i amistós amb la resta de la gent, coopera amb els adults i té una bona gestió davant de situacions estressants. 

En tercer i últim lloc està el estil permissiu indulgent, que es basa en una comunicació difusa de les regles. Les persones que l’utilitzen no reforcen les normes, permeten la coacció del nen i proporcionen una disciplina inconsistent. Els pares són moderadament propers i glorifiquen la lliure expressió dels impulsos.

La conducta del fill a partir d’aquest estil de parentalitat és resistent, el nivell d’autoestima del nen/a és baix, hi ha escàs auto-control, el nen es mostra agressiu i impulsiu. 

A continuació es mostra un quadre amb la comparativa dels estils parentals, per tal de comprendre les bases de cadascun i que us sigui més fàcil identificar el vostre. 

Sigueu conscients que aquí hem afegit alguns per a poder afinar millor l’estil parental amb el que us identifiqueu:

ESTILS%20PARENTALS.pdf.png

Per a poder establir l’estil democràtic, que és el que hem de fomentar, hem de ser propers amb els nostres fills i establir els rols de manera marcada, però potenciant la comunicació entre pares-fills. Els límits són importants, aquests no han de ser desproporcionats, i han de tenir la seva lògica, és a dir, en concordancia amb la conducta inadequada que han tingut abans de posar el límit. Si hi han normes establertes clares i concretes, menys limits haurem de posar. És important mostrar afecte i reforç positiu davant de conductes adequades, per petites que siguin, això donarà confiança i autoestima al fill i en conseqüència més seguretat a l’hora d’actuar davant de situacions problemàtiques. 

Gràcies per llegir l’entrada! Ens encantarà que la compartiu amb altres pares i mares, i que ens doneu un enorme LIKE!

Us esperem el proper juernes!

L’equip de TEAMAR.

 

Font de la imatge: http://elpsicoasesor.com/los-4-estilos-parentales-baumrind/

 

——————————————————————————————————————————

Hoy hablaremos sobre la importancia de los estilos parentales y cómo estos pueden afectar al comportamiento de los hijos. Como es muy sabido, todos aprendemos de nuestros referentes, y dependiendo de los valores y la educación que estos nos traspasen actuaremos de una forma u otra. Os suena aquello de: ”Esto lo hacía mucho mi padre y ahora lo hago yo”. ¡Pues sí! ¡Es verdad! En nuestra infancia y adolescencia aprendemos imitando a nuestros referentes.

Hoy expondremos pues los principales estilos parentales y las conductas que podemos observar en nuestros hijos. Pero antes de empezar queremos que quede claro una cosa: siempre estamos a tiempo de cambiar los estilos parentales y el niño/niña de aprender nuevos estilos de comportamiento.

En primer lugar describiremos el estilo autoritario. Este refuerza la rigidez de las normas, las personas que lo utilizan no exponen con claridad las reglas, emprenden una disciplina dura y punitiva y casi siempre muestran ira y desagrado con las situaciones problemáticas que pueden surgir.

Ante este estilo parental, el niño adopta una conducta conflictiva e irritable, se describiría como un niño/a miedoso y aprensivo, que se enfada con facilidad alternante una conducta agresiva y resentida y se suele mostrar melancólico y triste.

En segundo lugar el estilo democrático, el cual refuerza las reglas de manera firme y los padres que lo emplean comunican las normas con claridad. No permiten la coacción del niño, muestran desagrado y enojo en respuesta a alguna conducta inadecuada del hijo y se muestran satisfechos y refuerzan positivamente cuando el niño tiene una conducta adecuada.

La conducta del niño ante este estilo parental se compone por una buena autoestima, un alto nivel enérgico, un buen auto-control, suele ser alegre y amistoso con el resto de la gente, coopera con los adultos y tiene una buena gestión ante situaciones estresantes.

En tercero y último lugar está el estilo permisivo indulgente, que se basa en una comunicación difusa de las reglas. Las personas que lo utilizan no refuerzan las normas, permiten la coacción del niño y proporcionan una disciplina inconsistente. Los padres son moderadamente próximos y glorifican la libre expresión de los impulsos.

La conducta del hijo a partir de este estilo de parentalidad es resistente, el nivel de autoestima del niño/a es bajo, hay escaso auto-control, el niño se muestra agresivo e impulsivo.

A continuación se muestra un cuadro con la comparativa de los estilos parentales, para comprender las bases de cada uno y que os sea más fácil identificar el vuestro.

Sed conscientes que aquí hemos añadido algunos para poder afinar mejor el estilo parental con el que os identifiquéis:

Sin título

Para poder establecer el estilo democrático, que es el que tenemos que fomentar, tenemos que ser próximos con nuestros hijos y establecer los roles de manera marcada, pero potenciando la comunicación entre padres-hijos. Los límites son importantes, estos no tienen que ser desproporcionados, y tienen que tener su lógica, es decir, estar en concordancia con la conducta inadecuada que han tenido antes de posar el límite. Si hay normas establecidas claras y concretas, menos límites tendremos que poner. Es importante mostrar afecto y refuerzo positivo ante conductas adecuadas, por pequeñas que sean, esto dará confianza y autoestima al hijo y en consecuencia más seguridad a la hora de actuar ante situaciones problemáticas.

¡Gracias para leer la entrada! Nos encantará que la compartáis con otros padres y madres, ¡y que nos deis un enorme LIKE!

¡Os esperamos el próximo juernes!

El equipo de TEAMAR.

 

Fuente de la imagen: http://elpsicoasesor.com/los-4-estilos-parentales-baumrind/