Bon dia Famílies! En l’entrada del blog d’avui volem parlar-vos sobre la importància que tenen les ajudes visuals en el dia a dia dels nens i nenes amb TEA. Molt sovint, els infants amb TEA mostren una dificultat en el processament de la informació que es rep pel canal auditiu. A més a més, també hi ha infants que no tenen llenguatge verbal, o bé presenten dificultats a l’hora d’estructurar-lo. Per tots aquests motius es fa necessari poder emprar estratègies per a poder facilitar-los la comprensió del llenguatge, i una d’aquestes estratègies és l’ús de les ajudes visuals.

Podem definir les ajudes visuals com aquelles eines que ens ajuden a transformar la informació verbal, és a dir, aquella que rebem pel canal auditiu, en informació visual. L’objectiu principal d’aquest tipus d’ajudes és millorar la comprensió que tenen els nens i nenes del llenguatge oral.

Imagineu-vos que heu d’anar a fer la compra al supermercat i us comencen a dir tota una llista ben llarga de coses que heu de comprar. Veritat que seria molt més fàcil tenir-la escrita a l’hora d’anar a fer la compra? Les ajudes visuals, a més d’ajudar a millorar la comprensió, també ens ajuden a que la informació sigui permanent en el temps. Si ens parem a pensar en el nostre dia a dia, ens donarem compte de que constantment utilitzem ajudes visuals: les llistes que fem per anar a comprar, les agendes que utilitzem per estructurar el nostre dia a dia, les senyals de tràfic del carrer, etc.

Les ajudes visuals poden ser de molts tipus: des de fotografies o pictogrames, fins a paraules escrites o gestos. Ara bé, en que hem de basar-nos a l’hora d’escollir quines ajudes visuals utilitzar amb cada infant? Doncs a l’hora de triar haurem de tenir en compte que cada criatura és diferent, per tant hem de procurar adaptar-nos a les seves necessitats. Per això és important tenir en compte aspectes com per exemple el seu nivell de comprensió i seva la capacitat d’abstracció.  Per exemple, si ens trobem davant  una persona que no té cap tipus de llenguatge verbal i que té força dificultats en la comprensió del seu entorn, segurament per a ella la millor opció serà emprar fotografies reals. Però si pel contrari ens trobem davant una persona  que ha adquirit el llenguatge verbal i que no té tantes dificultats de comprensió, podem utilitzar altres recursos com els pictogrames o, inclús, paraules escrites.

Ben segur que després d’aquestes explicacions us esteu preguntant en quins àmbits de la vida quotidiana podeu utilitzar aquestes ajudes amb els infants. A continuació, us presentem algunes situacions en les que poder aplicar-les:

  • Per anticipar els canvis. Com ja sabeu, els nens i nenes amb TEA tendeixen a sentir malestar davant els canvis en les seves rutines. Per aquest motiu, podem utilitzar recursos visuals com per exemple les agendes o calendaris amb l’objectiu d’anticipar aquells canvis que es produiran en les seves rutines.
  • Per estructurar el temps. El temps és un concepte molt abstracte però, alhora, resulta molt útil en el nostre dia a dia, ja que ens permet organitzar-nos. Per això, podem utilitzar les ajudes visuals per ajudar a les persones més petites a saber quan començarà i acabarà una activitat determinada.
  • Per estructurar les activitats. Sovint, a l’hora de dur a terme una activitat del nostre dia a dia, com per exemple vestir-nos, hem d’anar seguint petits passos fins arribar al resultat final. En aquest tipus d’activitats, les ajudes visuals ens poden ser de gran ajuda per a que els nens i les nenes puguin visualitzar de forma més clara tota la seqüència d’accions que han de seguir per a realitzar una activitat especifica.
  • Per facilitar la comprensió i la memòria del llenguatge verbal. Com hem comentat a l’inici d’aquest article, les ajudes visuals fan que la informació es torni permanent i d’aquesta manera faciliten la seva comprensió.
  • Per organitzar la conducta. Les ajudes visuals poden ser de gran utilitat dins de diferents situacions socials. Les podem utilitzar ja sigui per representar les diferents normes socials que han de respectar en cada context, o bé com a instruccions per a guiar el seu comportament davant diferents situacions.

En resum, les ajudes visuals són de gran ajuda per a les persones  amb TEA ja que afavoreixen la seva comunicació i la seva comprensió de l’entorn que els envolta, fet que fa que disminueixi l’ansietat i la frustració. A més a més, proporcionen més autonomia als nens i nenes amb TEA i, a la vegada, promouen la flexibilitat dels infants gràcies a l’anticipació dels canvis.

Per això des de TEAMAR, us animem a que integreu aquestes ajudes visuals en el dia a dia de les criatures!

¡Buenos días familias! En la entrada del blog de hoy queremos hablaros sobre la importancia que tienen las ayudas visuales en el día a día de los niños y niñas con TEA. A menudo, los niños con TEA muestran una dificultad en el procesamiento de la información que se recibe por el canal auditivo. Además, también hay infantes que no tienen lenguaje verbal, o bien presentan dificultades a la hora de estructurarlo. Por todos estos motivos resulta necesario poder utilizar estrategias para poder facilitarles la comprensión del lenguaje, y una de estas estrategias es el uso de las ayudas visuales.

Podemos definir las ayudas visuales como herramientas que nos ayudan a transformar la información verbal, es decir, aquella que recibimos por el canal auditivo, en información visual. El objetivo principal de este tipo de ayudas es mejorar la comprensión que tienen los niños y niñas del lenguaje oral.

Imaginaros que tenéis que ir a hacer la compra al supermercado y os empiezan a decir toda una lista bien larga de cosas que tenéis que comprar. ¿Verdad que sería mucho más fácil tenerla escrita a la hora de tener que ir a hacer la compra? Las ayudas visuales, además de ayudar a mejorar la comprensión, también nos ayudan a que la información sea permanente en el tiempo. Si nos paramos a pensar en nuestro día a día, nos daremos cuenta de que constantemente utilizamos ayudas visuales: las listas que hacemos para ir a comprar, las agendas que utilizamos para estructurar nuestro día a día, las señales de tráfico de la calle, etc.

Las ayudas visuales pueden ser de muchos tipos: desde fotografías o pictogramas, hasta palabras escritas o gestos. Ahora bien, ¿en qué tenemos que basarnos a la hora de escoger que ayudas visuales utilizar con cada persona? Pues a la hora de escoger deberemos tener en cuenta que cada criatura es diferente, por tanto, debemos intentar adaptarnos a sus necesidades. Por ello es importante tener en cuenta aspectos como por ejemplo su nivel de comprensión y su capacidad de abstracción. Por ejemplo, si nos encontramos ante una persona que no tiene ningún tipo de lenguaje verbal y que tiene bastantes dificultades en la comprensión de su entorno, seguramente para ella la mejor opción será utilizar fotografías reales. Pero si por el contrario nos encontramos ante una persona que ha adquirido el lenguaje verbal y que no presenta tantas dificultades en la comprensión, podremos utilizar otros recursos como los pictogramas, o incluso, palabras escritas.

Seguro que después de estas explicaciones os estaréis preguntando en que ámbitos de la vida cotidiana podéis utilizar estas ayudas visuales con las criaturas. A continuación, os presentamos algunas situaciones en las que poder aplicarlas:

  • Para anticipar los cambios. Como ya sabéis, los niños y niñas con TEA tienden a sentir malestar ante los cambios en sus rutinas. Por este motivo, podemos utilizar recursos visuales como por ejemplo las agendas o los calendarios con el objetivo de anticipar aquellos cambios que se vayan a producir en sus rutinas.
  • Para estructurar el tiempo. El tiempo es un concepto muy abstracto, pero a su vez, resulta muy útil en nuestro día a día, ya que nos permite organizarnos. Por ello, podemos utilizar las ayudas visuales para ayudar a las personas más pequeñas a saber cuándo empezará y terminará una actividad determinada.
  • Para estructurar actividades. A menudo, a la hora de llevar a cabo una actividad de nuestro día a día, como por ejemplo vestirnos, tenemos que seguir pequeños pasos hasta llegar al resultado final. En este tipo de actividades, las ayudas visuales nos pueden ser de gran ayuda para que los niños y niñas puedan visualizar de forma más clara toda la secuencia de acciones que han de seguir para realizar una actividad específica.
  • Para facilitar la comprensión y la memoria del lenguaje verbal. Como ya hemos comentado al inicio de este artículo, las ayudas visuales hacen que la información se vuelva permanente y de esta manera facilitan su comprensión.
  • Para organizar la conducta. Las ayudas visuales pueden ser de gran utilidad en diferentes situaciones sociales. Las podemos utilizar ya sea para representar las distintas normas sociales que deben respetar en cada contexto, o bien como instrucciones para guiar su comportamiento ante diferentes situaciones.

En resumen, las ayudas visuales son de gran ayuda para las personas con TEA ya que favorecen su comunicación y su comprensión del entorno que les rodea, hecho que hace que disminuya su ansiedad y frustración. Además, proporcionan más autonomía a los niños y niñas con TEA y, a su vez, promueven su flexibilidad gracias a la anticipación de los cambios.

¡Por ello, desde TEAMAR, os animamos a que integréis estas ayudas visuales en el día a día de las criaturas!