En aquesta entrada al blog, i com ja vam parlar anteriorment en altres entrades, volem aprofitar ara que estem en situació de confinament, per endinsar-nos a reflexionar i parlar sobre com les famílies ens relacionem i quines dinàmiques establim amb els nostres fills. L’objectiu d’aquesta entrada és recordar els estils educatius que s’utilitzen i sobretot proporcionar-vos diverses tècniques i estratègies per poder implementar-les a casa durant aquests dies.

Sabem que el context familiar de criança és molt important en els primers anys de vida dels nostres fills, ja que és el moment on s’adquireixen les primeres habilitats (riure, jugar, parlar…) i els primers hàbits que els permetrà obtenir autonomia i conductes fonamentals per la seva vida.

Les famílies presenten una sèrie de valors, creences i conductes que consideren com a estàndards favorables i per tant els transmeten als seus fills. Aquests primers aprenentatges esdevindran com a punt de partida en la creació de la identitat de l’infant i en la manera com es desenvoluparan amb d’altres persones en un futur. Aquestes metes i estratègies de socialització que utilitzen els pares amb els seus fills tenen a veure amb el to de la relació que utilitzen, el tipus de comunicació (Ex: afecte-hostilitat, proximitat-distanciament) i amb actituds que fomentin les conductes dels fills (Autonomia-control, flexibilitat-rigidesa).

La manera com es combinin aquestes estratègies farà que s’utilitzin uns estils educatius determinats o uns altres, que condicionaran el desenvolupament i benestar dels nens i nenes. Tot i així, s’ha de tenir en compte que aquests estils poden variar segons l’etapa evolutiva en la qual es troben, i que les característiques i comportaments dels propis fills hi jugaran un paper molt important.

Tal i com ja vam explicar, s’identifiquen quatre tipus d’estils parentals en les dinàmiques relacionals que podeu establir amb els vostres fills: estil negligent, permissiu, autoritari i democràtic (si vols saber més fer clic aquí). Identificar quin estil és aquell que predomina més en el vostre nucli familiar us ajudarà a prendre consciència i a implementar, sempre que ho creieu convenient, els canvis necessaris que us ajudin a tenir una millor dinàmica relacional amb ells.

A continuació, us proporcionem diverses dinàmiques perquè les pugueu adaptar i posar-les en pràctica en el vostre dia a dia a casa:

 • Bústia de suggeriments: cada familiar proposa tant coses que vol implementar en la dinàmica família com coses que vol millorar.
 • Assemblea: Acordar un moment del dia/setmana per tractar temes familiars i consensuar a acords conjuntament. És molt important que sigui un espai molt estructurat on s’estableixin normes molts concretes (Torns, ningú es talla, tothom s’escolta, ningú s’interromp i ronda sobre què pensa cadascú d’allò que ha dit cada membre)
 • Parlar des del “jo em sento”: començar totes les frases emprant la frase: “Jo em sento trist quan…”
 • Els post-it: cada membre de la família té un color de post-it assignat. Es posa una caixa on durant el dia han de deixar post-it amb situacions que els ha molestat. Al final de la setmana, s’estableix un espai dedicat a obrir la caixa perquè cadascú pugui llegir els seus post-it i buscar solucions i alternatives conjuntament.
 • Normes de comunicació: consisteix en establir com ha de ser l’espai d’interacció dins la família, establint què està permès i que no en aquesta.
 • Temps d’espera: tenir sempre una ampolla al congelador per treure-la quan hi ha un conflicte important. Esperar per parlar del conflicte a que l’ampolla s’hagi desglaçat.
 • Projecte per sistemes: els pares proposen un projecte/idea secret per fer als fills i els germans pensen un projecte secret pels pares.
 • Activitat del protagonista: per ordre de menys edat a més, una vegada a la setmana (marcar un espai concret) s’escull i proposa una activitat per fer en família.
 • Llibre de família: conjuntament escullen fotos i retalls de moments importants en la història familiar i creen un àlbum.
 • Rànquing de tasques: A cada membre de la família se li assignen unes tasques concretes. S’atorguen prèviament una sèrie de punts de cada tasca, i al final de la setmana es computen els punts i es valora qui és qui és el membre que ha aconseguit més punts i se’l premia amb algun tipus de recompensa social (Ex: escollir un àpat per dinar, poder fer una activitat que li agradi molt, entre d’altres).
 • Avui no estic bé: Quan un membre de la família no té un bon dia i no és capaç d’explicar-ho, se li permet escriure el seu nom en un lloc visible. Això permetrà que durant aquell dia la resta de membres de la família ho tinguin present i respectin el seu estat. La condició per poder escriure el nom és que posteriorment s’haurà d’explicar que és allò que li passava al membre de la família.

Esperem que aquestes dinàmiques us hagin estat d’utilitat! Com sempre, ens encantarà llegir els vostres comentaris, suggerències, veure els vostres LIKES i com ho compartiu! Fins molt aviat!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

_______________________________________________________________

En esta nueva entrada al blog, y como ya habíamos hablamos anteriormente en otras entradas pasadas, queremos aprovechar ahora que estamos en situación de confinamiento, para pararnos a reflexionar y hablar sobre como las familias nos relacionamos y qué dinámicas establecemos con nuestros hijos. El objetivo de esta entrada es recordar los estilos educativos que se utilizan y sobre todo proporcionar varias técnicas y estrategias para poder implementarlas en casa durante estos días.

Sabemos que el contexto familiar de crianza es muy importante en los primeros años de vida de nuestros hijos, puesto que es el momento donde se adquieren las primeras habilidades (reír, jugar, hablar…) y los primeros hábitos que les permitirá obtener autonomía y conductas fundamentales para su vida.

Las familias presentan una serie de valores, creencias y conductas que consideran como estándares favorables y por tanto los transmiten a sus hijos. Estos primeros aprendizajes serán el punto de partida en la creación de la identidad del niño y en la manera cómo este se desarrollará con otras personas en un futuro. Estas metas y estrategias de socialización que utilizan los padres con sus hijos tienen que ver con el tono de la relación, el tipo de comunicación (Ex: afecte-hostilidad, proximidad-distanciación) y con actitudes que fomenten las conductas de los hijos (Autonomía-control, flexibilidad-rigidez).

La manera como se combinen estas estrategias hará que se utilicen unos estilos educativos determinados u otros, que condicionarán el desarrollo y bienestar de los niños y niñas. Hay que tener presente que estos estilos pueden variar en función de la etapa evolutiva en la cual se encuentran, y las características y comportamientos de estos, que jugarán un papel muy importante.

Tal y como ya explicamos, se identifican cuatro tipos de estilos parentales en las dinámicas relacionales que podéis establecer con vuestros hijos: estilo negligente, permisivo, autoritario y democrático (si quieres saber más clica aquí). Identificar el estilo que predomina más en vuestro núcleo familiar os ayudará a tomar conciencia y a implementar, siempre que lo creéis conveniente, los cambios necesarios que os ayuden a tener una mejor dinámica relacional con ellos.

A continuación, os proporcionamos varias dinámicas porque las podáis adaptar y posarlas en práctica en vuestro día a día a casa:

 • Buzón de sugerencias: cada familiar propone tanto cosas que quiere implementar en la dinámica familia como aquello que quiere mejorar.
 • Asamblea: Acordar un momento del día/semana para tratar temas familiares y consensuar acuerdos conjuntamente. Es muy importante que sea un espacio muy estructurado donde se establezcan normas muy concretas (Turnos para hablar, nadie se corta, todo el mundo se escucha, nadie se interrumpe y ronda sobre que piensan de aquello que ha dicho cada miembro).
 • Hablar desde el “yo me siento”: empezar todas las frases utilizando la frase: “Yo me siento triste cuándo…, yo me siento enfadado cuando…”
 • Los post-it: cada miembro de la familia tiene un color de post-it asignado. Se pone una caja dónde pueden ir dejando sus post-it con situaciones que los han molestado. Al final de la semana, se establece un espacio dedicado a abrir la caja para que cada uno pueda leer sus post-it y buscar soluciones y alternativas conjuntamente.
 • Normas de comunicación: consiste en establecer como tiene que ser el espacio de interacción dentro de la familia, estableciendo qué está permitido y que no lo está.
 • Tiempo de espera: tener siempre una botella al congelador para sacarla cuando hay un conflicto importante. Esperar para hablar del conflicto a que la botella se haya deshelado.
 • Proyecto por sistemas: los padres proponen un proyecto/idea secreta para hacer a los hijos y los hermanos piensan un proyecto secreto por los padres.
 • Actividad del protagonista: por orden de menor edad, una vez por semana (marcar un espacio concreto) dicho miembro escoge y propone una actividad para hacer en familia.
 • Libro de familia: conjuntamente escoger fotos y recortes de momentos importantes en la historia familiar para crean un álbum.
 • Ranking de tareas: A cada miembro de la familia se le asignan unas tareas concretas. Se otorgan previamente una serie de puntos de cada tarea, y al final de la semana se computan los puntos y se valora que miembro ha conseguido más puntos. Al ganador se le premia con algún tipo de recompensa social (Ejemplo: escoger una comida poder hacer una actividad que le guste mucho…).
 • Hoy no estoy bien: Cuando un miembro de la familia no tiene un buen día y no es capaz de explicarlo, se le permite escribir su nombre en un lugar visible. Esto permitirá que durante aquel día el resto de miembros de la familia lo tengan presente y respeten su estado. La condición para poder escribir el nombre es que posteriormente se tendrá que explicar que es aquello que le pasaba al miembro de la familia.

¡Esperamos que estas dinámicas os hayan estado de utilidad! ¡Como siempre, nos encantará leer vuestros comentarios, sugerencias, ver vuestros LIKES y como lo compartís! ¡Hasta pronto!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR