Com ja sabem, les habilitats socials són una dificultat principal en el TEA i que, en la majoria dels casos, un dèficit en aquesta àrea pot causar malestar a la persona.

Però, com podem definir-les? Les habilitats socials són conductes adequades en un context d’interacció social. No només mostren la capacitat de relacionar-se amb els altres i amb l’entorn, sinó també la pròpia capacitat d’autodefensa, capacitat d’expressió emocional adequada i empatia.

Tipus d’habilitats socials:

 • Habilitats no verbals (llenguatge corporal, expressió facial, contacte visual, etc.)
 • Habilitats bàsiques de conversa
 • Habilitats de comunicació
 • Habilitats emocionals
 • Habilitats d’auto-protecció
 • Habilitats de solució de problemes
 • Habilitats d’aproximació-evitació en les relacions íntimes i en la consecució d’objectius vitals.

En els darrers anys s’ha observat la gran influència de la competència social en la salut mental. El dèficit en habilitats socials es pot associar a nombrosos problemes emocionals i de desadaptació amb l’entorn. En els nens i nenes es pot associar aquest dèficit amb l’aïllament social, el fracàs escolar i delinqüència juvenil. Amb els adults s’associa a problemes d’aïllament, depressió, ansietat social i/o problemes per establir relacions íntimes de qualitat.

Així doncs, el programa d’entrenament en Habilitats Socials, és utilitzat per a millorar aquestes competències i així potenciar el benestar de la persona i la seva qualitat de vida. A de més, es pot utilitzar en diferents Trastorns Mentals, no només en el TEA.

Quines habilitats concretes s’acostumen a treballar en l’entrenament d’HHSS?

 • Iniciar i mantenir una conversa.
 • Parlar en públic.
 • Expressió d’amor i afecte.
 • Defensa dels propis drets.
 • Demanar favors o fer peticions.
 • Rebuig de peticions.
 • Acceptar comentaris positius dels altres.
 • Expressió d’opinions personals, inclòs quan no estem d’acord.
 • Expressió de molèstia o enfado.
 • Disculpar-se davant de l’altre o admetre ignorància.
 • Petició de canvis en el comportament de l’altre.
 • Afrontament de crítiques.

Ara bé, davant d’aquests aspectes hi ha diferents tècniques terapèutiques que es poden aplicar en funció de la dificultat i de les característiques de la persona que tenim davant.

Algunes de les tècniques que es mencionaran a continuació es poden aplicar en un context terapèutic però també en altres contextos que siguin segurs per a la persona. Les podeu aplicar amb els vostres fills i filles a casa, si veieu que mostren una dificultat en relació a aquests temes o si us demanen ajuda.

Tècniques per potenciar les HHSS:

 1. Justificació i instruccions:

Una vegada hem observat les dificultats de la persona s’explica el motiu pel qual és important treballar-les. Això ens permetrà crear una motivació per la qual treballar i que s’impliquin en l’entrenament. Per fer-ho hem de conèixer a la persona i als seus interessos.  

 • Modelat:

És una tècnica molt eficaç que té l’objectiu de demostrar com es durà a terme l’habilitat social a la que ens enfocarem i entrenar-la en un entorn segur. Hem de tenir en compte que l’individu ha de saber quines són les conductes adequades i inadequades en aquella situació.

El modelat es pot fer de diferents maneres. Podem presentar diferents vídeos on es representi la conducta de forma correcta i incorrecte o la podem fer en directe i comentar-la.

És important que un cop s’hagi fet la demostració de la conducta la realitzi la persona entrenada i un cop la faci adequadament la reforcem positivament, per exemple amb reforç verbal (ex: Ho has fet molt bé!).

En el cas de que la conducta sigui complexa podem dividir-les en petits comportaments i anar fent el modelat un per un. Com per exemple: Consolar a algú. Podem presentar diferents situacions i anar augmentant progressivament la dificultat de la conducta. Com per exemple: en primer lloc plantejar-la quan algun company de classe suspèn un examen, seguidament quan hi ha una discussió amb un amic, després davant la pèrdua d’una amistat, etc.

 • Assaig conductual:

L’assaig de conducta és una tècnica fonamental per a l’entrenament d’habilitats socials; segurament l’haureu sentit amb el nom de role-playing. Ens permet que la persona tingui un paper actiu en el seu entrenament i que la posi en pràctica en un lloc segur. A més, ens permet que nosaltres com a entrenadors fem una observació i fem una valoració conjunta amb la persona entrenada.

Per posar-la en pràctica hem de tenir en compte diferents aspectes. És important que ens centrem en una conducta concreta i no en moltes, això podria augmentar la percepció de dificultat. Que sigui una situació recent en la que s’hagi trobat l’individu o una probable en un futur a curt termini, per potenciar la implicació i motivació. Per últim, que l’assaig de conducta no sigui més de 2-3 minuts perquè no es dificulti l’avaluació d’aquesta.

 • Retroalimentació:

La retroalimentació o feedback ens permetrà que la persona entrenada es doni compte dels aspectes a millorar la pròxima vegada. Quan la fem és important que destaquem en primer lloc els aspectes positius de la realització i després els de millora. No hem de dirigir-nos mai a la persona directament, sinó a la situació realitzada (ex: “Es podria haver augmentat el contacte visual durant l’explicació”, en comptes de “Tu no mostres contacte visual”). S’han de valorar els aspectes verbals i no verbals, de manera que es tingui en compte la globalitat de la situació. La persona entrenada pot expressar acord o desacord de l’avaluació de l’entrenador.

 • Reforç positiu:

Diferents estudis ham demostrat que les conductes apreses tenen una major duració i més generalització a altres contextos si durant els entrenaments són reforçades positivament. Per lo general, els reforçadors que podem utilitzar són de caràcter social, que és un dels objectius de l’entrenament. Podem optar per felicitacions, somriures, mostres d’afectes, etc.

Les investigacions entorn l’eficàcia de l’entrenament en habilitats socials mostren una millora del benestar de la persona i de la qualitat de vida. L’efectivitat actua en una àmplia gama de problemes com l’addicció a substàncies, problemes d’ansietat i de depressió.

Per tant, la competència social té un gran efecte en la vida de les persones i aquest entrenament no només ens pot ajudar a reconduir dificultats socials, sinó també per a la prevenció del desenvolupament de diferents psicopatologies i problemes de conducta.

Lectura recomanada:

Díaz, M.I.; Ruiz, M. A. y Villalobos, A. (2017). Manual de técnicas y terapias cognitivo conductuales. Desclée de Brouwer.

LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES: HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

Como ya sabemos, las habilidades sociales son una dificultad principal en el TEA y que, en la mayoría de los casos, un déficit en esta área puede causar malestar a la persona.

¿Pero, como podemos definirlas? Las habilidades sociales son conductas adecuadas en un contexto de interacción social. No solo muestran la capacidad de relacionarse con los otros y con el entorno, sino también la propia capacidad de autodefensa, capacidad de expresión emocional adecuada y empatía.

Tipos de habilidades sociales:

 • Habilidades no verbales (lenguaje corporal, expresión facial, contacto visual, etc.)
 • Habilidades básicas de conversación
 • Habilidades de comunicación
 • Habilidades emocionales
 • Habilidades de autoprotección
 • Habilidades de solución de problemas
 • Habilidades de aproximación-evitación en las relaciones íntimas y en la consecución de objetivos vitales

En los últimos años se ha observado la gran influencia de la competencia social en la salud mental. El déficit en habilidades sociales se puede asociar a problemas emocionales y de desadaptación con el entorno. En los niños y niñas se puede asociar este déficit con el aislamiento social, el fracaso escolar y la delincuencia juvenil. Con los adultos se asocia a problemas de aislamiento, depresión, aseidad social y/o problemas para establecer relaciones íntimas de calidad.

Por lo tanto, el programa de entrenamiento en Habilidades Sociales se puede utilizar para mejorar aquellas competencias y así potenciar el bienestar de la persona y su calidad de vida. A de más, se puede usar en diferentes Trastornos Mentales, no solo en el TEA.

¿Qué habilidades concretas se acostumbran a trabajar en el entrenamiento de HHSS?

 • Iniciar y mantener una conversación
 • Hablar en público
 • Expresión de amor y afecto
 • Defender los propios derechos
 • Pedir favores o hacer peticiones
 • Rechazar peticiones
 • Aceptar comentarios positivos de los otros
 • Expresión de opiniones personales, incluso cuando no estamos de acuerdo
 • Expresión de molestia o enfado
 • Disculparse delante de otro o admitir ignorancia
 • Petición de cambios en el comportamiento del otro
 • Afrontamiento de las críticas

Ahora bien, delante de estos aspectos hay diferentes técnicas terapéuticas que se pueden aplicar en función de la dificultad y de las características de la persona que tenemos delante.

Algunas técnicas que se mencionaran a continuación se pueden aplicar en un contexto terapéutico, pero también en otros que sean seguros para la persona. Las podéis aplicar con vuestros hijos o hijas en casa, si veis que muestran aluna dificultad en relación con estos temas o si os piden ayuda.

Técnicas para potenciar HHSS:

 1. Justificación e instrucciones:

Una vez hemos observado las dificultades de la persona se explica el motivo por el cual es importante trabajarlas. Eso nos va a permitir crear una motivación por la qual trabajar y que se impliquen en el entrenamiento. Para hacerlo tenemos que conocer a la persona y a sus intereses.

 • Modelado:

Es una técnica muy eficaz que tiene el objetivo de demostrar como es va a llevar a cabo la habilidad social a la que no enfocaremos y entrenarla en un entorno seguro. Hemos de tener en cuenta que el individuo tienen que saber las conductas adeecuadas e inadecuadas en aquella situación.

EL modelado se puede hacer de diferentes maneras. Podemos presentar diferentes videos donde se represente la conducta de forma correcta e incorrecta o la podemos hacer en directo y comentarla.

Es importante que una vez se haya hecho la demostración de la conducta, la realice la persona entrenada y una vez la haya realizado adecuadamente la reforcemos positivamente. Por ejemplo con el refuerzo verbal (ex: ¡lo has hecho muy bien!).

En el caso de que la conducta sea compleja la podemos dividir en pequeños comportamientos e ir haciendo el modelado uno por uno. Como por ejemplo: Consolar a alguien. Podemos presentar diferentes situaciones i ir augmentando la dificultad de forma progesiva. Como, por ejemplo: en primer lugar plantearla cuando algún compañero ha suspendido un examen, seguidamente cuando hay una discusión con un amigo, después ante la perdida de una amistad, etc.

 • Ensayo de conducta

EL ensayo de conducta es una técnica fundamental para el entrenamiento en habilidades sociales; seguramente la habréis oído como role-playing. Nos permite que la persona tenga un papel activo en su entrenamiento y que la ponga en practica en un sitio seguro. Además, nos perime que nosotros como entrenadores hagamos una observación y una valoración conjunta con la persona entrenada.

Para ponerla en práctica hemos de tener en cuenta diferentes aspectos. Es importante que nos centremos en una conducta concreta y no en muchos, eso podría augmentar la percepción de dificultad Que sea una situación reciente en la que se haya encontrado el individuo o una probable en un futuro a curto plazo, para potenciar la implicación y motivación. Por último, que el ensayo de conducta no sea más de 2-3 minutos porque no se dificulto la evaluación de esta.

 • Retroalimentación:

La retroalimentación o feedback nos va a permitir que la persona entrenada se dé cuenta de los aspectos a mejorar la próxima vez. Cuando la hacemos es importante que destaquemos en primer lugar los aspectos positivos de la realización y después los de mejora. No hemos de dirigirnos nunca a la persona directamente, sino a la situación realizada (ex: “Se podría haber augmentad el contacto visual durante la explicación”, en vez de “tu no muestras contacto visual”). Se han de valorar los aspectos verbales y no verbales, de manera que se tenga en cuenta la globalidad de la situación. La persona entrenada puede expresar acuerdo o desacuerdo de la evaluación del entrenador.

 • Refuerzo positivo:

Diferentes estudios han demostrado que las conductas aprendidas tienen una mayor duración y más generalización a otros contextos si durante los entrenamientos son reforzadas positivamente. Por lo general, los reforzadores que podemos usar son de carácter social, que es uno de los objetivos del entrenamiento. Podemos optar por felicitaciones, sonrisas, muestras de afecto, etc.

Las investigaciones alrededor de la eficacia del entrenamiento en habilidades sociales muestran una mejora del bienestar de la persona y de la calidad de vida. La efectividad actúa en una amplia gama de problemas como la adicción a sustancias, problemas de ansiedad y de depresión.

Por lo tanto, la competencia social tiene un gran efecto en la vida de las personas i este entrenamiento no solo nos puede ayudar a reconducir dificultades sociales, sino también para la prevención del desarrollo de diferentes psicopatologías y problemas de conducta.

Lectura recomendada:

Díaz, M.I.; Ruiz, M. A. y Villalobos, A. (2017). Manual de técnicas y terapias cognitivo conductuales. Desclée de Brouwer.