En anteriors entrades al blog us havíem parlat sobre la dificultat que tenen les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) per comprendre, identificar, regular i expressar les seves emocions. Els professionals i les persones que estem al seu voltant, treballem contínuament el desenvolupament de l’autoregulació emocional, a través de diverses tècniques d’intervenció que contribueixen a la gestió de les emocions.

Des de TEAMAR considerem que és important facilitar la presa de consciència de les sensacions emocionals i físiques internes, i relacionar-les amb situacions externes que les produeixen. Per aquest motiu és important treballar la identificació dels pensaments provocats per certes situacions socials i la inhibició que es tendeix a fer de l’estat emocional negatiu o positiu. Això es fa mitjançant la cerca d’estratègies, com l’acceptació i comprensió de l’estat emocional d’un mateix, o bé s’empra la reestructuració cognitiva (RC). L’objectiu d’aquestes tècniques és oferir una ajuda per a tolerar d’una millor manera les situacions, i aprendre a planificar la realització de tasques o propòsits tot i estar en un estat de desregulació emocional.

Avui us parlarem específicament d’aquesta última tècnica, la Reestructuració Cognitiva. Aquesta és una intervenció que pretén identificar i modificar els patrons de pensament disfuncionals dels individus. L’objectiu que persegueix és que aquests aprenguin que els seus pensaments afecten i influeixen en la seva conducta i en el seu estat emocional. Amb l’ajuda del psicòleg, s’aprèn primer a identificar els propis pensaments i creences, a ser conscients de la relació entre aquests i les pròpies emocions; i en segon lloc, s’aprèn a canviar-los per altres positius que siguin més útils i els facin sentir millor, per tal de millorar la seva conducta i reforçar així la seva autoestima.

La doctora Hervàs (2017) afirma que les persones amb TEA reconeixen menys freqüentment les seves emocions, les seves percepcions, i tenen dificultats en integrar la informació provinent del seu món intern i extern. Aquestes utilitzen també, menys habitualment, reestructuracions cognitives positives, és a dir, interpretacions més acceptables d’aquells pensaments que els generen emocions negatives, presentant sovint una tendència rígida a nivell cognitiu, essent un pensament catastròfic, de tot o res. Hervàs (2017) també explica que les respostes de les persones amb TEA a situacions que provoquen intenses alteracions emocionals solen ser poc adaptatives, com respostes d’evitació o amb una tendència a la rumiació.

L’aplicació d’aquesta tècnica amb persones amb TEA requereix d’un alt nivell de funcionament cognitiu i comunicatiu. Per aquesta raó, considerem que per poder-la dur a terme d’una forma efectiva amb persones amb diferents de severitat dins l’espectre, cal valorar la necessitat d’adaptar-la incloent altres estratègies d’intervenció com són les ajudes visuals i el treball previ en emocions, expressió de sentiments i percepció social.

A continuació, plantegem alguns tipus de pensaments erronis (distorsions cognitives) que es poden identificar sovint amb persones amb TEA i que caldria treballar-los des dels diferents àmbits per millorar la seva autoestima:

 • Sobregeneralització: A partir d’un fet aïllat es crea una regla general. Davant d’aquesta distorsió, és important mirar de desfer-nos dels termes absoluts com per exemple: tot, res, sempre, mai, entre d’altres. Exemple: “Si quelcom negatiu em passa una vegada, sempre m’anirà malament (etiqueta disfuncional)”.

 

 • Pensament dicotòmic: Tendència a veure totes les experiències segons dos possibilitats oposades, portant les coses cap a un dels extrems sense tenir el compte els termes intermedis.
 • Exemple: “ O sóc una persona perfecta o sóc un desastre”.

   

 • Abstracció selectiva: Prestar atenció només als aspectes negatius d’una situació i no considerar altres aspectes malgrat siguin rellevants.
 • Exemple: “Em fixo en un petit error que he comès, en lloc de fixar-me en la globalitat de la feina que he fet”

   

 • Personalització: Tendència a atribuir-se, sense base per poder-ho fer, la responsabilitat d’errors o fets externs cap a un mateix.
 • Exemple: “Un amic es mostra de mal humor o trist amb mi, i em sento culpable perquè considero que sóc el culpable de que l’altre tingui aquest estat d’ànim”.

   

 • Influencia arbitrària: Treure conclusions precipitades sense disposar de dades suficients que ho recolzin.
 • Exemple: “He estudiat molt, però no aprovaré l’examen perquè tindré mala sort amb les preguntes”

 

Davant d’aquests tipus de pensaments existeixen diverses tècniques que ens poden ajudar a modificar-los. A través de la RC seguim els següents passos d’intervenció:

 1. Examinar les proves del pensament desadaptatiu, totes les que trobem, i valorar de 0 a 100 el grau de creença de la persona cap a aquest pensament (sent 0 no hi creu gens, i 100 completament convençut/da que és un pensament cert).
 2. Proves a favor i en contra d’aquest pensament disfuncional, és a dir, quines el recolzen i quines el refuten.
 3. Examinar la funcionalitat del pensament, si aquest és útil pel benestar de la persona o, al contrari, la bloqueja i la posa en una situació de vulnerabilitat.
 4. Pensar de forma catastròfica sobre el nostre pensament, anant al extrem. Què és el pitjor que em pot passar pensant això? Analitzar les possibles “catàstrofes” que podrien haver.
 5. Traiem conclusions sobre el pensament desadaptatiu, tornant a avaluar del 0 al 100 la creença negativa. Segurament la persona ja no hi cregui tant, i per tant, aquest exercici mental farà que el pensament passi a ser més

És molt important ajudar-los a entendre que el que sentim no depèn del que succeeix, sinó de la interpretació subjectiva que nosaltres mateixos en fem, i que conseqüentment actuem en base aquesta. Cal treballar amb el propòsit que aprenguin a identificar pensaments amb criteri d’objectivitat, evidència i amb contrast per d’altres figures externes. Aquesta estratègia els farà sentir millor amb ells mateixos i comportar-se d’una forma més funcional.

Esperem que aquesta entrada us hagi semblat interessant. Si us ha agradat, si us plau, compartiu-ho amb els vostres amics i companys o per les xarxes socials! I feu un SUPERLIKE!

Tornem a trobar-nos el proper juernes!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR.

Referència bibliogràfica: Hervás A. (2017). Desregulación emocional y trastornos del espectro autista. Rev Neurol; 64 (Supl 1): S17-25.

Font d’imatge: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/el-cuaderno-secreto-de-descartes/

—————————————————————————————————————–

En anteriores entradas al blog os habíamos hablado sobre la dificultad que tienen las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) para comprender, identificar, regular y expresar sus emociones. Los profesionales y las personas que estamos a su alrededor, trabajamos continuamente el desarrollo de la autoregulación emocional, a través de varias técnicas de intervención que contribuyen a la gestión de las emociones.

Desde TEAMAR consideramos que es importante facilitar la toma de conciencia de las sensaciones emocionales y físicas internas, y relacionarlas con las situaciones externas que las producen. Por este motivo es importante trabajar la identificación de los pensamientos provocados por ciertas situaciones sociales y la inhibición que se tiende a hacer del estado emocional negativo o positivo. Esto se hace mediante la busca de estrategias, como la aceptación y comprensión del estado emocional de un mismo, o bien se emplea la reestructuración cognitiva (RC). El objetivo de estas técnicas es ofrecer una ayuda para tolerar de una mejor manera las situaciones, y aprender a planificar la realización de tareas o propósitos a pesar de estar en un estado de desregulación emocional.

Hoy os hablaremos específicamente de esta última técnica, la Reestructuración Cognitiva. Esta es una intervención que pretende identificar y modificar los patrones de pensamiento disfuncionales de los individuos. El objetivo que persigue es que estos aprendan que sus pensamientos afectan e influyen en su conducta y en su estado emocional. Con la ayuda del psicólogo, se aprende primero a identificar los propios pensamientos y creencias, a ser conscientes de la relación entre estos y las propias emociones; y en segundo lugar, se aprende a cambiarlos por otros positivos que sean más útiles y los hagan sentir mejor, para mejorar su conducta y reforzar así su autoestima.

La doctora Hervàs (2017) afirma que las personas con TEA reconocen menos frecuentemente sus emociones, sus percepciones, y tienen dificultades al integrar la información proveniente de su mundo interno y externo. Estas utilizan también, menos habitualmente, reestructuraciones cognitivas positivas, es decir, interpretaciones más aceptables de aquellos pensamientos que les generan emociones negativas, presentando a menudo una tendencia rígida a nivel cognitivo, siendo un pensamiento catastrófico, de todo o nada. Hervàs (2017) también explica que las respuestas de las personas con TEA a situaciones que provocan intensas alteraciones emocionales suelen ser poco adaptativas, como respuestas de evitación o con una tendencia a la rumiación.

La aplicación de esta técnica con personas con TEA requiere de un alto nivel de funcionamiento cognitivo y comunicativo. Por esta razón, consideramos que para poderla llevar a cabo de una forma efectiva con personas con diferentes grados de severidad dentro del espectro, hay que valorar la necesidad de adaptarla incluyendo otras estrategias de intervención como son las ayudas visuales y el trabajo previo en emociones, expresión de sentimientos y percepción social.

A continuación, planteamos algunos tipos de pensamientos erróneos (distorsiones cognitivas) que se pueden identificar a menudo con personas con TEA y que habría que trabajarlos desde los diferentes ámbitos para mejorar su autoestima:

 • Sobregeneralización: A partir de un hecho aislado se crea una regla general. Ante esta distorsión, es importante mirar de deshacernos de los términos absolutos como por ejemplo: todo, nada, siempre, nunca, entre otros.  Ejemplo: “Si algo negativo me pasa una vez, siempre me irá mal (hashtag disfuncional)”.

 • Pensamiento dicotómico: Tendencia a ver todas las experiencias según dos posibilidades opuestas, llevando las cosas hacia uno de los extremos sin tener la cuenta los términos intermedios. Ejemplo: “O soy una persona perfecta o soy un desastre”.

 • Abstracción selectiva: Prestar atención solo a los aspectos negativos de una situación y no considerar otros aspectos a pesar de sean relevantes. Ejemplo: “Me fijo en un pequeño error que he cometido, en lugar de fijarme en la globalidad del trabajo que he hecho”

 • Personalización: Tendencia a atribuirse, sin base para poderlo hacer, la responsabilidad de errores o hechos externos hacia un mismo. Ejemplo: “Un amigo se muestra de mal humor o triste conmigo, y me siento culpable porque considero que soy el culpable de que el otro tenga este estado de ánimo”.

 • Influencia arbitraria: Sacar conclusiones apresuradas sin disponer de datos suficientes que lo apoyen. Ejemplo: “He estudiado mucho, pero no aprobaré el examen porque tendré mala suerte con las preguntas”

 

Ante estos tipos de pensamientos existen varias técnicas que nos pueden ayudar a modificarlos. A través de la RC seguimos los siguientes pasos de intervención:

 1. Examinar las pruebas del pensamiento desadaptativo, todas las que encontremos, y valorar de 0 a 100 el grado de creencia de la persona hacia este pensamiento (siente 0 no cree nada, y 100 completamente convencido/da que es un pensamiento cierto).
 2. Pruebas a favor y en contra de este pensamiento disfuncional, es decir, qué pruebas lo apoyan y cuales lo refutan.
 3. Examinar la funcionalidad del pensamiento, si este es útil para el bienestar de la persona o, al contrario, la bloquea y la pone en una situación de vulnerabilidad.
 4. Pensar de forma catastrófica sobre nuestro pensamiento, yendo al extremo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar pensando esto? Analizar las posibles “catástrofes” que podrían haber.
 5. Sacamos conclusiones sobre el pensamiento desadaptativo, volviendo a evaluar del 0 al 100 la creencia negativa. Seguramente la persona ya no crea tanto en él, y por tanto, este ejercicio mental hará que el pensamiento pase a ser más adaptativo.

Es muy importante ayudarles a entender que lo que sentimos no depende de lo que sucede, sino de la interpretación subjetiva que nosotros mismos hacemos, y que consecuentemente actuamos en base esta. Hay que trabajar con el propósito que aprendan a identificar pensamientos con criterio de objetividad, evidencia y con contraste por otras figuras externas. Esta estrategia les hará sentir mejor con ellos mismos y comportarse de una forma más funcional.

Esperamos que esta entrada os haya parecido interesante. Si os ha gustado, por favor, ¡compartidlo con vuestros amigos y compañeros o por las redes sociales! ¡Y hacéis un SUPERLIKE!

¡Volvemos a encontrarnos el próximo juernes!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR.

 

Referencia bibliográfica: Hervás A. (2017). Desregulación emocional y trastornos del espectro autista. Rev Neurol; 64 (Supl 1): S17-25.

Fuente de imagen: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/el-cuaderno-secreto-de-descartes/