El curs escolar arriba al seu final, l’estiu comença, les vacances estan cada cop més a prop i un dels indicatius més clars és la berbena de Sant Joan: entrem a l’estació de la calor amb una nit de festa, un bon sopar, coca de pastisseria, família i amics. Però també hi ha un imprescindible que acompanya aquesta diada; és el continuat so eixordador dels petards. Sigui durant el dia com especialment a la nit, els focs artificials i els petards de tro són un tret identificador i inequívoc de que la revetlla ja és aquí.

Però és aquí on pot sorgir un problema, no tothom gaudeix (o tolera) de la mateixa manera els focs d’artifici i el soroll que els acompanya.

El motiu? La HIPERSENSIBILITAT!

Si recordem entrades de blog anteriors, us hem parlat d’aquest tema. La hipersensibilitat és l’augment de la capacitat de percebre algun dels cinc sentits, un símptoma que podem observar sovint en les persones amb TEA. La més freqüent és la hipersensibilitat auditiva, en la qual a la persona li poden molestar en excés els sorolls forts o el xivarri de la gent.

Són situacions molt angoixants per als nens i nenes amb TEA, ja que un sol estímul (ex. un soroll fort) pot col·lapsar-los i deixar-los incapaços de processar una resposta que no sigui la fugida o la desregulació emocional. Això també pot esdevenir un trasbals per als propis pares, degut a que és necessari adaptar-se i ser conscient de la situació que pateix el nen/a i estar alerta de com pot reaccionar o sentir-se afectat/a.

Quins consells us podem donar per aquesta revetlla?

Primer de tot, volem deixar clar que no es tracta de canviar completament els plans i aïllar al nostra fill/a. D’aquesta manera només estem evitant el problema i no ens adaptem a les limitacions que la hipersensibilitat li suposa. Al evitar la situació, està realitzant l’aprenentatge que davant una situació de conflicte o estrès, una estratègia d’afrontament evitativa és una solució útil, doncs redueix el malestar significativament. Si bé això pot resultar útil en un moment agut (de molta angoixa), si no oferim alternatives per a un afrontament actiu de la situació o la problemàtica, la persona tendirà a augmentar l’ansietat o la por que aquella situació li genera, a més d’augmentar els contexts on apareix la hipersensibilitat, així com fomentant la seva aparició davant estímuls que prèviament no li generaven, sent incapaç d’adaptar-se a noves situacions. Per tant, el primer objectiu que tindrem en compte serà fer el possible per intentar sobreposar-nos a aquestes dificultats i adaptar-nos en la mesura del possible a la situació aversiva.

En aquesta situació poden ajudar:

  • Recordar-los les estratègies de regulació emocional de les quals disposen
  • Utilitzar taps per les orelles o uns auriculars que redueixin l’impacte sonor
  • Fer servir petards que siguin lluminosos i que emetin poc soroll
  • Fer la festa o romandre en un lloc una mica més aïllat, que no es trobi en plena exposició de soroll o en un ambient sobrecarregat d’estímuls
  • Facilitar-los el fet que puguin marxar del lloc una estona per després tornar
  • Pactar un límit de situació on puguin aguantar, és a dir, per exemple de l’1 al 10, si senten que la seva angoixa és un 4 poden romandre al lloc, però si és un 7 poden sortir, relaxar-se i tornar més camats
  • Fer durant el dia activitats desestresants i distractores per alleugerir l’ansietat anticipatòria

Són algunes de les estratègies que us poden ajudar perquè aquesta data assenyalada pugui ser gaudida per tothom.

Ens veiem/llegim on cada dijous, al blog de “porfin es juernes” de Teamar. Bona revetlla!!


PETÉMOSLO FUERTE POR SAN JUAN: EL PELIGRO DE LAS HIPERSENSIBILIDADES

El curso escolar llega a su fin, el verano comienza, las vacaciones están cada vez más cerca y uno de los indicativos más claros es la verbena de San Juan: entramos en la estación del calor con una noche de fiesta, un buen cena, torta de pastelería, familia y amigos. Pero también hay un imprescindible que acompaña este día; es el continuado sonido ensordecedor de los petardos. Sea durante el día como especialmente por la noche, los fuegos artificiales y los petardos de trueno son un rasgo identificador e inequívoco de que la verbena ya está aquí.

Pero es aquí donde puede surgir un problema, no todo el mundo disfruta (o tolera) de la misma manera los fuegos artificiales y el ruido que los acompaña.

El motivo? La HIPERSENSIBILIDAD!

Si recordamos entradas de blog anteriores le hemos hablado de este tema. La hipersensibilidad es el aumento de la capacidad de percibir alguno de los cinco sentidos, un síntoma que podemos observar a menudo en las personas con TEA. La más frecuente es la hipersensibilidad auditiva, en la que a la persona le pueden molestar en exceso los ruidos fuertes o el alboroto de la gente.

Son situaciones muy angustiosas para los niños y niñas con TEA, ya que un solo estímulo (ej. Un ruido fuerte) puede colapsarse y dejarlos incapaces de procesar una respuesta que no sea la huida o la desregulación emocional. Esto también puede convertirse en un trastorno para los propios padres, debido a que es necesario adaptarse y ser consciente de la situación que sufre el niño / a y estar alerta de cómo puede reaccionar o sentirse afectado / a.

¿Qué consejos podemos dar por esta verbena?

En primer lugar, queremos dejar claro que no se trata de cambiar completamente los planes y aislar a nuestro hijo / a. De esta manera sólo estamos evitando el problema y no nos adaptamos a las limitaciones que la hipersensibilidad le supone. Al evitar la situación, está realizando el aprendizaje que ante una situación de conflicto o estrés, una estrategia de afrontamiento evitativa es una solución útil, pues reduce el malestar significativamente.

Si bien esto puede resultar útil en un momento agudo (de mucha angustia), si no ofrecemos alternativas para un afrontamiento activo de la situación o la problemática, la persona tenderá a aumentar la ansiedad o el miedo que aquella situación le genera, además de aumentar los contextos donde aparece la hipersensibilidad, así como fomentando su aparición ante estímulos que previamente no le generaban, siendo incapaz de adaptarse a nuevas situaciones.

Por tanto, el primer objetivo que tendremos en cuenta será hacer lo posible para intentar sobreponernos a estas dificultades y adaptarnos en la medida de lo posible a la situación aversiva.

En esta situación pueden ayudar:

– Recordarles las estrategias de regulación emocional de las que disponen

– Utilizar tapones para los oídos o unos auriculares que reduzcan el impacto sonoro

– Utilizar petardos que sean luminosos y que emitan poco ruido

– Hacer la fiesta o permanecer en un lugar un poco más aislado, que no se encuentre en plena exposición de ruido o en un ambiente sobrecargado de estímulos

– Facilitarles el hecho de que puedan irse del lugar un rato para luego volver

– Pactar un límite de situación donde puedan aguantar, es decir, por ejemplo del 1 al 10, si sienten que su angustia es un 4 pueden permanecer en el lugar, pero si es un 7 pueden salir, relajarse y volver más Camats

– Hacer durante el día actividades desestresants y distractoras para aliviar la ansiedad anticipatoria

Son algunas de las estrategias que pueden ayudar para que esta fecha señalada pueda ser disfrutada por todos.

Nos vemos/leemos donde cada jueves, en el blog “porfin es juernes” de Teamar. Buena verbena!!