Fa uns mesos vam fer una publicació referent a situacions d’exclusió laboral viscudes per joves amb TEA, discriminats pel seu diagnòstic a l’hora de fer entrevistes de treball. Aquestes situacions s’han donat en moltes ocasions, algunes d’una manera descarada, com la viscuda en una cadena de menjar ràpid per un dels nostres joves, i d’altres de manera indirecta, sent rebutjats per mostrar dificultat a l’hora d’enfrontar-se a una entrevista, no mirar als ulls durant aquesta, no comprendre alguna de les preguntes (o la intenció d’aquestes) que el seleccionador fa, entre d’altres motius.

Tot i ser persones perfectament vàlides per a ser uns bon treballadors, a vegades poden mostrar dificultat per a poder mantenir els llocs de treball, referint no tenir clares les seves funcions, com planificar-se, com resoldre situacions, o fins i tot al mostrar dificultat a l’hora de comunicar aquests als seus supervisors o demanar ajuda…

Malgrat l’anterior, des de l’experiència que tenim a TEAMAR, podem assegurar que les persones amb TEA poden ser uns treballadors eficients, amb una gran atenció pels detalls i dedicació per a les tasques que els assignin. Per aquests motiu vam decidir començar a vetllar per canviar aquesta situació: Vam crear el projecte LaboraTEA, un prelaboral destinat a facilitar la inserció laboral de persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) per a la millora del seu benestar, qualitat de vida i autonomia.

Si bé l’objectiu final de LaboraTEA és la inserció laboral i manteniment del lloc de treball, per assolir aquesta meta hem dissenyat tres fases prèvies, la primera de les quals consisteix en realitzar una avaluació especialitzada i personalitzada a l’usuari per tal d’obtenir el seu perfil, capacitats i interessos, i així poder orientar-lo en els estudis o camps laborals amb els que és més afí.

La segona fase de LaboraTEA consisteix en un entrenament en habilitats sociolaborals per a poder enfrontar-se de manera òptima al món laboral. A més, s’ofereixen formacions periòdiques per a millorar el currículum dels usuaris, així facilitant la seva possible inserció.

La tercera, paral·lela a la segona, consisteix en la recerca activa de feina per als usuaris, tan en el mercat laboral ordinari, com en llocs de feina protegits, per tal d’assolir la inserció laboral.

A l’última fase, un cop s’ha assolit la inserció, es realitza un treball de coordinació i seguiment del treballador a l’empresa per a poder millorar el seu rendiment i resoldre els possibles conflictes que puguin sorgir, de tal manera que l’usuari, ara treballador, i l’empresa estiguin satisfets i la contractació sigui indefinida.

El disseny de LaboraTEA ha estat laboriós, però ja porta uns mesos en marxa. La Fundació Iluro i Bankia en•acción ens van donar una ajuda a la passada edició de les convocatòries d’ajuts socials del 2018, la qual ens ha permès accelerar l’inici del projecte i fer una “prova pilot” de LaboraTEA la qual s’ha vist recompensada amb la inserció d’un usuari qui porta uns mesos treballant de manera satisfactòria tan per ell com l’empresa.

https://www.instagram.com/p/Bj_wc4uBvKv/

Actualment, seguim oferint el recolzament necessari als nostres usuaris, i seguim amb la recerca d’empreses, ETTs, CETs, fundacions i tots aquells qui vulguin col·laborar amb nosaltres per a continuar aplanant el camí ja iniciat.

Si coneixeu a algú qui pugui estar interessat a entrar a LaboraTEA, o a alguna empresa qui vulgui esdevenir una empresa que fomenta la inclusió social de les persones amb diversitat funcional, no dubteu a oferir-los el nostre contacte: info@asperger-maresme.org.

 

Tots sumem en la lluita contra l’exclusió.

 


Hace unos meses hicimos una publicación referente a las situaciones de exclusión laboral vividas por jovenes con TEA, discriminados por su diagnóstico al hacer entrevistas de trabajo. Estas situaciones se han dado en muchas ocasiones, algunas de una manera descarada, como la vivida en una cadena de comida rápida por uno de nuestros jóvenes, y otras de manera indirecta, siendo rechazados por mostrar dificultad a la hora de enfrentarse a una entrevista, al no mirar a los ojos durante la misma, no comprender alguna de las preguntas (o la intención de las mismas) que el seleccionador realiza, entre otros motivos.

pese y ser personas perfectamente válidas para ser unos buenos trabajadores, a veces pueden mostrar dificultad para mantener sus sitios de trabajo, referiendo no tener claras sus funciones, como planificarse, como resolver situaciones, o incluso mostrando dificultad para comunicar sus dudas a su supervisor o pedir ayuda…

Pese lo anterior, desde la experiencia que tenemos en TEAMAR, podemos asegurar que las personas con TEA pueden ser unos trabajadores eficientes, con una gran atención para los detalles y dedicación para las tareas que se les asignen. Por este motivo decidimos empezar a velar para cambiar esta situación: Creamos el proyecto LaboraTEA, un prelaboral destinado a facilitar la inserción laboral de personas con Trastorno del Espectro del Autismo para la mejora de su bienestar, calidad de vida y autonomía.

Si bien el objetivo final de LaboraTEA es la inserción laboral y mantenimiento del sitio de trabajo, para conseguir esta meta hemos diseñado tres fases previas, la primera de las cuales consiste en una evaluación especializada y personalizada al usuario para obtener su perfil, capacidades e intereses, y así poder orientarlo en los estudios o campo laboral con el que sea más afín.

La segunda fase de LaboraTEA consiste en un entrenamiento en habilidades sociolaborales para poder enfrentarse de manera óptima al mundo laboral. Además se ofrecen formaciones periódicas para mejorar el currículum de los usuarios, así facilitando su posible inserción.

La tercera, paralela a la segunda, consiste en la búsqueda activa de trabajo para los usuarios, tanto en el mercado laboral ordinario, como protegido, para conseguir la inserción laboral.

A la última fase, una vez se ha conseguido la inserción, se realiza un trabajo de coordinación y seguimiento del trabajador a la empresa para poder mejorar su rendimiento y resolver los posibles conflictos que puedan surgir, de tal manera que el usuario, ahora trabajador, y la empresa estén satisfechos y la contratación sea indefinida.

El diseño de LaboraTEA ha sido laborioso, pero ya lleva unos meses en marcha. La Fundació Iluro i Bankia en•acción nos dieron una ayuda a la pasada edición de las convocatorias de ayudas sociales del 2018, la cual nos ha permitido acelerar el inicio del proyecto y hacer una “prueva piloto” de LaboraTEA, la cual se ha visto recompensada con la inserción de un usuario quién lleva unos meses trabajando de manera satisfactoria tanto para él como para la empresa.

https://www.instagram.com/p/Bj_wc4uBvKv/

Actualmente, seguimos ofreciendo el apoyo necesario a nuestros usuarios, y seguimos con la búsqueda de empresas, ETTs, CETs, fundaciones y todos aquellos quienes quieran colaborar con nosotros para continuar aplanando el camino ya iniciado.

Si conocéis a alguien quien pudea estar interesado en entrar a LaboraTEA, o a alguna empresa que fomenta la inclusión social de las personas con diversidad funcional, no dudéis a ofrecerles nuestro contacto: info@asperger-maresme.org.

 

Todos sumamos en la lucha contra la exclusión.