La majoria dels treballs realitzats en els darrers deu anys s’han dirigit a explorar els factors que influeixen en un pronòstic positiu en el cas de les persones amb TEA, i la influència predictiva de determinades variables personals en arribar a l’edat adulta, especialment en relació a la seva educació i autonomia personal, sense oblidar variables relacionades amb el benestar físic (model de qualitat de vida).

Però, en què consisteix el model de qualitat de vida? És un model que defineix la qualitat de vida com “un concepte que reflecteix les condicions de vida desitjades per una persona en relació amb vuit necessitats fonamentals que representen el nucli de les dimensions de qualitat de vida de cadascú: benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets”.

També es proposa que integrar l’activitat física a la vida de les persones amb TEA proporciona un impacte positiu en la seva salut mental i física, redueix els trastorns conductuals i proporciona el desenvolupament de la socialització i del benestar general.

I l’OMS recomana una mitjana de 60 minuts diaris d’activitat física a nens i adolescents.

Per tant, la realització d’activitat física és molt recomanada.

El problema és que vivim en una societat on el sedentarisme, una mala dieta i la manca d’activitat física són el pa del dia a dia. I més en els nens i els adolescents amb TEA, ja que la necessitat d’adaptació de certes activitats i l’atenció especialitzada necessària fa que siguin poques les famílies que s’animin a practicar-lo.

A continuació, s’enumeren alguns beneficis que té fer activitat física:

• Mantenir i/o millorar l’estat de salut

• Disminuir nivells d’estrès i de preocupacions

• Bon mecanisme d’autoregulació sensorial

• Augment de les habilitats motores bàsiques

• Desenvolupament individual (disciplina, confiança en un mateix, responsabilitat)

• Desenvolupament habilitats socials (comunicació, companyerisme, treball en equip, gestionar el mal perdre)

• Realitzar activitats en família i amb amics (potenciant els enllaços)

• Prevenir el sobrepès i l’obesitat infantil

• Adquirir una evolució adequada de les capacitats motrius

Els beneficis més importants per als nens i adolescents diagnosticats amb TEA, a banda de millorar o mantenir un bon estat de salut, és la possibilitat de posar en pràctica i desenvolupar les habilitats socials i motrius.

Però, quina activitat física és la millor? No és que una que sigui millor que una altra, existeixen infinitud d’activitats físiques que es poden dur a terme, el que és important és escollir una que sigui del gust del nen i d’acord amb les necessitats i limitacions de cada un.

Hi ha centres i activitats que s’adapten al 100% a les nostres necessitats, facilitant la inclusió i l’adhesió a l’activitat.

Com s’esmenta anteriorment, la realització d’activitat física té molts beneficis, però no és una activitat terapèutica.

Un exemple d’activitat física terapèutica és l’equinoteràpia (teràpia amb cavalls), la qual ha demostrat en el temps que incideix positivament en el desenvolupament de la comunicació i la interacció social, i es recomana força en el diagnòstic de TEA.

Finalment, alguns exemples d’activitat física que es poden fer són anar en bici, nedar, passejar, anar a saltar (salting), practicar algun esport en equip (pàdel, bàsquet, futbol, ​​rugbi…).

Us animem a provar-ho!

I amb això i 10 esquats… fins al següent dijous família!

L’equip de psicòlogues i psicòlegs de TEAMAR

—————————————————————————————————————————————-

La mayoría de los trabajos realizados en los últimos diez años se han dirigido a explorar los factores que influyen en un pronóstico positivo en el caso de las personas con TEA, y la influencia predictiva de determinadas variables personales al llegar a la edad adulta, especialmente en relación a su educación y autonomía personal, sin olvidar variables relacionadas con el bienestar físico (modelo de calidad de vida).

Pero, ¿en qué consiste el modelo de calidad de vida? Es un modelo que define la calidad de vida como “un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de calidad de vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”.

También se propone que integrar la actividad física en la vida de las personas con TEA proporciona un impacto positivo en su salud mental y física, reduce los trastornos comportamentales y proporciona el desarrollo de la socialización y del bienestar general.

Y la OMS recomienda una media de 60 minutos diarios de actividad física en niños y adolescentes.

Por lo que, la realización de actividad física es muy recomendada.

El problema es que vivimos en una sociedad donde el sedentarismo, la mala dieta y la falta de actividad física son el pan del día a día. Y más en los niños y adolescentes con TEA, ya que la necesidad de adaptación de ciertas actividades y la atención especializada necesaria, hace que sean pocas las familias que se animen a practicarlo.

A continuación, se enumeran algunos beneficios que tiene realizar actividad física:

  • Mantener y/o mejorar el estado de salud
  • Disminuir niveles de estrés y preocupaciones
  • Buen mecanismo de autorregulación sensorial
  • Aumento de las habilidades motoras básicas
  • Desarrollo individual (disciplina, confianza en uno mismo, responsabilidad)
  • Desarrollo habilidades sociales (comunicación, compañerismo, trabajo en equipo, gestionar el mal perder)
  • Realizar actividades en familia y con amigos (potenciando los enlaces)
  • Prevenir el sobrepeso y obesidad infantil
  • Adquirir una adecuada evolución de las capacidades motrices

Los beneficios más importantes para los niños y adolescentes diagnosticados con TEA, aparte de mejorar o mantener un buen estado de salud, es la posibilidad de poner en práctica y desarrollar las habilidades sociales y motrices.

Pero, ¿qué actividad física es la mejor? No es que una que sea mejor que otra, existen infinitud de actividades físicas que se pueden llevar a cabo, lo que es importante es escoger una que sea del agrado del niñx y acorde a las necesidades y limitaciones de cada unx.

Hay centros y actividades que se adaptan al 100% a sus necesidades, facilitando la inclusión y la adhesión a la actividad.

Como se menciona anteriormente, la realización de actividad física tiene muchos beneficios, pero no es en sí una actividad terapéutica.

Un ejemplo de actividad física terapéutica es la equinoterapia (terapia con caballos), la cual ha demostrado en el tiempo que incide positivamente en el desarrollo de la comunicación e interacción social, y se recomienda bastante en el diagnóstico de TEA.

Por último, algunos ejemplos de actividad física a realizar son: ir en bici, nadar, pasear, ir a saltar (salting), practicar algún deporte en equipo (pádel, básquet, futbol, rugby…).

¡Os animamos a probarlo!

¡Y con esto y 10 sentadillas… hasta el siguiente jueves familia!

Referencias:

Cuesta Gómez, J. L., Fuente Anuncibay, R., Vidriales Fernández, R., Hernández Layna, C., Plaza Sanz, M., & González Bernal, J. (2017, noviembre). BIENESTAR FISICO, DIMENSIÓN CLAVE DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS PERSONAS CON AUTISMO. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v4.1025

Fessia, G., Contini, L., Astorino, F., & Manni, D. (2018). Estrategias de actividad física planificada en autismo: revisión sistemática. Revista de Salud Pública20(3), 390–395. https://doi.org/10.15446/rsap.v20n3.63040

García, E., R., C., C., R., M., Catarroja, C. E., Marron, C., R., M., R., & I. (2017, 8 febrero). Beneficios de la equinoterapia en niños con autismo. Red Cenit. https://www.redcenit.com/beneficios-de-la-equinoterapia-en-ninos-con-autismo/

Simón – Montañés, L. (2020). Guía para la promoción de actividad física en personas con TEA. Servicio de publicaciones, Universidad de Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/95464/files/BOOK-2020-132.pdf