Al llarg de la nostra vida la manera en la que ens definim a nosaltres mateixos, ens interpretem, varia, evoluciona. Aquests canvis en la nostra identitat depenen de molts factors, entre d’altres, en quina etapa del cicle vital ens trobem, quines persones ens rodegen, els nostres interessos o hobbies…

Segons els experts la personalitat es pot descriure com la dimensió individual de l’experiència relacional acumulada, en un diàleg entre passat i present, doblement contextualitzada per un marc cultural i un substrat biològic.

Per tant, podem afirmar que la identitat és un constructe fluid, és a dir, una manera de descriure i organitzar el nostre món intern,  i que es nodreix de les experiències vitals.

La construcció de la identitat esdevé una qüestió de vital importància en l’etapa de l’adolescència. Durant la infància, hem crescut basant-nos en el reflex de la mirada dels nostres cuidadors principals. A través de les experiències, expectatives, creences i aprenentatges que ells han adquirit. Per tant, durant aquesta etapa la nostra identitat es basa en aquesta amalgama d’experiències.

La majoria de nosaltres ja hem deixat enrere l’adolescència i, per la nostra pròpia experiència, som coneixedors de la necessitat de diferenciar-se de les figures de referència. Aquesta diferenciació es dona de moltes maneres diferents, però sí que és comuna la necessitat de trobar nous referents com, per exemple, el grup d’iguals, i diferents interessos, per anar descobrint qui volem ser.

Una de les qüestions que pot preocupar als nostres adolescents és quina identitat construïm quan hi ha un diagnòstic. De quina manera l’incorporem? El diagnòstic farà de base de la nostra identitat? Alguns n’haureu sentit a parlar com a identity-first, que traduït al català és la qüestió de ser o tenir, “soc TEA” o “tinc TEA”. Aquest debat sorgeix de la necessitat de reflexionar sobre de quina manera construir la identitat de la mà d’un diagnòstic.

Des de TEAMAR ens trobem amb persones que el diagnòstic els hi dona una comprensió i tranquil·litat. Dona un sentit a aquelles característiques, a les virtuts i dificultats, i també un sentiment de pertinença.  Però, també ens trobem d’altres persones, a qui el diagnòstic se’ls hi fa difícil de digerir. Potser no s’acaben de sentir descrits a través d’aquest, potser consideren que hi ha característiques de la seva personalitat que no hi tenen res a veure i amb les que es senten més identificats o que ho senten com una etiqueta imposada pels professionals que es dediquen a la salut mental.

 I quina opció és millor?

La que cadascú s’hi senti més còmode i identificat.

Considerem que és molt important seguir treballant per tal de donar visibilitat al TEA amb l’objectiu de que és produeixi una vertadera inclusió en la societat, una igualtat d’oportunitats en totes les esferes i una valoració de la diversitat. És important poder donar veu a totes aquestes persones, escoltar les seves necessitats i tenir-les en compte.

Però per aconseguir-ho, també és molt important respectar que cadascú es senti identificat amb el que ell consideri. Que aquelles persones que són abanderades de “yo, soy yo y mis circunstancias”, com diu Ortega y Gasset, també hi siguin representades.

Cadascú de nosaltres té el dret de definir-se, d’emfatitzar unes característiques o unes altres, de defensar ideologies que el representin i incorporar-les en la seva identitat, de voler deixar de costat definicions que l’han fet sentir empresonat. En resum, de decidir qui vol ser i com es vol presentar al món.

Des de l’Associació treballem cada dia per seguir donant visibilitat al TEA amb la determinació de generar comprensió i facilitar la inclusió en els diferents contextos on estiguin les persones. També defensem la lliure expressió dels infants, adolescents, joves i adults i els volem seguir acompanyant en aquest procés identitari, on ells i elles puguin decidir qui són i qui volen ser.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!

Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR  / o / Equip de TEAMAR.

¿Quién soy?

A lo largo de nuestra vida la manera en la que nos definimos a nosotros mismos, nos interpretamos, varía, evoluciona. Estos cambios en nuestra identidad dependen de muchos factores, entre otros, en qué etapa del ciclo vital nos encontramos, qué personas nos rodean, nuestros intereses o hobbies…

Según los expertos la personalidad se puede describir como la dimensión individual de la experiencia relacional acumulada, en un diálogo entre pasado y presente, doblemente contextualizada por un marco cultural y un sustrato biológico.

Por lo tanto, podemos afirmar que la identidad es un constructo fluido, es decir, una manera de describir y organizar nuestro mundo interno, y que se nutre de las experiencias vitales.

La construcción de la identidad acontece una cuestión de vital importancia en la etapa de la adolescencia. Durante la infancia, hemos crecido basándonos en el reflejo de la mirada de nuestros cuidadores principales. A través de las experiencias, expectativas, creencias y aprendizajes que ellos han adquirido. Por lo tanto, durante esta etapa nuestra identidad se basa en esta amalgama de experiencias.

La mayoría de nosotros ya hemos dejado atrás la adolescencia y, por nuestra propia experiencia, somos conocedores de la necesidad de diferenciarse de las figuras de referencia. Esta diferenciación se da de muchas maneras distintas, pero sí que es común la necesidad de encontrar nuevos referentes como, por ejemplo, el grupo de iguales, y diferentes intereses, para ir descubriendo quién queremos ser.

Una de las cuestiones que puede preocupar a nuestros adolescentes es qué identidad construimos cuando hay un diagnóstico. ¿De qué manera lo incorporamos? ¿El diagnóstico hará de base de nuestra identidad? Algunos habréis sentido a hablar como identity-first, que traducido al castellano es la cuestión de ser o tener, “soy TEA” o “tengo TEA”. Este debate surge de la necesidad de reflexionar sobre de qué manera construir la identidad de la mano de un diagnóstico.

Desde Teamar nos encontramos con personas que el diagnóstico les proporciona comprensión y tranquilidad. Da un sentido a aquellas características, a las virtudes y dificultades, y también un sentimiento de pertenencia. Pero, también nos encontramos otras personas, a quienes el diagnóstico se les hace difícil de digerir. Quizás no se acaban de sentir descritos a través de este, quizás consideran que hay características de su personalidad que no tienen nada a ver y con las que se sienten más identificados o que lo sienten como una etiqueta impuesta por los profesionales que se dedican a la salud mental.

 Y, ¿qué opción es mejor?

La que cada cual se sienta más cómodo e identificado.

Consideramos que es muy importante seguir trabajando para dar visibilidad al TEA con el objetivo de que se produzca una verdadera inclusión en la sociedad, una igualdad de oportunidades en todas las esferas y una valoración de la diversidad. Es importante poder dar voz a todas estas personas, escuchar sus necesidades y tenerlas en cuenta.

Pero para conseguirlo, también es muy importante respetar que cada cual se sienta identificado con el que él considere. Que aquellas personas que son abanderadas de “yo, soy yo y mis circunstancias”, como dice Ortega y Gasset, también estén representadas.

Cada uno de nosotros tiene el derecho de definirse, de enfatizar unas características u otras, de defender ideologías que lo representen e incorporarlas en su identidad, de querer dejar atrás definiciones que le han hecho sentir encarcelado. En resumen, de decidir quién quiere ser y como se quiere presentar en el mundo.

Desde la Asociación trabajamos cada día para seguir dando visibilidad al TEA con la determinación de generar comprensión y facilitar la inclusión en los diferentes contextos donde estén las personas. También defendemos la libre expresión de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos y los queremos seguir acompañando en este proceso identitario, donde ellos y ellas puedan decidir quién son y quien quieren ser.

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha estado así, ¡compartidlo y dais LIKES!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR