Dissabte passat la nostra companya i coordinadora de l’Associació TEAMAR, Rebeca Monreal va oferir la càpsula formativa anomenada: La medicació en el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme. Aquesta s’encarregava d’exposar quina importància té la medicació i quines són les seves funcions.

La medicació segons la RAE és el conjunt de medicaments i mitjans que serveixen per curar o prevenir una malaltia, o per alleugerar un dolor físic. Hem de tindre en compte que el TEA no és una malaltia ni un dolor físic, el TEA és un trastorn, una alteració del desenvolupament de determinades característiques en comparació al grup social normatiu. Aquest trastorn presenta una sèrie de dificultats en l’individu que el pateix, a nivell emocional, en la seva interacció social, en la comunicació, en les funcions executives i en les conductes repetitives.

Moltes famílies es pregunten: Si el TEA no és una malaltia, perquè és important la medicació?

La medicació ajuda a millorar alguns símptomes que interfereixen en el dia a dia de la persona i que, per si mateix, no pot gestionar. La medicació pot ajudar a millorar algunes de les dificultats de les persones amb TEA, com ara funcions executives, disminució de les conductes repetitives i la regulació de les seves emocions. Contràriament la medicació no pot ajudar a millorar les dificultats de comunicació i d’interacció social.

Desglossant les àrees en les que la medicació pot ajudar:

sin título

S’ha de tindre en compte que la medicació no és un requisit inclusiu per totes les persones amb TEA. Només és necessària quan la persona per si mateixa no pot controlar i l’interfereix de manera significativa a les tasques o vivències del seu dia a dia. És important saber que la medicació no farà que les dificultats desapareguin, sinó que podran ser més controlades i amb ajuda terapèutica podran veure’s millorades.

La pregunta clau; Quan es necessita medicació?

És important valorar el moment, conèixer la gravetat de la simptomatologia que presenta la persona i el grau en que l’interfereix en el seu dia a dia. Per suposat, la medicació ha d’estar receptada per un metge i que aquest hagi donat la instrucció que aquesta és necessària.

El tema que més preocupa a aquestes persones i a les persones que l’envolten són els efectes de la medicació.

És important trobar l’equilibri entre els beneficis i els efectes secundaris no desitjats de la medicació. Podem aconseguir-ho explicant bé les dificultats de la persona amb TEA als professionals, seguir les indicacions del psiquiatre i no canviar les pautes d’administració de la medicació sense consultar amb el professional.

En relació als tipus de medicació més comuns que es recepten a les persones amb TEA, es presenten, d’una banda els antipsicòtics, entre ells el Risperdal i l’Abilify, que tenen com a objectiu millorar l’agressivitat, els comportaments repetitius i la irritabilitat. D’altre banda els psicoestimulants, Concerta, Rubifen, Elavnse o Strattera, que treballen en la hiperactivitat, la impulsivitat i l’atenció.

Finalment i resumint l’entrada d’aquest bloc és molt important tindre cura amb l’administració de la medicació, no medicar mai sense recepta, no retirar la medicació de cop o si observo que no m’agrada l’efecte, no enganyar i donar-li la medicació a la persona amb TEA d’amagat i no deixar lliure disposició de la medicació.

______________________________________________________________________________________

El sábado pasado nuestra compañera y coordinadora de la Asociación TEAMAR, Rebeca Monreal ofreció la cápsula formativa llamada: La medicación en el Trastorno del Espectro del Autismo. Esta se encargaba de exponer cual es la importancia de la medicación y sus funciones correspondientes. 

La mediación según la RAE es el conjunto de medicamentos y medios que sirven para curar o prevenir una enfermedad, o para disminuir un dolor físico. Tenemos que tener en cuenta que el TEA no es una enfermedad ni un dolor físico, el TEA es un trastorno, una alteración del desarrollo de determinadas características en comparación al grupo social normativo. Este trastorno presenta una serie de dificultades en el individuo que lo sufre,  a nivel emocional, en su interacción social,  en la comunicación, en las funciones ejecutivas y en las conductas repetitivas.

Muchas familias se preguntan: Si el TEA no es una enfermedad, porque es importante la medicación?

La medicación ayuda a mejorar algunos síntomas que interfieren en el día a día de la persona y que, por sí mismo, no puede gestionar. La medicación puede ayudar a mejorar algunas de las dificultades que presentan las personas con TEA, como ahora funciones ejecutivas, la disminución de las conductas repetitivas y la regulación emocional. Contrariamente la medicación no puede ayudar a mejorar las dificultades en la comunicación y de la interacción social.

Desglosando las áreas en las que la medicación puede ayudar:

fghf

Es importante tener en cuenta que la medicación no es un requisito inclusiva para todas las personas con TEA. Solo es necesaria cuando la persona por si misma no puede controlar y le interfiera de manera significativa en sus tareas o vivencias de su día a día. Es importante saber que la medicación no hará que las dificultades desaparezcan, sino que podrán ser más controladas y con ayuda terapéutica podrán verse mejoradas.

La pregunta clave; ¿Cuándo se necesita medicación?

Es importante valorar el momento, conocer la gravedad de la sintomatología que presenta la persona y el grado de interferencia en su día a día.  Por supuesto, la medicación tiene que ser recetada por un médico y que este haya dado la instrucción de que ésta es necesaria.

El tema que más preocupa a estas personas y a las personas de su alrededor son los efectos de la medicación.

Es importante encontrar el equilibrio entre los beneficios y los efectos secundarios no deseados de la medicación. Podemos conseguirlo explicando bien las dificultades de la persona con TEA a los profesionales, seguir las indicaciones del psiquiatra y no cambiar las pautas de administración de la medicación sin consultar con un profesional.

En relación al tipo de medicación más comunes que se recetan a las personas con TEA son, por un lado los antipsicóticos, entre ellos el Risperdal y el Abilifu, que tienen como objetivo mejorar la agresividad, los comportamientos repetitivos y la irritabilidad. Por otro lado, los psicoestimulantes, Concerta, Rubifen, Elavnse o Strattera, que trabajan en la hiperactividad, la impulsividad y la atención.

Finalmente y resumiendo la entrada de este blog es muy importante tener cuidado con la administración de la medicación, no medicar nunca sin receta, no retirar la medicación bruscamente o si observo que no me gusta el efecto,  no engañar y dar la medicación a la persona con TEA a escondidas, y no dejar libre disposición de ella.