Hola, hola de nou famílies!! Després d’uns agraïts dies de vacances de Setmana Santa, l’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR tornem a reprendre el nostre BLOG amb energia i noves idees. I per començar aquesta recta de final de curs, arrenquem amb una pregunta: Pollastre o ànec?

No, no es tracta de triar quin plat volem per sopar, sinó què triaríem de ser en la metàfora que us expliquem a continuació. Així doncs, contextualitzem una mica el perquè d’aquesta pregunta:

Tots hem experimentat algun cop, en un context o un altre, alguna cosa amb la que hem estat en desacord, que no ens ha agradat o hem pensat que allò ho voldríem d’una altre manera. Davant d’això, i sempre procurant fer-ho d’una manera assertiva, les persones podem fer una crítica sobre això que no ens sembla bé. Aquestes crítiques poden ser cap a una persona, una cosa o també cap a una situació, i també ens trobem que hi ha dos maneres de fer-ho o tipus: Crítiques Constructives i Crítiques Destructives.

Les constructives són aquell tipus de crítiques que fem per millorar i intentar ajudar a canviar aquella persona o situació, i ho procurem fer d’una manera assertiva; buscant canviar el que no aprovem, però sent respectuosos amb l’altre. En canvi, les destructives són aquelles crítiques que es fan de manera totalment gratuïta, sense intenció d’ajudar a millorar i tant sols pel fet de fer mal o burxar.

Segur que tots ho hem experimentat més d’un cop, tant de crítiques  “bones” (constructives) com de “dolentes” (destructives). Però rebre-les pot fer mal a nivell emocional i és important saber gestionar-ho correctament.

Com ja sabem, els nostres nois i noies amb TEA sovint acostumen a dir les coses sense filtre, tal com raja i sense tenir en compte com pot repercutir el seu comentari a la persona que tenen davant. Així mateix, de vegades la seva comprensió tampoc els ajuda a encaixar bé les crítiques, sobretot quan aquestes són destructives i no tenen un fonament de millora. Davant aquesta segona situació, rebre adequadament les crítiques, és on ens centrem avui al blog.

Què podem fer per no sentir-nos malament quan rebem una crítica? Que podem fer quan una persona d’aquestes que diuen que són molt sinceres perquè odien sentir-se hipòcrites, ens “regala” alguna de les seves “veritats devastadores”?

Quan rebem aquest tipus de comentaris o crítiques sobre algun aspecte de nosaltres mateixos, ho acostumem a rebre com un gerro d’aigua freda. És aquí quan tornem a formular-vos la pregunta: Pollastre o ànec?

Perquè aquesta elecció?

Els pollastres (galls i gallines) quan els hi cau aigua al damunt es queden mullats, sorpresos, confusos, paralitzats, enfadats o deprimits. En definitiva, incapaços de reaccionar d’una forma adequada.

En canvi, els ànecs s’espolsen l’aigua ràpidament, i segueixen nedant com si no passes res, perquè l’aigua forma part del seu medi natural, de la mateixa manera que les crítiques formen part del nostre dia a dia.

Per tant, què decidim ser, un ànec o un pollastre? Indubtablement la primera, un ànec!!

És important que entenguem que davant les crítiques em d’aprendre a regular la nostra reacció i a no respondre com si fos un atac. Per fer-ho, ens poden ajudar molt 3 elements: la nostra respiració, la nostra calma i la nostra acceptació de la frustració.

Respirar ens ajuda a no fer servir la primera reacció que ens vingui a la ment, que pot ser mal gestionada o inadequada. La calma ens ajuda a poder pensar en quina és la millor manera de respondre a aquella crítica i a minimitzar el valor feridor que ens provoca. I acceptar la frustració és necessari per entendre que no tot és com nosaltres volem i que és necessari ser flexible amb el nostre entorn.

Per tot això, quan els nostres nens/es (o nosaltres mateixos/es) ens tornem a trobar davant d’una situació en la que ens sentim jutjats o criticats, és important pensar en què volem fer, reaccionar espantats, furiosos o confosos, o espolsar-nos aquesta crítica i aprendre a conviure amb ella? Què volem ser, ànecs o pollastres?

Si t’ha agradat la publicació o penses que pot ser útil per a altres persones, dónans un LIKE i comparteix! L’equip de psicòlegs de TEAMAR.

————————————————————————————————————————————–

Hola, hola de nuevo familias !! Después de unos agradecidos días de vacaciones de Semana Santa, el equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR volvemos a retomar nuestro BLOG con energía y nuevas ideas. Y para empezar esta recta de final de curso, arrancamos con una pregunta: Pollo o pato?

No, no se trata de elegir qué plato queremos para cenar, sino que elegiríamos ser en la metáfora que os explicamos a continuación. Así pues, contextualizamos un poco el porqué de esta pregunta:

Todos hemos experimentado alguna vez, en un contexto u otro, algo con lo que hemos estado en desacuerdo, que no nos ha gustado o hemos pensado que aquello lo quisiéramos de otra manera. Ante esto, y siempre procurando hacerlo de una manera asertiva, las personas podemos hacer una crítica sobre eso que no nos parece bien. Estas críticas pueden ser hacia una persona, una cosa o también hacia una situación, y también nos encontramos que hay dos maneras de hacerlo o tipos: Críticas Constructivas y Críticas Destructivas.

Las constructivas son aquel tipo de críticas que hacemos para mejorar e intentar ayudar a cambiar esa persona o situación, y lo procuramos hacer de una manera asertiva; buscando cambiar lo que no aprobamos, pero siendo respetuosos con el otro. En cambio, las destructivas son aquellas críticas que se hacen de manera totalmente gratuita, sin intención de ayudar a mejorar y sólo por el hecho de hacer daño o hurgar.

Seguro que todos lo hemos experimentado más de una vez, tanto de críticas “buenas” (constructivas) como de “malas” (destructivas). Pero recibirlas puede hacer daño a nivel emocional y es importante saber gestionarlo correctamente.

Como ya sabemos, nuestros chicos y chicas con TEA a menudo suelen decir las cosas sin filtro, tal cual y sin tener en cuenta cómo puede repercutir su comentario en la persona que tienen delante. Asimismo, a veces su comprensión tampoco les ayuda a encajar bien las críticas, sobre todo cuando éstas son destructivas y no tienen un fundamento de mejora. Ante esta segunda situación, recibir adecuadamente las críticas, es donde nos centramos hoy en el blog.

Qué podemos hacer para no sentirnos mal cuando recibimos una crítica? Que podemos hacer cuando una persona de esas que dicen que son muy sinceras porque odian sentirse hipócritas, nos “regala” alguna de sus “verdades devastadoras”?

Cuando recibimos este tipo de comentarios o críticas sobre algún aspecto de nosotros mismos, lo acostumbramos a recibir como un jarro de agua fría. Es aquí cuando volvamos a formular la mejor herramienta pregunta: Pollo o pato?

Para que esta elección?

A los pollos (gallos y gallinas), cuando les cae agua encima se quedan mojados, sorprendidos, confusos, paralizados, enfadados o deprimidos. En definitiva, incapaces de reaccionar de una forma adecuada.

En cambio, los patos se sacuden el agua rápidamente, y siguen nadando como si no pasas nada, porque el agua forma parte de su medio natural, al igual que las críticas forman parte de nuestro día a día.

Por lo tanto, que decidimos ser, un pato o un pollo? Indudablemente la primera, un pato!!

Es importante que entendamos que ante las críticas me de aprender a regular nuestra reacción y no responder como si fuera un ataque. Para ello, nos pueden ayudar mucho 3 elementos: nuestra respiración, nuestra calma y nuestra aceptación de la frustración.

Respirar nos ayuda a no utilizar la primera reacción que nos venga a la mente, que puede ser mal gestionada o inadecuada. La calma nos ayuda a poder pensar en cuál es la mejor manera de responder a esa crítica. Y aceptar la frustración es necesario para entender que no todo es como nosotros queremos y que es necesario ser flexible con nuestro entorno.

Por todo ello, cuando nuestros niños / as (o nosotros mismos / as) nos volvemos a encontrar ante una situación en la que nos sentimos juzgados o criticados, es importante pensar en que queremos hacer, reaccionar asustados, furiosos o confundidos, o sacudirnos esta crítica y aprender a convivir con ella? Qué queremos ser, patos o pollos?

Si te ha gustado la publicación o piensas que puede ser útil para otras personas, dan un LIKE y comparte! El equipo de psicólogos de Team.