Aquest juernes, ens fa especial il·lusió, ja que el volem dedicar a reflexionar sobre el tema que tractarà el programa solidari de TV3, “La Marató”. Aquest any el lema identificatiu del programa és “la Marató que trenca murs” i tractarà sobre la salut mental. Donaran espai a diferents tipologies de trastorns mentals com la depressió, l’ansietat, el trastorns del neurodesenvolupament, el trastorn bipolar, l’esquizofrènia, trastorns de la conducta alimentària, el trastorn obsessiu compulsiu,… Alhora, la campanya també es centrarà en els efectes que ha tingut la pandèmia de la Covid-19 en el benestar emocional de la població, especialment a aquelles persones són professionals de la salut, que estan soles o aquelles que ja patien prèviament algun trastorn de salut mental.

Els fons que es recaptin duran la Marató estaran dirigits a impulsar la recerca en l’àmbit de la salut mental, que permetran impulsar la prevenció i una intervenció precoç per a millorar la qualitat i esperança de vida de les persones.

Els experts anuncien que 1 de cada 4 persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida. També, que més de la meitat de les persones que pateixen un problema de salut mental, aquest es desenvoluparà abans d’arribar a l’edat adulta. L’esperança de vida de les persones que pateixen algun tipus de trastorn mental es veu reduïda significativament, essent el suïcidi, una de les primeres causes de mort entre joves i adolescents. Per això, el diagnòstic, la prevenció i la intervenció precoç són imprescindibles per a promoure una evolució positiva i el benestar emocional.

Un dels punts que volem emfatitzar és l’estigma que existeix, encara a dia d’avui, entorn a la salut mental. És cert que cada dia es sent a parlar més sobre la importància que té el nostre benestar emocional i mental, però encara hi són presents algunes creences amb connotacions negatives. Malauradament, totes i tots, hem escoltat alguna d’aquestes frases com: “mira la part positiva”, “si t’esforces te’n sortiràs”, “sigues fort/a”, “no passa res, no ploris més” i d’altres que, dites amb la millor de les intencions, no fan més que augmentar la por a tenir algun problema emocional o algun període de crisi. Aquesta por, ens allunya de normalitzar que totes i tots patim, que totes i tots ens hem sentit tristes, soles o sense ànims, i que demanar ajuda és un dels primers esglaons per sortir d’aquesta cova on només es respira malestar i dolor.

Els estigmes socials que envolten els trastorns mentals no són més que un mur, que no ens allunyen de poder-los comprendre. L’espot d’aquest any reflexa el patiment que sent una persona quan no entén que és el que li passa o el per què del malestar i la lluita que comporta intentar esbrinar-ho i “estar bé”. A aquest patiment i confusió, se li afegeix les pressions externes que intenten buscar motius que justifiquin el que està passant. Aquesta actitud front al patiment dels altres, acostuma a generar culpabilitat, soledat i disminuir les demandes d’ajuda. Les persones que estan patint algun tipus de trastorn mental poden sentir que no és vàlid el seu patiment, que sobrecarreguen als del seu voltant, que no tenen motius per sentir-se d’aquesta manera, culpa per sentir que no poden ser “els mateixos”, dissimular el malestar, i un llarg etcètera, que va fent progressivament més pesada la càrrega emocional i mental.

I d’aquí surt una pregunta a fer-nos, “Si un no està bé, per a què ha de fingir que si ho està?”

Respirar, parar, demanar ajuda, aixoplugar-se, deixar-se anar, acceptar el malestar, sentir, sense judicis, són accions que alleugeriran la pressió. Aquestes accions, la comprensió per part de l’entorn del que significa un trastorn de la salut mental és el que permetrà trencar aquests murs entorn a la salut mental. Comprendre que aquesta, és salut, i que de la mateixa manera que no ens qüestionem un problema fisiològic com la diabetis, amb els problemes de salut mental hem de fer el mateix. D’aquesta manera, afavorirem que aquelles persones que ho necessitin puguin demanar ajuda i rebre l’acompanyament per part de professionals de la salut mental.

Aquest diumenge 19 de desembre unirem forces per a trencar aquests murs.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!

Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR 

Font Imatge: https://www.ccma.cat/multimedia/jpg/9/8/1634117342189.jpg

Este juernes, nos hace especial ilusión, puesto que lo queremos dedicar a reflexionar sobre el tema que tratará el programa solidario de TV3, “La Marató”. Este año el lema identificativo del programa es “la Marató que rompe muros” y tratará sobre la salud mental. Dará espacio a diferentes tipologías de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el trastornos del neurodesarrollo, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno obsesivo compulsivo… A la vez, la campaña también se centrará en los efectos que ha tenido la pandemia de la Covid-19 en el bienestar emocional de la población, especialmente a aquellas personas son profesionales de la salud, que están solas o aquellas que ya sufrían previamente algún trastorno de salud mental.

Los fondos que se recauden estarán dirigidos a impulsar la investigación en el ámbito de la salud mental, que permitirán impulsar la prevención y una intervención precoz para mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas.

Los expertos anuncian que 1 de cada 4 personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. También, que más de la mitad de las personas que sufren un problema de salud mental, éste se desarrollará antes de llegar a la edad adulta. La esperanza de vida de las personas que sufren algún tipo de trastorno mental se ve reducida significativamente, siendo el suicidio, una de las primeras causas de muerte entre jóvenes y adolescentes. Por eso, el diagnóstico, la prevención y la intervención precoz son imprescindibles para promover una evolución positiva y el bienestar emocional.

Uno de los puntos que queremos enfatizar es el estigma que existe, todavía a día de hoy, entorno en la salud mental. Es cierto que cada día se escucha hablar más sobre la importancia que tiene nuestro bienestar emocional y mental, pero todavía están presentes algunas creencias con connotaciones negativas. Desgraciadamente, todas y todos, hemos escuchado alguna de estas frases como: “mira la parte positiva”, “si te esfuerzas te saldrás”, “seas fuerte/a”, “no pasa nada, no llores más” y otros que, dichos con la mejor de las intenciones, no hacen más que aumentar el miedo a tener algún problema emocional o algún periodo de crisis. Este miedo, nos aleja de normalizar que todas y todos sufrimos, que todas y todos nos hemos sentido tristes, solas o sin ánimos, y que pedir ayuda es uno de los primeros peldaños para salir de esta cueva donde solo se respira malestar y dolor.

Los estigmas sociales que rodean los trastornos mentales no son más que un muro, que nos alejan de poderlos comprender. El spot de este año refleja el sufrimiento que siente una persona cuando no entiende que es lo que le pasa o el porqué del malestar y la lucha que conlleva intentar averiguarlo y “estar bien”. A este sufrimiento y confusión, se le añaden las presiones externas que intentan buscar motivos que justifiquen lo que está pasando. Esta actitud frente al sufrimiento de los otros, acostumbra a generar culpabilidad, soledad y disminuir las demandas de ayuda. Las personas que están sufriendo algún tipo de trastorno mental pueden sentir que no es válido su sufrimiento, que sobrecargan a los de su alrededor, que no tienen motivos para sentirse de ese modo, culpa por sentir que no pueden ser “los mismos”, disimular el malestar, y un largo etcétera, que va haciendo progresivamente más pesada la carga emocional y mental.

Y de aquí sale una pregunta a hacernos, “Si uno no está bien, ¿para qué fingir que si lo está?”

Respirar, parar, pedir ayuda, guarecerse, soltarse, aceptar el malestar, sentir, sin juicios, son acciones que aligerarán la presión. Estas acciones, la comprensión por parte de la en torno al que significa un trastorno de la salud mental es lo que permitirá romper estos muros entorno a la salud mental. Comprender que ésta, es salud, y que del mismo modo que no nos cuestionamos un problema fisiológico como la diabetes, con los problemas de salud mental tenemos que hacer el mismo. De ese modo, favoreceremos que aquellas personas que lo necesiten puedan pedir ayuda y recibir el acompañamiento por parte de profesionales de la salud mental.

Este domingo 19 de diciembre uniremos fuerzas para romper estos muros.

Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha estado así, compartidlo y dais LIKES!

Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR

Fuente imagen: https://www.ccma.cat/multimedia/jpg/9/8/1634117342189.jpg