Com bé hem comentat en vàries entrades del blog aquesta setmana, les persones amb TEA poden viure el dol i el consol com un gran repte, i pot costar-los saber com reaccionar i què fer o dir. En anteriors entrades, justament vàrem parlar de la dificultat en l’empatia conductual, és a dir, en saber com reaccionar.

Així doncs, us oferim unes pautes per a que pugueu explicar-los-hi de manera concreta quines coses fer:

 • Empatitzar i expressar el nostre condol

En cas que la persona afectada de COVID-19 estigui malalta, el primer que haurem de dir a l’amistat amb la que parlem una fórmula empàtica com “Em sap greu…” o bé “Ostres, ho sento molt…”. En cas que aquesta persona hagi traspassat, també seria adient dir que “Et dono el meu més sincer condol”, tot i ser aquesta una fórmula més formal, sent igualment adients les anteriors.

 • Interessar-nos per com està l’amistat i els seus familiars

Quan una persona està malalta o traspassa, els i les afectades són les persones del seu voltant. Això vol dir que de manera continuada, cada dos dies, ens haurem d’interessar per com està la persona i també com estan els seus familiars. El procés de dol, com ja hem parlat, no es fa en un o dos dies, i aquest amic, amiga, o familiar, pot necessitar ajuda i/o consol de manera continuada. Així doncs, ens posarem en contacte per videotrucada o missatge reiteradament.

En cas que la persona estigui malalta, també ens interessarem per al seva evolució, preguntant “I ell/a, com està? Com es troba?” o bé “Com està evolucionant?”, i farem comentaris al respecte. Aquests dependran de la resposta; en cas de ser una evolució positiva, direm “Què bé!”, “Me n’alegro”, “Bones notícies!”, mentre que si esdevenen noves complicacions direm comentaris negatius com “Ostres, ho sento”, “Quina pena”, “Pobre/a…”, “Quin greu…”.

 • Respectar els ritmes de la persona amb la que parlem

En aquests tipus de situacions, cada persona té el seu ritme. Així doncs, serà important que respectem si vol o no parlar del tema. Per a saber-ho, preguntarem “Vols que parlem d’aquest tema, o prefereixes fer alguna altra cosa?”. En cas que vulgui parlar-ne, li donarem l’espai i farem comentaris positius o negatius segons la resposta. Si no vol, li oferirem si vol fer alguna altra activitat o que el/la deixem: “Vols que xerrem d’alguna altra cosa, juguem a algun joc, o prefereixes que parlem més tard?”.

 • Oferir ajuda

Tot i estar en una situació excepcional on no podem veure’ns, sempre podem oferir-nos a ajudar, per si podem fer quelcom que la persona necessiti i/o la faci sentir millor. Així doncs, podem preguntar-li “Puc fer res per ajudar-te? Necessites alguna cosa?” o bé fer-ho com un oferiment estil “Si necessites res, saps que estic aquí pel que pugui fer”.

 • Validar i racionalitzar les preocupacions de la persona amb la que parlem

És molt possible que en aquesta situació, si la persona està malalta, la persona amb la que parlem estigui molt preocupada. En aquests moments, l’emoció més imperant és la por, juntament amb la tristesa i/o la ira. Probablement estigui espantat/da per si la persona que s’estima no millora; trista pel patiment que pugui estar patint i potser fins i tot enfadada, al sentir que és injust que li hagi tocat a ell/a.

Aleshores és molt important fer una combinació de validació i racionalització, és a dir, validar les emocions que sent aquesta persona (ja que són molt comprensibles!), i racionalitzar la situació per a ajudar-la a disminuir la preocupació.

Per validar, direm coses com “Entenc que ha de ser una situació complicada”, “Imagino que és dur”, “És normal que estiguis preocupat/da”, “Entenc que et sentis així”. D’aquesta manera, sentirà que l’estem escoltant i comprenent.

Per a racionalitzar, li donarem arguments que siguin vàlids per a la seva situació, evitant fórmules com “Tot anirà bé”, ja que no podem assegurar-ho i pot sentir-se enganyat/da o poc consolat/da. Així, segons el cas, podem dir que “No és una persona de risc”, “Si està a l’hospital, de ben segur que està ben atès/a”, “La majoria de persones es recuperen” o bé “Esperem a veure com evoluciona”.

En cas que la persona hagi expiat, no seria adequat racionalitzar, i ens limitaríem a validar les seves emocions.

 • Desculpabilitzar i alleujar la càrrega

Justament per la complexitat de la situació actual, és molt possible que la persona amb la que parlem no pugui o no hagi pogut cuidar i/o acompanyar a la persona afectada. De fet, en cas que la persona afectada hagi traspassat, probablement tampoc pugui acomiadar-se fent una cerimònia ni un enterrament.

Així doncs, en aquest segon cas, si amb qui parlem menciona aquest sentiment d’ira o culpa perquè aquesta persona no es mereix aquest final, li podem dir quelcom com “No tenies cap altra alternativa”, “Ell/a sabia que voldries haver-hi sigut”, “El més important és que ell/a sabia que te l’estimaves i hauries volgut ser-hi”.

 • Donar ànims

Al finalitzar la conversa sobre aquest tema, ja sigui per canviar a un altre o bé per finalitzar el contacte en aquell moment, sempre intentarem enviar ànims i caliu a la persona amb la que parlem. Així, podem dir-li “T’envio molts ànims”, “T’envio una abraçada molt gran”, “Espero que es millori molt aviat”.

Esperem que aquestes pautes us hagin sigut d’utilitat! Com sempre, ens encantarà llegir els vostres comentaris, suggerències, veure els vostres LIKES i com ho compartiu! Fins molt aviat!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

__________________________________________________________________

Como bien hemos comentado en varias entradas del blog esta semana, las personas con TEA pueden vivir el luto y el consuelo como un gran reto, y puede costarles saber como reaccionar y que hacer o decir. En anteriores entradas, justamente hablamos de la dificultad en la empatía conductual, es decir, en saber como reaccionar.

Así pues, os ofrecemos unas pautas para que podáis explicarlos de manera concreta qué cosas hacer:

 • Empatitzar y expresar nuestro pésame

En caso de que la persona afectada de COVID-19 esté enferma, lo primero que tendremos que decir a la amistad con la que hablamos una fórmula empática como “Me sabe mal…” o bien “Ostras, lo siento mucho…”. En caso de que esta persona haya traspasado, también sería adecuada decir que “Te doy mi más sincero pésame”, a pesar de ser esta una fórmula más formal, siente igualmente adecuadas las anteriores.

 • Interesarnos por cómo está la amistad y sus familiares

Cuando una persona está enferma o traspasa, los y las afectadas son las personas de su alrededor. Esto quiere decir que de manera continuada, cada dos días, nos tendremos que interesar por cómo está la persona y también como están sus familiares. El proceso de luto, como ya hemos hablado, no se hace en uno o dos días, y este amigo, amiga, o familiar, puede necesitar ayuda y/o consuelo de manera continuada. Así pues, nos pondremos en contacto por videollamada o mensaje reiteradamente.

En caso de que la persona esté enferma, también nos interesaremos por su evolución, preguntando “Y él/a, como está? ¿Cómo se encuentra?” o bien “¿Como está evolucionando?”, y haremos comentarios al respeto. Estos dependerán de la respuesta; en caso de ser una evolución positiva, diremos “¡Que bien!”, “Me alegro”, “¡Buenas noticias!”, mientras que si acontecen nuevas complicaciones diremos comentarios negativos como “Ostras, lo siento”, “Qué pena”, “Pobre/a…”, “Qué lástima…”.

 • Respetar los ritmos de la persona con la que hablamos

En estos tipos de situaciones, cada persona tiene su ritmo. Así pues, será importante que respetemos si quiere o no hablar del tema. Para saberlo, preguntaremos “¿Quieres que hablemos de este tema, o prefieres hacer alguna otra cosa?”. En caso de que quiera hablar, le daremos el espacio y haremos comentarios positivos o negativos según la respuesta. Si no quiere, le ofreceremos si quiere hacer alguna otra actividad o que el/la dejemos: “¿Quieres que charlemos de alguna otra cosa, juguemos a algún juego, o prefieres que hablemos más tarde?”.

 • Ofrecer ayuda

A pesar de estar en una situación excepcional donde no podemos vernos, siempre podemos ofrecernos a ayudar, por si podemos hacer algo que la persona necesite y/o la haga sentir mejor. Así pues, podemos preguntarle “¿Puedo hacer nada para ayudarte? ¿Necesitas algo?” o bien hacerlo como un ofrecimiento estilo “Si necesitas nada, sabes que estoy aquí para lo que sea”.

 • Validar y racionalizar las preocupaciones de la persona con la que hablamos

Es muy posible que en esta situación, si la persona afectada está enferma, la persona con la que hablemos esté muy preocupada. En estos momentos, la emoción más imperante es el miedo, junto con la tristeza y/o la ira. Probablemente esté asustado/da por si la persona a la que quiere no mejora; triste por el sufrimiento que pueda estar sufriendo y quizás incluso enfadada, al sentir que es injusto que le haya tocado a él/a.

Entonces es muy importante hacer una combinación de validación y racionalización, es decir, validar las emociones que siente esta persona (¡puesto que son muy comprensibles!), y racionalizar la situación para ayudarla a disminuir la preocupación.

Para validar, diremos cosas como “Entiendo que tiene que ser una situación complicada”, “Imagino que es duro”, “Es normal que estés preocupado/da”, “Entiendo que te sientas así”. De este modo, sentirá que la estamos escuchando y comprendiendo.

Para racionalizar, le daremos argumentos que sean válidos para su situación, evitando fórmulas como “Todo irá bien”, puesto que no podemos asegurarlo y puede sentirse engañado/da o poco consolado/da. Así, según el caso, podemos decir que “No es una persona de riesgo”, “Si está en el hospital, seguro que está siendo muy bien atendido/a”, “La mayoría de personas se recuperan” o bien “Esperemos a ver como evoluciona”.

En caso de que la persona haya expiado, no sería adecuado racionalizar, y nos limitaríamos a validar sus emociones.

 • Desculpabilizar y aliviar la carga

Justamente por la complejidad de la situación actual, es muy posible que la persona con la que hablemos no pueda o no haya podido cuidar y/o acompañar a la persona afectada. De hecho, en caso de que la persona afectada haya traspasado, probablemente tampoco pueda despedirse haciendo una ceremonia ni un entierro.

Así pues, en este segundo caso, si con quien hablamos menciona este sentimiento de ira o culpa porque esta persona no se merece este final, le podemos decir algo como “No tenías otra alternativa”, “Él/la sabía que querrías haber sido”, “Lo más importante es que él/la sabía que le querías y te habría gustado estar”.

 • Dar ánimos

Al finalizar la conversación sobre este tema, ya sea para cambiar a otro o bien para finalizar el contacto en aquel momento, siempre intentaremos enviar ánimos y apoyo a la persona con la que hablamos. Así, podemos decirle “Te envío muchos ánimos”, “Te envío un abrazo muy grande”, “Espero que se mejore muy pronto”.

¡Esperamos que estas pautas os hayan sido de utilidad! Como siempre, ¡nos encantará leer vuestros comentarios, sugerencias, ver vuestros LIKES y como lo compartís! ¡Hasta muy pronto!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR