Un nen xisclant i fent rebequeries  enmig del supermercat, cridant descontroladament al  carrer, mossegant-se les mans o donant-se cops de cap quan no aconsegueix el que vol… Molts de nosaltres al llarg de la vida ens hem trobat en situacions similars, viscudes pels altres o potser en al nostra pròpia pell. Però sabem que és el que està passant realment?

A vegades no ens parem a pensar en que una conducta violenta o desafiant, pugui amagar darrere un missatge que no tingui res a veure amb allò que estem observant. Per algunes persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), donar-se cops de cap, mossegar o esgarrapar a l’altre persona, interrompre constantment, etc., no són altra cosa que vies d’expressió i/o de comunicació, per falta d’eines i estratègies per dur a terme una comunicació adequada.

Les conductes desafiants fan referencia a conductes d’alta intensitat i amb una duració o freqüència que poden afectar, no només la seguretat física de la persona, sinó també dels que l’envolten.

En les persones amb TEA, aquests tipus de conductes es relacionen amb les mancances pròpies d’aquest trastorn, com els problemes de comunicació, la rigidesa cognitiva, la incomprensió de normes i rols socials, etc. Al no tenir una resposta adequada a segons quines situacions, apareixen aquestes conductes com a vies alternatives de comunicació. Tenir aquest trastorn no implica el desenvolupament de conductes desafiants, tot i que els problemes que aquest genera, poden ser un detonant de l’aparició d’aquestes. Hem d’entendre les conductes desafiants no com un problema, sinó com la conseqüència a una falta d’adaptació i comprensió de les persones amb TEA respecte a les situacions socials que l’envolten.

Aquestes conductes desafiants també poden ser fruit de un intent de reclamar atenció, de repetició d’una conducta que els ha generat satisfacció o com a eina per aconseguir allò que volen: un objecte físic (el seu joc preferit, quelcom que els estimula…), dur a terme una activitat, acabar-ne una que no els hi agrada, etc.. Aquest tipus de conductes, poden incloure autoagressions, conductes heteroagressives (agressions a tercers), agressions contra l’entorn, conductes socialment inadequades o disruptives, falta d’atenció o conductes inflexibles.

iceberg

En aquest cas ens centrarem en les conductes auto-lesives o autoagressions. Un nen que es colpeja el cap de manera repetitiva contra la paret, és mossega les mans de manera compulsiva, o dóna cops de puny contra la taula… són formes d’autoagressió diferents entre si, i que, en cada cas, poden tenir un origen completament diferent que les ha originat. Cal trobar quin és l’origen d’aquest tipus de conductes en cada nen ja que, com hem dit anteriorment, les conductes auto-lesives no són més que respostes a una desregulació o desadaptació a certes situacions.

Algunes d’aquestes conductes poden ser degudes a problemes de salut en el nen: mal de panxa, mal de cap, mal d’oïda… Moltes persones amb TEA no saben relacionar aquell dolor amb la seva causa (em fa mal la panxa perquè alguna cosa no m’ha sentat bé) o no saben com comunicar el que els està passant. Aquest malestar pot provocar l’aparició d’autoagressions, que generen una alliberació d’endorfines i per tant, ajuden a reduir els nivells de dolor, o com a una manera alternativa de comunicar a l’exterior que alguna cosa no va bé.

I és que moltes conductes auto-lesives apareixen en persones amb TEA que no tenen una manera funcional de comunicar les seves necessitats, desitjos o sentiments. Per exemple, un nen que colpeja el seu cap contra la paret, obtindrà ràpidament l’atenció dels altres, un objecte que vol o extingirà les demandes que se li estaven fent en aquell moment. En canvi, per altres, pot ser una manera de comunicar la frustració que estan sentint en aquell moment, o de reduir la ansietat o l’excitació que els està sobrepassant. En altres casos, l’autoagressió pot aparèixer com a resposta a una falta d’estimulació o l’avorriment.

A vegades el nen aprèn, mitjançant la resposta dels altres, que aquests tipus de conductes poden ser una manera de controlar el seu entorn, pel que una conducta auto-lesiva que primerament va aparèixer com a resposta a un dolor o a una situació determinada, acaba convertint-se en una manera de reconduir les situacions cap allò que ell vol. En aquests casos, aquest tipus de conductes es converteixen en patrons de conducta, ja que la persona amb TEA utilitzarà aquell model conductual com a sistema de comunicació amb l’entorn en moments específics .

Així doncs, al tenir en compte que les conductes auto-lesives no són més que respostes a les mancances i dificultats en les que es troben diàriament les persones amb TEA, al trobar quin és l’origen d’aquestes, per tal de poder treballar la seva eliminació en base al detonant que les ha fet aparèixer en primer lloc. Igual d’important és donar a la persona les eines de comunicació i de gestió emocional necessàries per tal d’identificar les situacions i saber trobar altres camins per expressar-se i comunicar-se.

 Per últim, cal recordar que és imprescindible un treball conjunt entre professionals i família, tant com per a descobrir que està provocant aquestes conductes, com per a brindar-li conductes alternatives de comunicació adequades i poder-ho treballar en els diferents contextos en els que es troba.

Si us ha agradat aquesta entrada podeu comentar les vostres opinions i suggeriments, així com compartir-ho a les diferents xarxes socials per fer-ne difusió.

L’Equip de psicòlegs de l’Associació TEAMAR

 

Fonts:

http://teachuniversidaddevalencia.blogspot.com.es/p/objetivos-y-principios.html

http://www.asociacionalanda.org/pdf/articulos/conductas_desafiantes.pdf

https://autismodiario.org

 

Un niño chillando y pataleando en medio de un supermercado, chillando descontroladamente en la calle, mordiéndose las manos o dándose golpes en la cabeza cuando no consigue lo que quiere.. Muchos de nosotros a lo largo de la vida nos hemos encontrado con situaciones parecidas, vívidas por otros o tal vez por nosotros mismos. ¿Pero sabemos que es lo que está pasando realmente?

Las conductas desafiantes hacen referencia a conductas de alta intensidad y con una duración o frecuencia que pueden afectar, no solo la seguridad física de la persona, sino también de los que la rodean.

A veces no pensamos que una conducta violenta o desafiante, pueda esconder detrás un mensaje que no tenga nada que ver con aquello que estamos observando. Para algunas personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), darse golpes de cabeza, morder o arañar a otra persona, interrumpir constantemente, etc., no son otra cosa que vías de expresión y/o de comunicación, por falta de herramientas i estrategias para llevar a cabo una comunicación adecuada.

En las persones con TEA, este tipo de conductas se relacionan con las dificultades propias de este trastorno, como los problemas de comunicación, la rigidez cognitiva, la incomprensión de normas y roles sociales, etc. Al no tener una respuesta adecuada a según qué situaciones, aparecen estas conductas como vías alternativas de comunicación. Tener este trastorno no implica el desarrollo de conductas desafiantes, aunque los problemas que este genera, pueden ser un detonante en la aparición de estas. Debemos entender las conductas desafiantes no como un problema, sino como la consecuencia a una falta de adaptación y comprensión de las persones con TEA ante las situaciones sociales que las rodean.  

Estas conductas desafiantes también pueden ser fruto de un intento de reclamar la atención, de repetición de una conducta que les ha generado satisfacción o como herramienta para conseguir lo que quieren: un objeto físico (su juego favorito, algo que los estimula…), llevar a cabo una actividad, acabar una que no les gusta, etc. Este tipo de conductas, pueden influir autoagresiones, conductas heteroagresivas (agresiones a terceros), agresiones contra el entorno, conductas socialmente inadecuadas o disruptivas, falta de atención o conductas inflexibles.

iceberg

En este caso nos centraremos en las conductas auto-lesivas o autoagresiones. Un niño que se golpea la cabeza de manera repetitiva contra la pared, se muerde las manos de manera compulsiva, o da golpes de puño contra la mesa… son formas de autoagresión diferentes entre sí, i que, en cada caso, pueden tener un origen completamente diferente que las ha originado. Hace falta encontrar cual es el origen de este tipo de conductas en cada niño ya que, como hemos dicho anteriorment3, las conductas auto-lesivas no son más que las respuestas a una desregulación o desadaptación a ciertas situaciones.

Algunas de estas conductas pueden ser debidas a problemas de salud en el niño: dolor de tripa, dolor de cabeza, dolor de oído… Muchas persones con TEA no saben relacionar aquel dolor con su causa (me duele la tripa porque algo no me ha sentado bien) o no saben cómo comunicar lo que les está pasando. Este malestar puede provocar la aparición de autoagresiones, que generan una liberación de endorfinas i por tanto, ayudan a reducir los niveles de dolor, o como una manera alternativa de comunicar al exterior que algo no va bien.

Y es que muchas conductas auto-lesivas aparecen en persones con TEA que no tienen una manera funcional de comunicar sus necesidades, sus deseos o sentimientos.  Por ejemplo, un niño que golpea su cabeza contra la pared, obtendrá rápidamente la atención de los demás, un objeto que quiere o extinguirá las demandes que se le estaban haciendo en ese momento. En cambio, para otros, puede ser una manera de comunicar la frustración que están sintiendo en ese momento, o de reducir la ansiedad o la excitación que les está sobrepasando. En otros casos, la autoagresión puede aparecer como respuesta a una falta de estimulación o aburrimiento.

A veces el niño aprende, mediante la respuesta de los demás, que estos tipos de conductas pueden ser una manera de controlar su entorno, por lo que una conducta auto-lesiva que primeramente apareció como respuesta a un dolor o a una situación determinada, acaba convirtiéndose en una manera de reconducir las situaciones hacia lo que él quiere. En estos casos, estos tipos de conducta se convierten en patrones de conducta, ya que la persona con TEA utilizará este modelo conductual como sistema de comunicación con el entorno en momentos específicos.

Por lo tanto, al tener en cuenta que las conductas auto-lesivas no son más que respuestas a las carencias y dificultades en las que se encuentran diariamente las persones con TEA, hay que encontrar cual es el origen de estas, para poder trabajar su eliminación en base al detonante que las ha hecho aparecer en primer lugar. Igual de importante es dar a la persona las herramientas de comunicación y de gestión emocional necesarias para identificar las situaciones y saber encontrar otros caminos para expresarse y comunicarse.

Por último, hay que recordar que es imprescindible un trabajo conjunto entre profesionales y familia, no solo para descubrir que está provocando estas conductas, sino también  para brindarle conductas alternativas de comunicación adecuadas y poderlo trabajar en los diferentes contextos en los que se encuentra.

 Si os ha gustado esta entrada podéis comentar vuestras opiniones y sugerencias, así como compartir-lo en las diferentes redes sociales para hacer difusión.

El Equipo de psicólogos de la Asociación TEAMAR.

 

Fuentes:

http://teachuniversidaddevalencia.blogspot.com.es/p/objetivos-y-principios.html

http://www.asociacionalanda.org/pdf/articulos/conductas_desafiantes.pdf

https://autismodiario.org