Suposem que anem pel carrer i observem a una persona que està passant dificultats amb la seva maleta: li pesa molt, intenta baixar unes escales i fa esforços perquè no se li caigui rodant fins a baix, descontrolada. Davant d’aquesta situació jo sento una punxada de llàstima per aquesta pobra persona, tot i que m’allunyo i no l’ajudo.

–          Creieu que he mostrat empatia, sí o no?

–          Empatia? Quina paraulota era aquesta? Podem fer memòria?

–          Oi tant!

Molts cops diem que l’empatia és “posar-se dins la pell d’una altre persona per saber el que sent” (no literalment, és clar). També la coneixem com el moment en que “deixem d’enfocar l’atenció únicament en nosaltres i aleshores enfoquem l’atenció cap a altres persones”.

Tot i que aquestes definicions són correctes i és el primer que treballem quan parlem d’empatia amb els nostres nens/es, podem elaborar una definició més completa per entendre bé aquest concepte. Així doncs, una definició més exacte i adequada seria:

L’empatia és la capacitat que tenim les persones per identificar el que pensa o el que sent una altra persona i de respondre davant aquest pensaments i sentiments amb una emoció adequada. 

Aquesta definició ens suggereix que hi ha, com a mínim, dues fases durant l’empatia: el reconeixement i la resposta. Les dues són necessàries, donat que si es té la primera sense la última no s’estarà empatitzant en absolut. Tanmateix, hi ha molta gent que pensa erròniament que el fet de tenir o no tenir empatia guarda relació amb si una persona és dolenta o no, i no és exactament així. Les persones tenim la capacitat de regular aquesta empatia com si reguléssim el llum de casa, però per exercitar-la és indispensable fer aquests dos passos.

–       Però, si dèiem que l’empatia és “posar-se en la pell d’un altre”, només reconeixent això ja estaria, oi?

–       No del tot, perquè reconèixer l’emoció és la meitat de la feina. La fórmula sencera és reconèixer i actuar.

Ser capaç d’empatitzar significa ser capaç d’entendre amb exactitud la posició de l’altre, d’identificar-se amb “el lloc on es troba”. Amb l’empatia aconseguim que l’altre es senti valorat, fa que senti que els seus pensaments i sentiments han estat escoltats, reconeguts i respectats. L’empatia evita mals entesos i manca de comunicació. Per això, si només detectem una emoció i no l’acompanyem amb una resposta de reconeixement, sembla que no fem res.

A més, aquesta resposta no acompanyada d’una actuació corresponent fa entendre a l’altre que no ens importa; els altres ho viuen com si no tinguéssim empatia i, per tant, pel que fa a ella no en tenim.

–       I això és important pels nostres fills perquè…?

Doncs perquè, com sabem, els nostres nens/es funcionen molt millor i estan més contents i tranquils quan segueixen una estructura, quan tot segueix un ordre. Però les emocions humanes no sempre segueixen aquesta forma i sovint resulten inesperades per a ells, deixant als nostres nois i noies sense saber què han de respondre perquè no ho entenen.

Per això, el millor que podem fer per ajudar-los és que entenguin aquest procés de dos parts: identificar com es senten els altres i actuar adequadament davant d’aquesta situació.

T’animem a compartir aquesta entrada o a donar-nos un LIKE si t’ha agradat o t’has sentit identificat/da en alguna de les fases mencionades. Fins dijous vinent!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de l’Associació.


La base de la maldad: la empatía

Supongamos que vamos por la calle y observamos a una persona que está pasando dificultades con su maleta: le pesa mucho, intenta bajar unas escaleras y hace esfuerzos para que no se le caiga rodando hasta abajo, descontrolada. Ante esta situación yo siento un pinchazo de lástima por esta pobre persona, aunque me alejo y no la ayudo.

– Cree que he mostrado empatía, sí o no?

– Empatía? Qué palabrota era esta? Podemos hacer memoria?

– Por supuesto!

Muchas veces decimos que la empatía es “ponerse en la piel de otra persona para saber lo que siente” (no literalmente, claro). También la conocemos como el momento en que “dejamos de enfocar la atención únicamente en nosotros y entonces enfocamos la atención hacia otras personas”.

Aunque estas definiciones son correctas y es el primero que trabajamos cuando hablamos de empatía con nuestros niños / as, podemos elaborar una definición más completa para entender bien este concepto. Así pues, una definición más exacta y adecuada sería:

La empatía es la capacidad que tenemos las personas para identificar lo que piensa o lo que siente otra persona y de responder ante este pensamientos y sentimientos con una emoción adecuada.

Esta definición nos sugiere que hay, al menos, dos fases durante la empatía: el reconocimiento y la respuesta. Ambas son necesarias, dado que si se tiene la primera sin la última no se estará empatizando en absoluto. Sin embargo, hay mucha gente que piensa erróneamente que el hecho de tener o no tener empatía guarda relación con si una persona es mala o no, y no es exactamente así. Las personas tenemos la capacidad de regular esta empatía como si regulares la lámpara de casa, pero para ejercitarla es indispensable hacer estos dos pasos.

– Pero, si decíamos que la empatía es “ponerse en la piel de otro”, sólo reconociendo esto ya estaría, ¿verdad?

– No del todo, porque reconocer la emoción es la mitad del trabajo. La fórmula entera es reconocer y actuar.

Ser capaz de empatizar significa ser capaz de entender con exactitud la posición del otro, identificarse con “el lugar donde se encuentra”. Con la empatía conseguimos que el otro se sienta valorado, hace que sienta que sus pensamientos y sentimientos han sido escuchados, reconocidos y respetados. La empatía evita malos entendidos y falta de comunicación. Por ello, si sólo detectamos una emoción y no la acompañamos con una respuesta de reconocimiento, parece que no hacemos nada.

Además, esta respuesta no acompañada de una actuación correspondiente hace entender al otro que no nos importa; los otros lo viven como si no tuviéramos empatía y, por tanto, con respecto a ella no tenemos.

– Y eso es importante para nuestros hijos porque …?

Pues porque, como sabemos, nuestros niños / as funcionan mucho mejor y están más contentos y tranquilos cuando siguen una estructura, cuando todo sigue un orden. Pero las emociones humanas no siempre siguen esta forma ya menudo resultan inesperadas para ellos, dejando a nuestros chicos y chicas sin saber que deben responder porque no lo entienden.

Por eso, lo mejor que podemos hacer para ayudarles es que entiendan este proceso de dos partes: identificar cómo se sienten los demás y actuar adecuadamente ante esta situación.

Te animamos a compartir esta entrada o darnos un LIKE si te ha gustado o te has sentido identificado / a en alguna de las fases mencionadas. Hasta el próximo jueves!

El equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación.

Fuente de la imagen: https://etie.es/como-activar-la-empatia/