En darreres entrades al blog us havíem parlat dels diversos tipus d’intervenció que existeixen en atenció precoç. Avui ens endinsem en una d’elles: El Early Start Denver Model (ESDM). 

El ESDM és un model d’atenció precoç dissenyat específicament per nens amb TEA (12-48 mesos). L’objectiu que persegueix amb el seu ús és reduir la severitat dels símptomes del nen i accelerar el seu ritme de desenvolupament, fomentant la promoció del seu aprenentatge, llenguatge i comunicació social en entorns quotidians, adequats al seu nivell de desenvolupament i dins d’un context lúdic que fomenti oportunitats d’aprenentatge.

Amb l’ús del model ESDM es pretén fer un treball multidisciplinari que involucri psicòlegs, família i escola, per tal que la conducta del nen pugui ser generalitzada en diferents àmbits i amb diferents persones.

La majoria de les sessions es realitzen en un context familiar, acudint el psicòleg a la casa o en sessió i treballant a partir del joc amb el nen i la família. Un dels principals objectius del Model ESDM és treballar a casa la interacció amb la família ja que els seus membres són qui més temps passen amb l’infant i qui més necessiten també una guia, un suport i una ajuda per tractar amb ell en el dia a dia. 

L’avantatge principal d’aquest model consisteix en el paper actiu que proporciona als pares, ja que no tan sols escolten les nostres indicacions sinó que també observen com fer-ho i observen els resultats favorables procedents de seguir aquestes indicacions. A la vegada, els psicòlegs podem corregir la pràctica d’aquestes indicacions quan aquestes no estan sent efectives, canviar-les o adaptar-les en cas necessari.

A través de l’ESDM pretenem incidir en la millora de cinc àmbits importants en el seu desenvolupament integral: la imitació, la comunicació verbal i no verbal, el desenvolupament social i el joc. Incidir en el treball d’aquestes àrees ajudarà a fomentar la seva iniciativa i espontaneïtat, així com normalitzar la seva inclusió social a través de la interacció amb els seus contextos més propers.

El programa ESDM segueix la següent estructura: 

 1. Avaluació de les habilitats actuals del nen/a
 2. Plantejament i redacció dels objectius d’aprenentatge per l’infant dissenyats d’una forma que es pugui aconseguir en un període de 12 setmanes. 
 3. Finalitzades les primeres 12 setmanes, redacció de nous objectius d’aprenentatge. 

La fase de l’avaluació es realitza juntament amb els pares, i és en gran part observacional, deixant els materials de treball a prop del nen o presentant-los a mesura que es realitza l’avaluació. El psicòleg en aquesta fase busca promoure l’aparició de certes conductes o respostes en l’infant per valorar si están o no están integradas en el seu desenvolupament. Mitjançant l’enregistrament audiovisual de les sessions es realitza una revisió exhaustiva per poder obtenir el llistat d’habilitats assolides i no assolides (zona de desenvolupament pròxim), amb la finalitat de poder elaborar els objectius a treballar i desenvolupar els passos d’aprenentatge per assolir-los. 

La construcció dels objectius d’aprenentatges es basen en les diferents habilitats descrites en cada àmbit rellevant dins del desenvolupament del nen, amb el propòsit de ser abordades durant les 12 setmanes següents. La formulació d’objectius ajuda als professionals a centrar-se en les conductes específiques del nen, de forma que pugui proporcionar suficients oportunitats d’aprenentatge perquè aquest pugui arribar a dominar-les. 

Durant la intervenció, els psicòlegs utilitzem diferents tècniques per provocar al nen/a una conducta social comunicativa tan típica com sigui possible. A continuació es descriuen algunes de les estratègies didàctiques d’intervenció en les quals fem èmfasi que, compaginades entre si, estimulen la conducta socio-comunicativa del nen:

 • L’estat d’ànim positiu: Es considera fonamental que l’aprenentatge es dugui a terme en un context que sigui positiu i motivant pel nen, amb el propòsit que pugui participar activament i interactuar amb els demés. S’empreen rutines sensorials agradables pel nen i els objectes preferits amb accions de contingut social i comunicatiu. Amb aquestes activitats s’estimularà un moldejament efectiu de conductes i de recompensa social en ell. 
 • El joc com eina d’intervenció psicopedagògica: A través d’aquest es fomentarà l’educació emocional i es treballaran les seves habilitats imitatives o de comunicació, enriquir el seu joc simbòlic i imaginatiu, i potenciar la seva motricitat fina i gruixuda.
 • L’ensenyament intensiu: Amb aquesta estratègia es busca que es produeixin el major nombre d’experiències interactives del nen per tal que es desenvolupin les seves habilitats socio-comunicatives i cognitives.
 • Estratègies de conducta positiva per disminuir les conductes no desitjades: En lloc de centrar-se en erradicar les conductes negatives, s’ensenya i es potencia l’ús de comportaments desitjats de forma repetida, augmentant així la probabilitat que aquests últims es produeixin més que les primeres. L’objectiu fonamental que es persegueix és aumentar, més que reduir, el repertori d’habilitats del nen/a en totes les àrees, al utilizar estratègies de reforç per desenvolupar, modelar i augmentar les conductes adequades. 
 • La implicació directa de la família: Per poder desenvolupar al màxim la seves capacitats, cal que experimentin el màxim d’oportunitats d’aprenentatge. Per això serà fonamental assessorar i ajudar als pares i altres familiars propers, a crear el màxim d’entorns socials en els quals el nen amb TEA interaccioni amb d’altres persones al llarg del dia.

Desde l’Associació, en aquest nou curs, hem iniciat el servei d’Atenció Precoç realitzant bones pràctiques del model ESDM.

Si voleu més informació sobre aquest model, deixem les referències bibliogràfiques dels darrers manuals per a professionals i per a pares. 

Si us interessa aquesta entrada del blog i voleu que realitzem més publicacions relacionades amb l’atenció precoç i la nostra experiència desde l’Associació, no dubteu en deixar-nos els vostres comentaris i compartir aquesta publicació.

L’Equip de psicòlegs de TEAMar

Referències:

Rogers, S y Dawson, G., Vismara. L. Atención temprana para su niño o niña con autismo: Cómo utilizar las actividades cotidianas para enseñar a los niños a conectar, comunicarse y aprender. 

Rogers, S y Dawson, G. Modelo Denver de atención temprana para niños pequeños con autismo. Estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la motivación social. 2da Ed. Autismo Ávila.

____________________________________________________

¿Qué es el  Método Denver y por qué sirve?

En últimas entradas al blog os habíamos hablado de los varios tipos de intervención que existen en atención precoz. Hoy nos adentramos en una de ellas: El Early Start Denver Model (ESDM). 

El ESDM es un modelo de atención precoz diseñado específicamente para niños con TEA (12-48 meses). El objetivo que persigue con su uso es reducir la severidad de los síntomas del niño/a y acelerar su ritmo de desarrollo, fomentando la promoción de su aprendizaje, lenguaje y  comunicación social en entornos cotidianos, adecuados a su nivel de desarrollo y dentro de un contexto lúdico que fomente oportunidades de aprendizaje.

Con el uso del modelo ESDM se pretende hacer un trabajo multidisciplinario que involucre psicólogos, familia y colegio, para que la conducta del niño pueda ser generalizada en diferentes ámbitos y con diferentes personas.

La mayoría de las sesiones se realizan en un contexto familiar, acudiendo el psicólogo a casa o en sesión y trabajando a partir del juego con el niño/a y la familia. Uno de los principales objetivos del Modelo ESDM es trabajar en el contexto familiar la interacción con la familia ya que sus miembros son quienes más tiempo pasan con el niño y quien más necesitan una guía, apoyo y ayuda para tratar con él en el día a día. 

La ventaja principal de este modelo consiste en el papel activo que se proporciona a los padres, quién no solo escuchan nuestras indicaciones, sino que también observan cómo hacerlo y los resultados favorables procedentes de seguir estas indicaciones. Asimismo, los psicólogos podemos corregir la práctica de estas indicaciones cuando estas no están siendo efectivas, cambiarlas o adaptarlas en caso necesario.

A través del ESDM pretendemos hacer hincapié en la mejora de cinco ámbitos importantes en su desarrollo integral: la imitación, la comunicación verbal y no verbal, el desarrollo social y el juego. El trabajo de estas áreas ayudará a fomentar su iniciativa y espontaneidad, así como normalizar su inclusión social a través de la interacción con sus contextos más próximos.

El programa ESDM sigue la siguiente estructura: 

 1. Evaluación de las habilidades actuales del niño/a 
 2. Planteamiento y redacción de los objetivos de aprendizaje para el niño, diseñados para poderlos asumir en un periodo de 12 semanas
 3. Finalizadas las primeras 12 semanas, redacción de nuevos objetivos de aprendizaje 

La fase de la evaluación se realiza junto con los padres, y es en gran parte observacional, dejando los materiales de trabajo cerca del niño/a o presentándolos a medida que se realiza la evaluación. El psicólogo en esta fase busca promover la aparición de ciertas conductas o respuestas en el niño para valorar si están o no integradas en su desarrollo. Mediante la grabación audiovisual de las sesiones se realiza una revisión exhaustiva para poder obtener el listado de habilidades logradas y no logradas (zona de desarrollo próximo), con el fin de poder elaborar los objetivos a trabajar y desarrollar los pasos de aprendizaje para lograrlos. 

La construcción de los objetivos de aprendizajes se basan en las diferentes habilidades descritas en cada ámbito relevante dentro del desarrollo del niño, con el propósito de ser abordadas durante las 12 semanas siguientes. La formulación de objetivos ayuda a los profesionales a centrarse en las conductas específicas del niño/a, de forma que pueda proporcionar suficientes oportunidades de aprendizaje para que este pueda llegar a dominarlos. 

Durante la intervención, los psicólogos utilizamos diferentes técnicas para provocar al niño/a una conducta social comunicativa tan típica como sea posible. A continuación se describen algunas de las estrategias didácticas de intervención que, compaginadas entre sí, estimulan la conducta socio-comunicativa del niño/a:

 • El estado de ánimo positivo: Se considera fundamental que el aprendizaje se lleve a cabo en un contexto que sea positivo y motivador para el niño, con el propósito que pueda participar activamente e interactuar con los otros. Se utilizan rutinas sensoriales agradables para el niño y los objetos preferidos con acciones de contenido social y comunicativo. Con estas actividades se estimulará un moldeamiento efectivo de conductas y de recompensa social en él. 
 • El juego como herramienta de intervención psicopedagógica: A través de este se fomentará la educación emocional y se trabajarán sus habilidades imitativas o de comunicación, enriquecer su juego simbólico e imaginativo, y potenciar su motricidad fina y gruesa.
 • La enseñanza intensiva: Con esta estrategia se busca que se produzcan el mayor número de experiencias interactivas del niño para que se desarrollen sus habilidades socio-comunicativas y cognitivas.
 • Estrategias de conducta positiva para disminuir las conductas no deseadas: En lugar de centrarse en erradicar las conductas negativas, se enseña y se potencia el uso de comportamientos deseados de forma repetida, aumentando así la probabilidad que estos últimos se produzcan más que los primeras. El objetivo fundamental que se persigue es aumentar, más que reducir, el repertorio de habilidades del niño/a en todas las áreas, al utilizar estrategias de refuerzo para desarrollar, modelar y aumentar las conductas adecuadas. 
 • La implicación directa de la familia: Para poder desarrollar al máximo sus capacidades, hace falta que experimenten el máximo de oportunidades de aprendizaje. Por eso será fundamental asesorar y ayudar a los padres y otros familiares próximos, a crear el máximo de entornos sociales en los que el niño con TEA interaccione con otras personas a lo largo del día. 

Desde la Asociación, en este nuevo curso, hemos iniciado el servicio de Atención Precoz realizando buenas prácticas del modelo ESDM. 

Os dejamos las referencias bibliográficas de los últimos manuales para profesionales y para padres que os aportaran más información. 

Si os ha interesado esta entrada del blog y queréis que realicemos más publicaciones relacionadas con la atención precoz y nuestra experiencia desde la Asociación, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios y compartir esta publicación.

El Equipo de psicólogos de TEAMar