Com ja sabem, el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme inclou graus tant diferents i amb característiques tant especifiques de cada nen, que a vegades és complicat establir patrons de característiques comuns entre ells. Tot i així, existeixen trets essencials que, moltes vegades, són els que fan saltar les alarmes quan, de petits, els pares els observen.

Una d’aquestes característiques són les dificultats en la comunicació i en la interacció social, que apareixen en els diferents contextos del nen. Aquestes dificultats, són les que fan que alguns d’ells presentin problemes per desenvolupar el llenguatge i certes habilitats socials lligades a la comunicació, tant verbal com no verbal.

En l’article d’avui, ens volem centrar especialment en aquells nens i nenes amb TEA que presenten dificultats a l’hora de comunicar-se amb l’entorn, especialment a l’hora de fer peticions o demandes, i com, mitjançant diferents pautes, podem

Moltes vegades, els pares i/o cuidadors, fomentem aquesta falta de comunicació sense ni tant sols adonar-nos-en. Pensem per exemple, quan li donem un suc al nen/a i és incapaç d’obrir-lo… La reacció immediata de molts de nosaltres és agafar el suc i obrir-lo, sense que hi hagi hagut aquesta petició d’ajuda. O quan el nen arriba a casa de l’escola i el veiem de peu amb els braços oberts esperant que algú li tregui la jaqueta… Moltes vegades la nostra reacció és anar a ajudar-lo però, ha fet el nen una petició real d’aquesta demanda?

Tot i que el nostre comportament és amb l’objectiu d’ajudar, en molts d’aquests nens i nenes els hi estem donant la consigna de que no és necessari fer l’esforç de relacionar-se, interaccionar o comunicar-se, donat que reben l’ajuda o aconsegueixen la seva fita sense necessitat de fer-ho i és que, perquè he d’esforçar-me en comunicar-me si ja aconsegueixo el que vull sense necessitat de fer allò que em costa?

Així doncs, una opció senzilla i eficaç per tal de poder començar a desenvolupar la comunicació i l’atenció conjunta amb l’adult, és la de que el propi adult creï escenaris o doni peu a situacions en les que el nen o nena no tingui altre remei que iniciar aquesta interacció.

Una bona manera d’iniciar aquestes peticions és a través del joc, especialment d’objectes d’interès pel nen o que cridin la seva atenció, ja que d’aquesta manera trobem en ell una motivació extra que el faci comunicar-se.

El primer objectiu que ens podem marcar, és aconseguir que el nen/a es comuniqui espontàniament amb l’adult per aconseguir un objectiu. Per tal d’aconseguir-ho, podem col·locar objectes del seu interès dins d’un pot que no pugui obrir, o a una alçada a la que ell/a no arribi. Al principi, acostumat a no fer ús del llenguatge ni la interacció per aconseguir el que vol, és important anar donant pautes al nen per tal de guiar-lo.

Intentarem no intervenir fins que veiem una mostra d’interacció en el nen. Aquesta pot ser un gest o una mirada, que ens indica que necessita alguna cosa de nosaltres. A partir d’aquí, l’adult pot guiar al nen i donar-li pautes per poder fer la demanda: “Necessites alguna cosa? / Vols que t’ajudi? /Com ho podem demanar?/ Si em dius: “vull això” jo t’ho dono… A partir d’aquestes consignes busquem crear escenaris perquè el nen, poc a poc, no necessiti d’elles per dur a terme la demanda o la interacció i sigui capaç de fer-la de manera espontània.

També podem crear situacions en les que, enlloc de demanar un objecte en concret, l ‘objectiu sigui la comunicació en activitats compartides amb l’adult. A través de jocs pensats per requerir a l’altre persona (globus, bombolles de sabó, pilotes, etc.), el nen es sent motivat a compartir l’objecte desitjat amb l’altre persona. A partir d’aquí, es poden iniciar rutines socials dins del joc, que poden facilitar la interacció.

La creació d’aquests moments en els que el nen és sent obligat a utilitzar el llenguatge i la comunicació per aconseguir allò que vol, principalment en objectes del seu interès o jocs, faran que després sigui molt més fàcil generalitzar-ho a altres moments en els que, també guiat per l’adult inicialment, requereixi d’ajuda o necessiti aconseguir quelcom.

Estimular les habilitats socials i comunicatives de nens i nenes amb TEA és una tasca que requereix, sobretot, de repetició i sistematització. Donar les pautes quan són requerides, no anticipar-nos al nen si no fa la demanda, donar instruccions clares i senzilles, utilitzar reforçadors del seu interès, fer de model i respectar el ritme del nen, són punts claus a tenir en compte per fomentar la comunicació i evitar frustracions en el nen.

Si us ha agradat aquesta entrada podeu comentar les vostres opinions i suggeriments, així com compartir-ho a les diferents xarxes socials per fer-ne difusió.

L’Equip de psicòlegs de l’Associació TEAMAR

 

 

Como ya sabemos, el Trastorno del Espectro Autista incluye grados tan diferentes y con características tan específicas de cada niño, que a veces es complicado establecer patrones de características comunes entre ellos. A pesar de ello, existen rasgos esenciales que, muchas veces, son los que hacen saltar las alarmes cuando, de pequeños, los padres los observan.

Una de estas características son las dificultades en la comunicación y en la interacción social, que aparecen en los diferentes contextos del niño. Estas dificultades, son las que hacen que algunos de ellos presenten problemas para desarrollar el lenguaje y ciertas habilidades sociales ligadas a la comunicación, tanto verbal como no verbal.

En el artículo de hoy, nos queremos centrar especialmente en aquellos niños y niñas con TEA que presentan dificultades a la hora de comunicarse con el entorno, especialmente a la hora de hacer peticiones y demandas, y como, mediante diferentes pautas, podemos fomentar y provocar esta comunicación.

Muchas veces, los padres y/o cuidadores, fomentamos esta falta de comunicación sin darnos cuenta. Pensemos por ejemplo, cuando le damos un zumo al niño/a y es incapaz de abrirlo… La reacción inmediata de muchos de nosotros es coger el zumo  y abrirlo, sin que haya habido dicha petición de ayuda. O cuando el niño llega a casa de la escuela y lo vemos de pie con los brazos abiertos esperando que alguien le quite la chaqueta… Muchas veces nuestra reacción es ir a ayudarlo pero, ¿ha hecho el niño una petición real de esta demanda?

Aunque nuestro comportamiento tiene el objetivo de ayudar, en muchos de estos niños y niñas les estamos dando la consigna de que no es necesario hacer el esfuerzo de relacionarse, interaccionar o comunicarse, ya que reciben la ayuda o consiguen su meta sin necesidad de hacerlo y es que, ¿para qué tengo que es esforzarme en comunicarme si ya consigo lo que quiero sin necesidad de hacer aquello que me cuesta?

Así pues, una opción sencilla y eficaz para poder empezar a desarrollar la comunicación y la atención conjunta con el adulto, es la de que el propio adulto cree escenarios o de pie a situaciones en las que el niño o niña no tanga otro remedio que iniciar esta interacción.

Una buena manera de iniciar estas peticiones es a través del juego, especialmente de objetos de interés para el niño o que llamen su atención, ya que de esta manera encontramos en estos una motivación extra que lo haga comunicarse.

El primero objetivo que nos podemos marcar, es conseguir que el niño/a se comunique espontáneamente con el adulto para conseguir un objetivo. Para conseguirlo, podemos colocar objetos de su interés dentro de un pote que no se pueda abrir, o a una altura a la que él/ella no llegue. Al principio, acostumbrado a no hacer uso del lenguaje ni la interacción para conseguir lo que quiere, es importante ir dando pautas al niño para poder guiarlo.

Intentaremos no intervenir hasta que veamos una muestra de interacción en el niño. Esta puede ser un gesto o una mirada, que nos indica que necesita alguna cosa de nosotros. A partir de ahí, el adulto puede guiar al niño y darle pautes para poder hacer la demanda: “¿Necesitas alguna cosa?/ ¿Quieres que te ayude?/ ¿Cómo lo podemos pedir?/Si me dices “quiero esto “yo te lo doy… A partir de estas consignes buscamos crear escenarios para que el niño, poco a poco, no necesite de ellas para llevar a cabo la demanda o la interacción y sea capaz de hacerla de manera espontánea.

También podemos crear situaciones en las que, en lugar de pedir un objeto en concreto, el objetivo sea la comunicación en actividades compartidas con el adulto. A través de juegos pensados para requerir a la otra persona (globos, pompas de jabón, pelotas, etc.), el niño se siente motivado a compartir el objeto deseado con la otra persona. A partir de ese momento, podemos iniciar rutinas sociales dentro del juego, que pueden facilitar la interacción.

La creación de estos momentos en los que el niño se siente obligado a utilizar el lenguaje y la comunicación para conseguir aquello que quiere, principalmente objetos de su interés o juegos, harán que después sea mucho más fácil generalizarlo a otros momentos en los que, también guiado por el adulto inicialmente , requiera de ayuda o necesite conseguir algo.

Estimular las habilidades sociales y comunicativas de niños y niñas con TEA es una tarea que requiere, sobretodo de repetición y sistematización. Dar las pautas cuando son requeridas, no anticipar-nos al niño si no hace la demanda, dar instrucciones claras y sencillas, utilizar reforzadores de su interés, hacer de modelo y respetar el ritmo del niño, son puntos clave a tener en cuenta para fomenta la comunicación y evitar frustraciones en el niño.

Si os ha gustado esta entrada podéis comentar vuestras opiniones y sugerencias, así como compartirlo en las diferentes redes sociales para hacer difusión.

El Equipo de Psicólogos de la Asociación TEAMAR