Hola a tots i totes!! Tornem una setmana més amb el blog de TEAMAR. Aquesta vegada us portem un tema molt interessant i de gran importància en la nostra intervenció psicològica.

Alguna vegada heu sentit a parlar sobre el vincle terapèutic? Segurament que sí!!!

Avui us en parlarem i explicarem què és i perquè és tan important en el procés terapèutic.

Per a nosaltres el vincle terapèutic es troba molt present en les nostres sessions, tant és així que ho podríem considerar com la base per a l’èxit de les teràpies. Què vol dir això? Que si volem aconseguir els objectius terapèutics establerts amb cada pacient, primer hem de de crear aquesta relació de confiança amb ells.

Comencem llavors preguntant-nos: Què és el vincle terapèutic?

Es refereix a la relació que es crea entre el terapeuta i infants, joves o adults que acudeixen a teràpia. I com ha de ser aquesta relació? Doncs de confiança i seguretat. Cadascuna de les persones que va a teràpia ha de poder sentir-se còmode amb el/la psicòleg/a que té al davant i confiar en que el podrà ajudar en les seves dificultats i/o preocupacions.

Les primeres sessions de tot procés terapèutic s’inicien amb sessions més pràctiques i lúdiques, enfocades a conèixer i que ens coneguin, a reduir nervis per aquest nou inici, a que es sentin a gust amb nosaltres, a comprovar que els escoltem, comprenem i respectem i a què s’adaptin a l’entorn terapèutic.

Algunes de les competències que s’utilitzen per a poder crear el vincle terapèutic són les següents:

 • Ser empàtics. La empatia és la capacitat de comprendre la vida emocional dels altres i implica la comprensió i el recolzament emocional tot i no tenir els mateixos pensaments o opinions de l’altra persona.
 • Respectar els temps i necessitats. Cada persona té les seves necessitats i un procés d’adaptació diferent, per això ens hem d’adaptar a cadascun d’aquests.
 • Interessar-nos per ells/elles, ajuda a que es puguin sentir compresos i recolzats.
 • Enfocar les visites en els seus interessos, ja que ajudarà a que puguin mostrar més motivació i participació en les sessions i, com a conseqüència, estar més tranquils.
 • Escolta activa. Significa poder escoltar i entendre la comunicació de l’altre percebent sensacions, pensaments i sentiments. No n’hi ha prou amb escoltar, sinó que s’ha de notar que els estem escoltant.
 • Validar les seves emocions: fer-los saber que tot el que els hi passa o el que senten està bé i no hi ha res de dolent en ells.

D’aquesta manera, consolidar aquest vincle és la nostra prioritat en el moment que iniciem les visites amb qualsevol infant, jove o adult que arriba a la nostra associació. De la mateixa forma, també considerem essencial la creació d’aquest vincle amb les famílies. Tot i això, hi ha vegades que algú pot pensar que aquestes sessions no són del tot terapèutiques, però us podem assegurar que són les més importants de tot el procés terapèutic, ja que sense aquest vincle serà molt difícil poder parlar i expressar preocupacions, sentiments i/o emocions.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi ajudat a comprendre una mica més la importància del vincle terapèutic. Si ha estat així, compartiu-lo i doneu-li molts LIKES!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR!

__________________________________________________________________________________________________________________

¡Hola a todos y a todas! Volvemos una semana más con el blog de TEAMAR. Esta vez os traemos un tema muy interesante y de gran importancia en nuestra intervención psicológica.

¿Alguna vez has oído hablar sobre el vínculo terapéutico? ¡Seguramente sí!

Hoy os explicaremos qué es y por qué es tan importante en el proceso terapéutico.

Para nosotros el vínculo terapéutico se encuentra muy presente en nuestras sesiones, tanto es así que podríamos considerarlo como la base para el éxito de las terapias. ¿Qué significa esto? Que si queremos conseguir los objetivos terapéuticos establecidos con cada paciente, primero debemos crear esta relación de confianza con ellos.

Empecemos entonces preguntándonos: ¿Qué es el vínculo terapéutico?

Se refiere a la relación que se crea entre el terapeuta y niños, jóvenes o adultos que acuden a terapia. ¿Y cómo debe ser esa relación? Pues de confianza y seguridad. Cada una de las personas que va a terapia debe poder sentirse cómodo con el/la psicólogo/a que tiene delante y confiar en que le podrá ayudar en sus dificultades y/o preocupaciones.

Las primeras sesiones de todo proceso terapéutico se inician con sesiones más prácticas y lúdicas, enfocadas a conocer y que nos conozcan, a reducir nervios por este nuevo inicio, a que se sientan a gusto con nosotros, a comprobar que los escuchamos, comprendemos y respetamos y a que se adapten al entorno terapéutico.

Algunas de las competencias que se utilizan para poder crear el vínculo terapéutico son las siguientes:

 • Ser empáticos. La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de los demás e implica la comprensión y el apoyo emocional a pesar de no tener los mismos pensamientos u opiniones de la otra persona.
 • Respetar los tiempos y necesidades. Cada persona tiene sus necesidades y un proceso de adaptación diferente, por eso debemos adaptarnos a cada uno de ellos.
 • Interesarnos por ellos/as, ayuda a que se puedan sentir comprendidos y apoyados.
 • Enfocar las visitas en sus intereses, ya que ayudará a que puedan mostrar mayor motivación y participación en las sesiones y, como consecuencia, estar más tranquilos.
 • Escucha activa. Significa poder escuchar y entender la comunicación del otro percibiendo sensaciones, pensamientos y sentimientos. No es suficiente escuchar, sino que tienen que notar que les estamos escuchando.
 • Validar sus emociones: hacerles saber que todo lo que les pasa o lo que sienten está bien y que no hay nada de malo en ellos.
De esta forma, consolidar este vínculo es nuestra prioridad en el momento en que iniciamos las visitas con cualquier niño, joven o adulto que llega a nuestra asociación. De la misma forma, también consideramos esencial la creación de este vínculo con las familias. Sin embargo, hay veces que alguien puede pensar que estas sesiones no son del todo terapéuticas, pero podemos asegurar que son las más importantes de todo el proceso terapéutico, ya que sin este vínculo será muy difícil poder hablar y expresar preocupaciones, sentimientos y/o emociones.
Esperamos que te haya gustado este artículo y que te haya ayudado a comprender un poco más la importancia del vínculo terapéutico. Si ha sido así, ¡compártelo y dale muchos LIKES!
El equipo de psicólogos de TEAMAR