Normalment estem acostumats a veure als mitjans de comunicació un perfil de persona amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) de l’estil d’en Sheldon Cooper (The Big Bang Theory), i d’en Sam (Atypical). Així, pensem que totes les persones que tenen TEA posseeixen les mateixes característiques: són rígides, es basen en rutines, tenen dificultats significatives en les interaccions socials, els interessa molt un tema i no només el dominen sinó que també acostumen a parlar-ne sovint, etcètera.

Aquest és un perfil que s’ha vist molt més en nois (encara que pugui aparèixer en ambdós sexes). La pregunta que ens plantegem avui és: i les noies, què?

Tal com s’ha pogut veure en la investigació i en la pràctica clínica, les persones amb “perfil de noia” (normalment noies, però també es pot mostrar en nois) acostumen a presentar unes característiques diferents a les que comentàvem, i que descriurem a continuació.

Les noies mostren bones habilitats en el joc entre nens i nenes de la seva edat, i fins i tot demostrant habilitats socials apropiades en algunes situacions, però aquestes són uniformes, és a dir, no s’adapten a tots els contextos. Es poden comportar igual amb els seus pares que amb els seus iguals. Això provoca que normalment no siguin interaccions exitoses i els costi aconseguir noves amistats i/o mantenir-les.

Emperò, al tenir habilitats socials, triguen més en ser diagnosticades que els nens, donant-se casos on el diagnòstic arriba a l’adolescència o quan ja són adultes. Resulten un perfil menys visible, passant més desapercebudes a classe. Potser estan aïllades socialment, però no generen problemes a l’aula, i els adults no se n’adonen de les seves dificultats.

En les noies, també podem trobar certes obsessions amb algunes temàtiques, o fins i tot algunes conductes més repetitives, però acostumen a ser més discretes o, fins i tot, ser adaptatives (moda, estils de cabell), i, per tant, poden quedar camuflades en el seu entorn.

D’altra banda, veiem que la resta d’iguals o les persones del seu entorn les conceptualitzen com persones immadures. Això és a causa de les dificultats que s’observen en el control i comprensió emocionals. En molts casos, els resulta difícil distingir quines emocions estan sentint i/o en quin grau. Conseqüentment, els costa controlar-les. Per aquest motiu, poden semblar persones més explosives o descontrolades, recordant un comportament més infantil. Per això, hem de tenir present que és molt possible que la persona reaccioni d’aquella manera per falta de comprensió de la situació i/o per manca de comprensió del que està sentint.

Les dificultats s’accentuen quan la noia entra en una etapa més adulta. A mesura que creixem, les nostres relacions emocionals es compliquen, i es tornen més confuses. Justament al costar-los comprendre certes situacions socials, pretenen seguir relacionant-se de la mateixa manera que quan eren més petites, la qual cosa fa que les seves relacions socials minvin o hagin de relacionar-se amb persones més joves. Fins i tot, veiem que les relacions sentimentals poden resultar un gran embolic al no comprendre com funcionen, i això acaba provocant una resposta “estranya”.

Per què és important adonar-nos-en d’aquestes peculiaritats? El motiu més important és que són persones que no se’ls està brindant l’ajuda que necessiten, de manera que poden estar patint dificultats durant molt de temps. D’altra banda, saber-ho ens pot ajudar a comprendre perquè es comporten de certa manera i així poder donar-los un cop de mà quan els calgui.

Això és tot per avui… Recordeu que estarem encantats que ens ajudeu a difondre aquesta informació sobre el TEA si ens doneu un súper LIKE o compartiu la publicació als vostres murs de Facebook i Twitter.

Fins el proper juernes!

Equip de psicòlegs/gues de l’associació TEAMAR.

 


 

Normalmente estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación un perfil de persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del estilo de Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) y de Sam (Atypical). Así, pensamos que todas las personas que tienen TEA poseen las mismas características: son rígidas, se basan en rutinas, tienen dificultades significativas en las interacciones sociales, les interesa mucho un tema y no sólo lo dominan sino que también acostumbran a hablar de ello a menudo, etcétera.

Este es un perfil que se encuentra mucho más en chicos (aunque pueda aparecer en ambos sexos). La pregunta que nos planteamos hoy es: y las chicas, ¿qué?

Tal como se ha visto en la investigación y en la práctica clínica, las personas con un “perfil de chica” (normalmente chicas, pero también se puede observar en chicos) acostumbran a presentar unas características diferentes a las que comentábamos, y que describiremos a continuación.

Las chicas muestran buenas habilidades en el juego entre niños y niñas de su edad, e incluso demuestran habilidades sociales apropiadas en algunas situaciones, pero estas son uniformes, es decir, no se adaptan a todos los contextos. Se pueden comportar de la misma forma con sus padres que con sus iguales. Esto provoca que normalmente no sean interacciones exitosas y les cueste conseguir nuevas amistades y/o mantenerlas.

A pesar de ello, al tener habilidades sociales, tardan más en ser diagnosticadas que los niños, dándose casos donde el diagnóstico llega en la adolescencia o cuando ya son adultas. Resulta un perfil menos visible, pasando más desapercibidas en clase. Quizá están aisladas socialmente, pero no generan problemas en clase, y los adultos no se dan cuenta de sus dificultades.

En las chicas, también podemos encontrar ciertas obsesiones con algunas temáticas, o incluso algunas conductas más repetitivas, pero acostumbran a ser más discretas o incluso ser adaptativas (moda, estilo de pelo), y por lo tanto, pueden quedar camufladas por su entorno.

Por otro lado, vemos que el resto de iguales o personas de su alrededor las conceptualizan como personas inmaduras. Esto es a causa de las dificultades que se observan en el control y comprensión emocionales. En muchos casos, les resulta difícil distinguir qué emociones están sintiendo y/o en qué grado. Consecuentemente, les cuesta controlarlas. Por este motivo, pueden parecer personas más explosivas o descontroladas, recordando un comportamiento más infantil. Por ello, debemos tener presente que es muy posible que la persona reaccione de esa forma por falta de comprensión de la situación y/o por falta de comprensión de lo que está sintiendo.

Las dificultades se acentúan cuando la chica entra en una etapa más adulta. A medida que crecemos, nuestras relaciones emocionales se complican, y se vuelven más confusas. Justamente al costarles comprender ciertas situaciones sociales, pretenden seguir relacionándose de la misma forma que cuando eran más pequeñas, la cual cosa hace que sus relaciones sociales disminuyan o deban relacionarse con personas más jóvenes. Incluso vemos que las relaciones sentimentales pueden resultar un gran embrollo al no comprender cómo funcionan, y esto acaba provocando una respuesta “extraña”.

¿Por qué es importante darnos cuenta de estas peculiaridades? El motivo más importante es que son personas que no se les está ofreciendo la ayuda que necesitan, de forma que pueden estar sufriendo dificultades durante mucho tiempo. Por otro lado, saberlo nos puede ayudar a comprender por qué se comportan de cierto modo y así poder echarles una mano cuando lo necesiten.

Esto es todo por hoy… Acordaos que estaremos encantados que nos ayudéis a difundir esta información sobre el TEA si nos dais un súper LIKE o si compartís la publicación en vuestros muros de Facebook y Twitter.

¡Hasta el próximo juernes!

Equipo de psicólogos/gas de la asociación TEAMAR