L’article d’avui pretén ser una petita reflexió sobre com exercim la nostra figura de pares. Segurament, entre els lectors trobarem pares amb una tendència a culpabilitzar-se i sentir que ells són responsables de que els seus fills i filles no estiguin aconseguint amb èxit allò que es proposen. Entre d’altres lectors trobarem pares que es senten sobrepassats per la situació i no troben el sentit ni saben com actuar amb els seus fills o filles perquè ha arribat un punt en què estan cansats i ja no poden més. I en alguns casos us podreu sentir identificats amb ambdues situacions. El que us volem transmetre avui es que és lícit que us sentiu així perquè la tasca com a pares no és pas senzilla. És una llàstima que els nostres infants no vinguin amb un manual d’instruccions a sota el braç, i per això, a vegades se’ns pot fer una tasca una mica feixuga!

Però, tenim una bona noticia. Diverses investigacions han estudiat el vincle de pares i fills/es, i s’ha arribat a la conclusió de que si els pares són “suficientment bons”, no pas perfectes, ja és suficient per gaudir d’una bona base per al desenvolupament de la salut mental. “Suficientment bons”, traslladat a un concepte més concret, significa actuar amb afecte, comprensió, límits i coherència una part del temps que compartim amb el nostres fills i filles.

Per tant, podeu agafar aire i sentir-vos una mica alliberats i alliberades, perquè segur que si li esteu posant ganes, esteu motivats i motivades pels canvis que van succeint, utilitzeu algunes de les pautes que els psicòlegs i psicòlogues us donem, ja ho esteu fent bé! Us mereixeu prendre un moment de valoració de totes aquelles tasques que feu bé com a pares i premiar-vos!

I ara direu, però i totes aquelles coses que fa el meu infant i em treuen de polleguera? Podem provar de donar-li sentit.

Us haurà passat a tots alguna vegada algun fet que no heu entès i no heu pogut assimilar. No entendre ens genera neguit i emocions desagradables. Quina pot ser l’alternativa?

Segurament cal intentar trobar sentit al que ha passat amb el nostre fill o filla. Fer-nos les següents preguntes:

  • Què ha passat abans de que és donés l’incident?
  • Quina reacció ha tingut l’infant?
  • Què hem fet nosaltres a continuació?
  • Com ho ha rebut l’infant?

Provar d’entendre i esbrinar quines són les causes que han portat a l’infant a reaccionar de certa manera, ens pot ajudar a entendre què necessita en aquell moment. De quina manera el podem calmar. De quina manera el podem ajudar a que entengui un mal entès. I sobretot, validar el que està sentint. És essencial que puguem reconèixer les seves emocions i verbalitzar-les.

Ex: L’Arnau ha pegat a un company seu. Podem provar d’esbrinar què ha portat a l’Arnau a pegar a aquell company de classe. Li havia dit alguna cosa? Què l’ha molestat?

Un cop sapiguem la resposta, validarem l’emoció que pot estar sentint. Si encara està enfadat, verbalitzarem que si el company l’ha insultat abans, és lícit que l’hagi fet enfadar perquè no es gens agradable que algú ens insulti.

A continuació, després d’haver empatitzat amb ell, li explicarem que l’agressió física no és una bona manera de reaccionar i li oferirem diferents alternatives amb les que es pugui defensar o bé expressar la seva ràbia.

A vegades, no serà tant fàcil que el nostre infant sàpiga reconèixer què és el que ha passat. En aquesta ocasió utilitzarem la mentalització. La mentalització és el procés pel qual atribuïm estats mentals a l’altre i ajudem a que aquest els pugui reconèixer. Per exemple: Quan tenim a un nadó plorant i li diem: ohh com plores, això deu ser que tens gana. Tranquil ara et prepararé el biberó.

En aquest moment tant quotidià, estem fent una gran acció que és la de donar-li sentit i relacionar la sensació que té el nadó de gana, validant l’expressió de la gana a través del plor i oferint-li una solució. Per tant, el nadó poc a poc anirà integrant que aquesta sensació que té es de gana i entendrà de quina manera la pot calmar.

Per tant, ajudar als nostres infants a entendre per quin motiu han pogut reaccionar de certa manera i relacionar-ho amb com s’han pogut sentir, fomentarà el seu autoconeixement i comprensió. Això proporcionarà la base per poder treballar després la gestió d’aquests conflictes.

Donar sentit a les conductes dels nostres infants els ajuda a ells i a nosaltres, ja que ens permet entendre, trobar una explicació al que ha passat i això ens facilitarà que puguem empatitzar amb el que han pogut sentir.

Entendre el perquè ens permetrà construir noves narratives, noves històries o concepcions que tenim sobre els nostres fills i filles. Potser llavors podrem reformular el concepte de que l’Arnau és agressiu, per l’Arnau és sent ferit quan l’insulten i com que té dificultat per expressar-ho mitjançant la paraula, ho expressa a través del cos. Aquest canvi en la narrativa, ens dóna l’oportunitat d’entendre quina dificultat té l’Arnau i poder oferir-li alternatives a pegar, per poder expressar el malestar. Per tant, deixarem enrere les etiquetes i donarem la possibilitat que el nostre infant actuï d’una altra manera, ja que oferirem a l’infant l’oportunitat d’identificar-se amb un nen que és bo i que intenta expressar el seu malestar quan es sent ferit d’una altra manera.

Aquesta explicació, és coneguda com l’efecte Pigmalió o també profecia autocomplerta. És un efecte que relaciona les expectatives que té una persona sobre una altra sobre el rendiment d’aquesta. A mode d’exemple, si un professor creu que un alumne és mandrós i no s’ha preparat prou l’examen, és molt probable que aquest professor acabi fent una sèrie de conductes d’acord amb la seva creença, que influenciaran de tal manera que farà que la seva expectativa que l’alumne suspengui s’acabi complint.

Per últim, us encoratgem a que proveu de donar-li sentit, de reflexionar sobre quina mirada teniu cap al vostre infant, quines etiquetes li pengen i si és així tractar de donar-li una volta a la història.

Una història en la que aquell infant pugui gaudir i ser conscient de les seves capacitats i recursos, perquè així podrà aconseguir que tot allò que abans eren dificultats, es transformin en objectius superats.

Si t’ha agradat aquesta publicació, no oblidis donar-li LIKE i compartir-ho a les xarxes socials!

Ens veiem el proper juernes!

L’Equip de psicòlegs i psicòlogues de l’Associació.

____________________________________________________________

El artículo de hoy pretende ser una pequeña reflexión sobre cómo ejercemos nuestra figura de padres. Seguramente, entre los lectores encontraremos padres con una tendencia a culpabilizarse y sentir que ellos son responsables de que sus hijos e hijas no estén consiguiendo con éxito aquello que se proponen. Entre otros lectores encontraremos padres que se sienten sobrepasados por la situación y no encuentran el sentido ni saben cómo actuar con sus hijos o hijas porque ha llegado un punto en que están cansados y sientan que ya no pueden más. Y en algunos casos os podréis sentir identificados con ambas situaciones. Lo que os queremos transmitir hoy es que es lícito que os sintáis así porque la tarea como padres no es sencilla. Es una lástima que nuestros niños no vengan con un manual de instrucciones debajo el brazo, y por eso, ¡a veces se nos puede hacer una tarea un poco pesada!

Pero, tenemos una buena noticia. Diferentes investigaciones han estudiado el vínculo de padres e hijos/se, y se ha llegado a la conclusión de que, si los padres son “suficientemente buenos”, no perfectos, ya es suficiente para tener una buena base para el desarrollo de la salud mental. “Suficientemente buenos”, trasladado a un concepto más concreto, significa actuar con afecto, comprensión, límites y coherencia una parte del tiempo que compartimos con el nuestros hijos e hijas.

Por lo tanto, podéis coger aire y sentiros un poco liberados y liberadas, porque seguro que, si le estáis poniendo ganas, estáis motivados y motivadas por los cambios que van sucediendo, utilizáis algunas de las pautas que los psicólogos y psicólogas os damos, ¡ya lo estáis haciendo bien! Os merecéis tomar un momento de valoración de todas aquellas tareas que hacéis bien como padres y ¡premiaros!

Y ahora diréis, pero ¿y todas aquellas cosas que hace mi niño/a y me sacan de quicio? Podemos probar de darle sentido.

Os habrá pasado a todos alguna vez, algún hecho que no habéis entendido y no habéis podido asimilar. No entender nos genera desazón y emociones desagradables. ¿Cuál puede ser la alternativa?

Seguramente hay que intentar encontrar sentido al que ha pasado con nuestro hijo o hija. Hacernos las siguientes preguntas:

  • ¿Qué ha pasado antes de que es diera el incidente?
  • ¿Qué reacción ha tenido el niño/a?
  • ¿Qué hemos hecho nosotros a continuación?
  • ¿Cómo lo ha recibido el niño?

Probar de entender y averiguar cuáles son las causas que han llevado al niño a reaccionar de cierta manera, nos puede ayudar a entender qué necesita en aquel momento. De qué manera lo podemos calmar. De qué manera lo podemos ayudar a que entienda un mal entendido. Y sobre todo, validar lo que está sintiendo. Es esencial que podamos reconocer sus emociones y verbalizarlas.

Ex: Arnau ha pegado a un compañero suyo. Podemos probar de averiguar qué ha llevado a Arnau a pegar a aquel compañero de clase. ¿Le había dicho algo? ¿Qué le ha molestado?

Una vez sepamos la respuesta, validaremos la emoción que pueda estar sintiendo. Si todavía está enfadado, verbalizaremos que si el compañero lo ha insultado antes, es lícito que lo haya hecho enfadar porque no es nada agradable que alguien nos insulte.

A continuación, después de haber empatizado con él, le explicaremos que la agresión física no es una buena manera de reaccionar y le ofreceremos diferentes alternativas con las que se pueda defender o bien expresar su rabia.

A veces, ya será menos fácil que nuestro niño sepa reconocer qué es lo que ha pasado. En esta ocasión utilizaremos la mentalización. La mentalización es el proceso por el cual atribuimos estados mentales al otro y ayudamos a que este los pueda reconocer. Por ejemplo: Cuando tenemos a un bebé llorando y le decimos: ohh como lloras, esto debe ser que tienes hambre. Tranquilo ahora te prepararé el biberón.

En este momento tan cotidiano, estamos haciendo una gran acción que es la de darle sentido y relacionar la sensación que tiene el bebé de hambre, validando la expresión del hambre a través del llanto y ofreciéndole una solución. Por lo tanto, el bebé poco a poco irá integrando que esta sensación que tiene es de hambre y entenderá de qué manera la puede calmar.

Por lo tanto, ayudar a nuestros niños a entender por qué motivo han podido reaccionar de cierta manera y relacionarlo con cómo se han podido sentir, fomentará su autoconocimiento y comprensión. Esto proporcionará la base para poder trabajar después la gestión de estos conflictos.

Dar sentido a las conductas de nuestros niños les ayuda a ellos y a nosotros, puesto que nos permite entender, encontrar una explicación a lo que ha pasado y esto nos facilitará que podamos empatizar con lo que han podido sentir.

Entender el porqué nos permitirá construir nuevas narrativas, nuevas historias o concepciones que tenemos sobre nuestros hijos e hijas. Quizás entonces podremos reformular el concepto de que Arnau es agresivo, por Arnau se siente herido cuando lo insultan y como que tiene dificultad para expresarlo mediante la palabra, lo expresa a través del cuerpo. Este cambio en la narrativa, nos da la oportunidad de entender qué dificultad tiene Arnau y poder ofrecerle alternativas a pegar, para poder expresar el malestar. Por lo tanto, dejaremos atrás las etiquetas y daremos la posibilidad que nuestro niño actúe de otro modo, puesto que ofreceremos al niño la oportunidad de identificarse con un niño que es bueno y que intenta expresar su malestar cuando se siente herido de otro modo.

Esta explicación, es conocida como el efecto Pigmalión o también profecía autocumplida. Es un efecto que relaciona las expectativas que tiene una persona sobre otra sobre el rendimiento de ésta. A modo de ejemplo, si un profesor cree que un alumno es perezoso y no se ha preparado suficientemente el examen, es muy probable que este profesor acabe haciendo una serie de conductas de acuerdo con su creencia, que influenciarán de tal manera que hará que su expectativa que el alumno suspenda se acabe cumpliendo.

Por último, os alentamos a que probéis de darle sentido, de reflexionar sobre qué mirada tenéis hacia vuestro niño/a, qué etiquetas le cuelgan y si es así tratar de darle una vuelta a la historia.

Una historia en la que aquel niño pueda disfrutar y ser consciente de sus capacidades y recursos, porque así podrá conseguir que todo aquello que antes eran dificultades, se transformen en objetivos superados.

¡Si te ha gustado esta publicación, no olvides darle LIKE y compartirlo en las redes sociales!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El Equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación.