Bon dia famílies! El passat dilluns dia 11 d’octubre va ser el dia de la nena, un dia destinat a reconèixer els seus drets i promoure el seu apoderament. Però a la vegada, també es tracta d’un dia en el que es vol conscienciar a la població sobre la situació de desigualtat de gènere que viuen les nenes, sobretot en els països subdesenvolupats.

Per aquest motiu, volem aprofitar l’entrada del nostre blog per parlar sobre un tema que atempta directament contra la integritat física i psicològica dels infants: l’abús sexual. Aquest tema és força delicat, fins al punt que sovint s’acaba convertint en un tabú. Per això avui volem donar-li visibilitat i a la vegada parlar sobre com afecta als nens i nenes amb TEA. I, especialment, volem fer èmfasi sobre el seu paper en relació amb les nenes, ja que certes especificitats del TEA femení fan que la seva vulnerabilitat davant l’abús sexual augmenti.

 Què és l’abús sexual infantil?

L’abús sexual infantil (ASI) comprèn totes aquelles activitats sexuals forçades realitzades per part d’un adult, que envaeixen la intimitat i la integritat d’un menor. L’ASI inclou tant comportaments sexuals amb contacte físic com sense contacte físic.

Com s’intueix en aquesta definició, patir un abús sexual té un gran impacte en la salut mental dels infants, tant a curt com a llarg termini.

Com afecta l’abús sexual als infants amb TEA?

Les criatures amb trastorn de l’espectre de l’autisme, tenen certes característiques que incrementen el risc de patir un abús sexual. Algunes d’aquestes característiques són les següents:

 • La manca de comprensió de diferents situacions socials i dels rols que poden adoptar els altres segons cada context.
 • Les dificultats a la hora de comunicar-se, tant de manera verbal com no verbal.
 • La falta de comprensió de la comunicació no verbal.
 • Les dificultats a l’hora d’identificar els diferents cercles socials.
 • La manca de teoria de la ment, que fa que sovint no puguin identificar quina intencionalitat tenen els altres.

Quines característiques de les nenes amb TEA fan que siguin més vulnerables en comparació amb els nens?

Tot i que les característiques que acabem de comentar són comunes en ambdós gèneres, en el cas de les nenes hi ha altres especificitats que augmenten el seu risc envers l’abús sexual. Per una banda, en moltes nenes amb TEA es freqüent la presència d’un alt desig de ser acceptades socialment. Sovint, moltes d’elles durant la infantesa tendeixen a pensar que si són bones amb els altres, els demés també ho seran amb elles. Aquesta creença juntament amb el desig d’acceptació fa que molts cops siguin incapaces de dir que no per por a que els altres s’enfadin amb elles i les acabin deixant de banda.

Per altra banda, com ja hem comentat en anteriors articles d’aquest blog, el TEA femení es caracteritza per la capacitat de camuflar les dificultats, el que s’anomena emmascarament. Degut a aquest camuflatge, a simple vista pot semblar que comprenen en tot moment el que passa al seu voltant i que són capaces de llegir les intencions dels altres. Aquest ocultament de les dificultats fa que en la majoria de casos aquestes dificultats no es tinguin en compte i no es treballin, fet que afavoreix que puguin ser manipulades amb facilitat.

Què podem fer per prevenir l’abús sexual?

La principal mesura de prevenció davant l’abús sexual és l’educació sexual. En ocasions, no se li dona la importància necessària a l’educació sexual destinada als infants i joves amb trastorn de l’espectre de l’autisme simplement pel fet de tenir TEA. Aquest fet esdevé un greu error, ja que l’educació sexual és una eina que entre moltes altres coses ens permet prevenir l’abús sexual.

Per aquest motiu es necessari proporcionar als infants una educació sexual centrada en els següents aspectes:

 • El reconeixement de les diferents parts del cos així com quins són els noms apropiats per cadascuna d’aquestes parts. Ensenyar-los que algunes d’aquestes parts del cos són íntimes.
 • L’establiment de límits envers el seu propi cos i el dels altres
 • Ajudar-los a que puguin ser independents per a vestir-se i desvestir-se, per anar al bany, per a dutxar-se, etc.
 • La diferenciació entre comportaments apropiats e inapropiats.
 • La identificació dels diferents cercles socials , així com quins comentaris i comportaments són apropiats per dur a terme en cadascun d’ells.
 • Ensenyar-los a dir que NO i en quines situacions han de fer-ho.

Per acabar ens agradaria animar-vos a que reflexioneu sobre la importància de l’educació sexual i a que parleu sobre la sexualitat amb els vostres fills i filles!!

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!
Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

EL ABUSO SEXUAL Y EL TEA

¡Buenos días familias! El pasado lunes día 11 de octubre fue el día de la niña, un día destinado a reconocer sus derechos y promover su empoderamiento. Pero a la vez, también se trata de un día en el que se quiere concienciar a la población sobre la situación de desigualdad de género que viven las niñas, sobre todo en los países subdesarrollados.

Por este motivo, queremos aprovechar la entrada de nuestro blog para hablar sobre un tema que atenta directamente contra la integridad física i psicológica de los infantes: el abuso sexual. Este tema es bastante delicado, hasta el punto de que frecuentemente se acaba convirtiendo en un tabú. Por ello hoy queremos darle visibilidad y a la vez hablar sobre cómo afecta a los niños y niñas con TEA. Y, especialmente, queremos hacer énfasis sobre su papel en relación con las niñas, ya que ciertas especificidades del TEA femenino hacen que su vulnerabilidad ante el abuso sexual aumente.

¿Qué es el abuso sexual infantil?

El abuso sexual infantil (ASI) incluye todas aquellas actividades sexuales forzadas realizadas por parte de un adulto, que invaden la intimidad y la integridad de un menor. El ASI incluye tanto comportamientos sexuales con contacto físico como sin contacto físico.

Como se intuye en esta definición, sufrir un abuso sexual tiene un gran impacto en la salud mental de los infantes, tanto a corto como a largo plazo.

¿Cómo afecta el abuso sexual a los infantes con TEA?

Las criaturas con trastorno del espectro del autismo tienen ciertas características que incrementan el riesgo de sufrir un abuso sexual. Algunas de estas características son las siguientes:

 • La falta de comprensión de diferentes situaciones sociales y de los roles que pueden adoptar los otros según cada contexto.
 • Las dificultades a la hora de comunicarse, tanto de manera verbal como no verbal.
 • La falta de comprensión de la comunicación no verbal.
 • La dificultad a la hora de identificar los distintos círculos sociales.
 • La falta de teoría de la mente, que hace que frecuentemente n puedan identificar que intencionalidad tienen los demás.

¿Qué características de las niñas con TEA hacen que sean más vulnerables en comparación con los niños?

Aunque las características que acabamos de comentar son comunes en ambos géneros, en el caso de las niñas hay otras especificidades que aumentan su riesgo en relación con el abuso sexual. Por un lado, en muchas niñas con TEA es frecuente la presencia de un alto deseo de ser aceptadas socialmente. A menudo, muchas de ellas durante la infancia tienden a pensar que si son buenas con los otros, los demás también lo serán con ellas. Esta creencia junto con el deseo de aceptación hace que muchas veces sean incapaces de decir que no por miedo a que los demás se enfaden con ellas y las acaben dejando de lado.

Por otro lado, como ya hemos comentado en anteriores artículos de este blog, el TEA femenino se caracteriza por la capacidad de camuflar las dificultades, lo que se denomina enmascaramiento. Debido a este camuflaje, a simple vista puede parecer que comprenden en todo momento lo que pasa a su alrededor y que son capaces de leer las intenciones de los otros. Este ocultamiento de las dificultades hace que en la mayoría de casos estas dificultades no se tengan en cuenta y no se trabajen, hecho que favorece que puedan ser manipuladas con facilidad.

¿Qué podemos hacer para prevenir el abuso sexual?

La principal medida de prevención ante el abuso sexual es la educación sexual. En ocasiones, no se le da la importancia necesaria a la educación sexual destinada a infantes y jóvenes con trastorno del espectro del autismo simplemente por el hecho de tener TEA. Este hecho puede ser un grave error, ya que la educación sexual es una herramienta que entre otras muchas coses nos permite prevenir el abuso sexual.

Por este motivo es necesario proporcionar a las criaturas una educación sexual centrada en los siguientes aspectos:

 • El reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo, así como cuales son los nombres apropiados para cada una de estas partes. Enseñarles que algunas de estas partes del cuerpo son íntimas.
 • El establecimiento de los límites en relación a su propio cuerpo y el de los demás.
 • Ayudarles a que puedan ser independientes para vestirse i desvestirse, para ir al baño, para ducharse, etc.
 • La diferenciación entre comportamientos apropiados e inapropiados.
 • La identificación de los diferentes círculos sociales, así como que comentarios y comportamientos son apropiados para llevar a cabo en cada uno de ellos.
 • Enseñarles a decir que NO y en que situaciones deben hacerlo.

Para acabar nos gustaría animaros a que reflexionéis sobre la importancia de la educación sexual y a que habléis sobre la sexualidad con vuestros hijos e hijas!!

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha estado así, ¡compartidlo y dadle LIKES!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR