Com bé sabeu, cada juernes us donem informació sobre diferents aspectes del TEA i com poder ajudar i tractar als nostres fills, amics i familiars que en tenen.
Emperò, avui volem donar-vos recursos pràctics per totes i tots, petits i grans, sobre les vostres emocions.

A tots ens passa que de vegades tenim moments en que estem irritables, ja sigui per l’estrès o pel ritme de vida. També és comú que hi hagi situacions en les que l’emoció sigui tan intensa que tinguem una explosió, alçant la veu o esclatant a plorar. Som humans!

Però no sempre ens resulta còmode ni agradable tenir aquestes emocions, i de vegades potser desitjaríem que no hi fossin. I és quan ens preguntem: per a què tenim emocions? Per a què serveixen?
Les emocions tenen vàries funcions: aquestes comuniquen informació i influeixen en les persones, ja que quan les expressem a través del nostre llenguatge corporal, estem mostrant molta informació a la gent del nostre voltant, fet que també pot influenciar-los d’alguna manera.
D’altra banda, les emocions ens organitzen i motiven per a l’acció, ja que susciten a respostes específiques. Hi ha algunes emocions que estan lligades a determinades respostes, com quan sentim senyals d’alerta o perill, tenim l’impuls de córrer o defensar-nos. Aquestes ens ajuden a donar una resposta ràpida en les situacions que és necessari, i a superar obstacles, tant mentals com del nostre entorn.
Finalment, les emocions poden autovalidar-se, ja que ens poden proporcionar informació sobre la situació, sent senyals o alarmes, i poden ajudar-nos a comprendre el context o la nostra interpretació del mateix.

Per tal de tenir les emocions a nivells tolerables per el nostre benestar diari, us recomanem tenir en compte el següent:

 • Menjar de manera equilibrada: ni massa ni massa poc! Menjar sa i equilibrat (verdures, proteïnes, hidrats) per disminuir la quantitat de sucre que pot fomentar nervis, ansietat i impulsivitat.
 • Evitar ingerir drogues que alteren l’estat d’ànim: evitar prendre drogues o substàncies no pre-escrites pel metge, incloent alcohol, marihuana i hatxís.
 • Dormir de manera equilibrada: intentar dormir la quantitat d’hores necessàries per a descansar prou, ja que sinó s’està irritable, emocional i impulsiu/va. En cas de tenir problemes amb el son, recomanem consultar alguna pràctica per resoldre-ho.
 • Fer exercici: practicar cada dia algun tipus d’esport, ja sigui córrer, futbol, ioga, ballar… Intentar fer uns 20 minuts al dia, seriosament. D’aquesta manera, s’alliberen tensions i també endorfines, de manera que s’està de bon humor i calmat/da.
 • Augmentar la competència personal: intentar fer cada dia una activitat que ens faci sentir competents i amb control de la situació. Això augmentarà el benestar i l’autoestima.
 • Mindfulness: seguir un programa de meditació formal i/o informal i practicar, mínim 10 minuts al dia. D’aquesta manera, es podrà tenir una ment més calmada i estable, disminuint els elements que poden irritar-la i desestabilitzar-la.

Emperò, de vegades podem sentir emocions intenses i ens pot ser complicar de gestionar-les. Des d’aquí, us donem uns recursos pels moments de crisi, que serà important que proveu i adapteu a vosaltres per fer-los el més eficaços possibles:

 • Temps fora: oferir un parèntesi, donar-nos una pausa i sortir de la situació que ens està generant aquesta emoció intensa. Això pot ser, o bé físicament allunyant-nos, o bé sortint a donar una volta (i que ens “doni l’aire”), o bé senzillament canviant d’activitat.
 • Escoltar música: segons els nostres gustos i la nostra emoció, és recomanable escoltar alguna música que pugui ajudar-nos a sentir l’emoció sense que aquesta ens envaeixi i ens bloquegi. Recordem que no és recomanable escoltar cançons que ens accentuïn aquesta emoció, com per exemple, escoltar música trista quan s’està trist.
 • Dutxa d’aigua calenta/freda o bany: de nou, segons el gust, la disponibilitat i l’accessibilitat de cadascú, es recomana fer-se un bany o una dutxa a la temperatura que sigui relaxant per ajudar a disminuir la tensió muscular (present en la majoria d’estats intensos emocionals). Així, podrem també disminuir els efectes d’aquesta emoció en el nostre cos.
 • Activitats d’autocura: dur a terme activitats que poden fer-nos sentir a gust, tals com canviar els llençols, fer-se un menjar que agradi, pintar-se les ungles, o posar-se un perfum agradable.
 • Activitat cardiovascular intensa: en cas que tinguem un nivell d’activació muscular i corporal molt intens, i aquest neguit no ens permeti avançar, es poden dur a terme activitats cardiovasculars intenses de curta durada com saltar, córrer, o pujar i baixar escales. D’aquesta manera, podrem alliberar tensions.
 • Comunicació: és important que expressem les emocions, ja sigui a través del nostre cos com a través de la paraula. Podem expressar les nostres emocions i problemes a persones de confiança; d’aquesta manera, no només alliberarem part de la pressió, sinó que també podrem obtenir consells o comprensió, els quals poden calmar-nos.
 • Acceptar l’emoció: com hem explicat en un principi, les emocions tenen un sentit. Quan ens resulten desagradables (com la tristesa o la ira) molts cops tenim tendència a lluitar contra d’elles, provant de bloquejar-les: “no vull plorar”, “no em passa res”, “no estic enfadat/da”. Aquest enfocament ens resulta contraproduent ja que perpetuem l’existència de les mateixes, a més d’esgotar-nos al intentar bloquejar-les. A més, en aquest intent d’inhibir les emocions desagradables, també inhibim les agradables (alegria, il·lusió…), fent la situació encara més complicada de gestionar.

Així doncs, esperem que amb aquests consells aconseguiu una vida emocional més estable i saludable, podent gaudir de totes les emocions i comprendre-les!

Com sempre, ens encantarà que li doneu LIKE a aquesta publicació i la compartiu per les xarxes socials per a donar a conèixer tots aquests recursos! I podeu enviar-ho a qui penseu que se’n pot beneficiar, de ben segur que us ho agraeix!
Fins el proper juernes!

L’equip de psicòlogues i psicòlegs de TEAMAR.

———————————————————————————————————–

Como bien sabéis, cada juernes os damos información sobre diferentes aspectos del TEA y cómo poder ayudar y tratar a nuestros hijos, amigos y familiares que lo tienen.
Sin embargo, hoy queremos daros recursos prácticos para todas y todos, pequeños y grandes, sobre vuestras emociones.

A todos nos pasa que a veces tenemos momentos en que estamos irritables, ya sea por el estrés o por el ritmo de vida. También es común que haya situaciones en las que la emoción sea tan intensa que tengamos una explosión, levantando la voz o estallando en lágrimas. ¡Somos humanos!

Pero no siempre nos resulta cómodo ni agradable tener estas emociones, y a veces quizás desearíamos que no estuvieran. Y es cuando nos preguntamos: ¿por qué tenemos emociones? ¿Para qué sirven?
Las emociones tienen varias funciones: estas comunican información e influyen en las personas, puesto que cuando las expresamos a través de nuestro lenguaje corporal, estamos mostrando mucha información a la gente de nuestro alrededor, hecho que también puede influenciarles de alguna manera.
Por otro lado, las emociones nos organizan y motivan para la acción, puesto que suscitan a respuestas específicas. Hay algunas emociones que están ligadas a determinadas respuestas, como cuando sentimos señales de alerta o peligro, tenemos el impulso de correr o defendernos. Estas nos ayudan a dar una respuesta rápida en las situaciones cuando es necesario, y a superar obstáculos, tanto mentales como de nuestro entorno.
Finalmente, las emociones pueden autovalidarse, puesto que nos pueden proporcionar información sobre la situación, siendo señales o alarmas, y pueden ayudarnos a comprender el contexto o nuestra interpretación del mismo.

Para tener las emociones a niveles tolerables para nuestro bienestar diario, os recomendamos tener en cuenta el siguiente:

 • Comer de manera equilibrada: ¡ni demasiado ni demasiado poco! Comer sano y equilibrado (verduras, proteínas, hidratos) para así disminuir la cantidad de azúcar que puede fomentar nervios, ansiedad e impulsividad.
 • Evitar ingerir drogas que alteran el estado de ánimo: evitar tomar drogas o sustancias no prescritas por el médico, incluyendo alcohol, marihuana y hachís.
 • Dormir de forma equilibrada: intentar dormir la cantidad de horas necesarias para descansar bastante, puesto que sino se está irritable, emocional e impulsivo/va. En caso de tener problemas con el sueño, recomendamos consultar alguna práctica para resolverlo.
 • Hacer ejercicio: practicar cada día algún tipo de deporte, ya sea correr, fútbol, yoga, bailar… Intentar hacer unos 20 minutos al día, seriamente. De este modo, se liberan tensiones y también endorfinas, de forma que se está de buen humor y calmado/da.
 • Aumentar la competencia personal: intentar hacer cada día una actividad que nos haga sentir competentes y con control de la situación. Esto aumentará el bienestar y la autoestima.
 • Mindfulness: seguir un programa de meditación formal y/o informal y practicar, mínimo 10 minutos al día. De este modo, se podrá tener una mente más calmada y estable, disminuyendo los elementos que pueden irritarla y desestabilizarla.

Aún así, a veces podemos sentir emociones intensas y nos puede ser difícil gestionarlas. Desde aquí, os damos unos recursos para los momentos de crisis, que será importante que probéis y adaptéis a vosotros para hacerlos lo más eficaces posibles:

 • Tiempo fuera: ofrecer un paréntesis, darnos una pausa y salir de la situación que nos está generando esta emoción intensa. Esto puede ser, o bien físicamente alejándonos, o bien salir a dar una vuelta (y que nos “dé el aire”), o bien sencillamente cambiar de actividad.
 • Escuchar música: según nuestros gustos y nuestra emoción, es recomendable escuchar alguna música que pueda ayudarnos a sentir la emoción sin que esta nos invada y nos bloquee. Recordamos que no es recomendable escuchar canciones que nos acentúen esta emoción, como por ejemplo, escuchar música triste cuando se está triste.
 • Ducha de agua caliente/fría o baño: de nuevo, según el gusto, la disponibilidad y la accesibilidad de cada cual, se recomienda hacerse un baño o una ducha a la temperatura que sea relajante para ayudar a disminuir la tensión muscular (presente en la mayoría de estados intensos emocionales). Así, podremos también disminuir los efectos de esta emoción en nuestro cuerpo.
 • Actividades de autocuidado: llevar a cabo actividades que pueden hacernos sentir a gusto, tales como cambiar las sábanas, hacerse una comida que guste, pintarse las uñas, o echarse un perfume agradable.
 • Actividad cardiovascular intensa: en caso de que tengamos un nivel de activación muscular y corporal muy intenso, y esta desazón no nos permita avanzar, se pueden llevar a cabo actividades cardiovasculares intensas de corta duración como saltar, correr, o subir y bajar escalas. Así podremos liberar tensiones.
 • Comunicación: es importante que expresemos las emociones, ya sea a través de nuestro cuerpo como través de la palabra. Podemos expresar nuestras emociones y problemas a personas de confianza; de este modo, no solo liberaremos parte de la presión, sino que también podremos obtener consejos o comprensión, los cuales pueden calmarnos.
 • Aceptar la emoción: cómo hemos explicado en un principio, las emociones tienen un sentido. Cuando nos resultan desagradables (como la tristeza o la ira) muchas veces tenemos tendencia a luchar contra de ellas, probando de bloquearlas: “no quiero llorar”, “no me pasa nada”, “no estoy enfadado/*da”. Este enfoque nos resulta contraproducente puesto que perpetuamos la existencia de las mismas, además de agotarnos al intentar bloquearlas. Además, en este intento de inhibir las emociones desagradables, también inhibimos las agradables (alegría, ilusión…), haciendo la situación todavía más complicada de gestionar.

Así pues, esperamos que con estos consejos consigáis una vida emocional más estable y saludable, ¡pudiendo disfrutar de todas las emociones y comprenderlas!

Como siempre, ¡nos encantará que le deis LIKE a esta publicación y la compartáis por las redes sociales para dar a conocer todos estos recursos! Y podéis enviarla a quién penséis que se puede beneficiar, ¡seguro que os lo agradece!
¡Hasta el próximo juernes!

El equipo de psicólogas y psicólogos de TEAMAR.