Avui la Marta ha arribat de l’escola amb molts deures. Només entrar per la porta ha deixat al seu escriptori el dibuix que ha d’acabar de preparar per l’assignatura de plàstica. Mentre berena, la seva germana Júlia ha anat a la seva habilitació, i quan ha vist el dibuix sobre la taula, l’ha agafat i l’ha estripat. Tot seguit, ha anat a buscar la Marta, tot dient-li: “Quin dibuix més lleig! T’ha quedat fatal.”

La Marta es posa nerviosa, s’enfada i va corrents a parlar amb la seva mare per explicar-li el què ha passat. “Mare… mira que m’ha fet la Júlia!”

La mare li contesta: “Carai Marta quin greu el què ha passat! Entenc que et sents malament i deus tenir molta ràbia. Segurament la Júlia no ha pensat que era una feina important per tu. Tot i així, entenc com et sents… Què et sembla si parlem amb la Júlia i li expliquem? Vols que t’ajudi a fer-ho de nou? Ens quedarà un dibuix millor!”

La Marta, més calmada després de sentir la resposta de la seva mare, va a buscar un full i torna a començar de nou la feina.

Aquesta situació és una d’entre les moltes que viuen els germans dels nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Serà molt important  que les famílies aprenguin a seleccionar la millor forma de recollir i donar resposta a aquests esdeveniments.

Sobre la resposta que dóna la mare, podem observar que està recollint i posant paraules a com es sent la Marta, oferint-li un espai on per poder expressar els seus sentiments.

Els germans de les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) creixen al costat d’aquests, i viuen i afronten el seu dia a dia. L’edat del germà/na, la seva personalitat, el model i clima familiar en el qual es desenvolupen, entre d’altres, són factors que poden condicionar la manera sobre com aquests afronten les dificultats que presenten els seus germans amb TEA.

Ens podem trobar davant d’un tipus de germans que adopten un rol de sobreprotecció i cura sobre l’altre, on el fet d’ajudar i estar pendents del benestar del germà/na amb TEA, i inclús dels pares, pot fer que sovint reprimeixin les seves emocions, i no expressin ni manifestin les seves necessitats individuals per tal de no generar més preocupació en els altres. D’altres, poden no comprendre els pensaments, comportaments i actituds del germà/na, ni les dificultats que presenta, i sovint tenen sentiments contradictoris envers aquest.

Davant d’aquestes situacions, des de TEAMAR ens plantegem la necessitat de poder oferir un espai conjunt pels germans amb l’objectiu que puguin compartir i posar de manifest aquelles vivències i sentiments que normalment viuen en solitari. Aquesta dinàmica grupal els permet sentir-se identificats i reflectits amb altres membres del grup, així com també els ajuda a trobar un espai on poder explicar les seves experiències, fer reflexions, analitzar els seus pensaments i comportaments en situacions concretes, parlar de sentiments, rebre feedback dels propis companys, obtenir informació més detallada sobre el TEA, etc.

En els grups de germans s’aborden dos objectius fonamentals. Des de la vessant psicoeducativa, volem proporcionar-los-hi recursos i informació concreta sobre el TEA; i des de la vessant psicoterapèutica, els oferim un espai on poden ser escoltats, prendre un rol actiu i compartir experiències personals, que d’altra manera no podrien expressar amb els seus grups d’iguals.

El treball d’aquests objectius repercutirà de forma directa i positiva cap a tots ells, fomentant el seu benestar personal i emocional, adquirint una major comprensió del trastorn i també dotant-los d’estratègies i habilitats per afrontar i resoldre determinades situacions de diferent grau de complexitat. La intervenció també contribuirà a millorar la relació amb el seu germà/na amb TEA, i indirectament també serà beneficiosa per la seva evolució.

Els germans que participen es troben en etapes evolutives molt pròximes entre si, on els problemes que apareixen en el seu del dia a dia i les preocupacions i dubtes que tenen són transversals i semblants en tots ells. Els grups tenen una durada d’entre una hora i una hora i mitja i la freqüència de les sessions és mensual.

Per acabar, volem destacar que el fet de tenir un nen amb TEA dins l’àmbit familiar implica un sèrie de repercussions socials i emocionals per cadascun dels seus membres, que els professionals hem de tenir presents. És per aquest motiu, que serà important poder abordar les necessitats que presentin, escoltant-los i donant veu a tots ells. La intervenció amb els membres de la família contribuirà a millorar la dinàmica relacional familiar i al benestar personal de tots ells, incloent el de la persona amb TEA.

Esperem que us hagi agradat aquesta entrada, i que la compartiu amb amics, companys i familiars! I encara millor, si ens deixeu un súper Like, estarem encantadissims!

Fins el pròxim juernes!

Font: Imatge Google Imágenes


Hoy Marta ha llegado de la escuela con muchos deberes. Sólo entrar por la puerta ha dejado a su escritorio el dibujo que tiene que acabar de preparar para la asignatura de plástica. Mientras merienda, su hermana Júlia ha ido a su habilitación, y cuando ha visto el dibujo sobre la mesa, lo ha cogido y lo ha desgarrado. A continuación, ha ido a buscar a Marta, diciéndole: “¡Qué dibujo más feo! Te ha quedado fatal.”

Marta se pone nerviosa, se enfada y se va corriendo a hablar con su madre para explicarle lo qué ha pasado. “Madre… ¡mira que me ha hecho Júlia!”

La madre le contesta: “Ostras Marta, ¡qué grave lo qué ha pasado! Entiendo que te sientes mal y debes de tener mucha rabia. Seguramente Júlia no ha pensado que era un trabajo importante para ti. Aun así, entiendo cómo te sientes… ¿Qué te parece si hablamos con Júlia y le explicamos? ¿Quieres que te ayude a hacerlo de nuevo? ¡Nos quedará un dibujo mejor!”

Marta, más calmada después de oír la respuesta de su madre, va a buscar una hoja y vuelve a empezar de nuevo el trabajo.

Esta situación es una de entre las muchas que viven los hermanos de los niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Será muy importante que las familias aprendan a seleccionar la mejor forma de recoger y dar respuesta a estos acontecimientos.

Sobre la respuesta que da la madre, podemos observar que está recogiendo y poniendo palabras a cómo se siente Marta, ofreciéndole un espacio dónde para poder expresar sus sentimientos.

Los hermanos de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) crecen junto a estos, y viven y afrontan su día en día. La edad del hermano/na, su personalidad, el modelo y clima familiar en el cual se desarrollan, entre otros, son factores que pueden condicionar la manera sobre cómo estos afrontan las dificultades que presentan sus hermanos con TEA. 

Nos podemos encontrar ante un tipo de hermanos que adoptan un rol de sobreprotección y cura sobre el otro, donde el hecho de ayudar y estar pendientes del bienestar del hermano/na con TEA, e incluso de los padres, puede hacer que a menudo repriman sus emociones, y no expresen ni manifiesten sus necesidades individuales para no generar más preocupación en los otros. Otros, pueden no comprender los pensamientos, comportamientos y actitudes del hermano/na, ni las dificultades que presenta, y a menudo tienen sentimientos contradictorios hacia este.

Ante estas situaciones, desde TEAMAR nos planteamos la necesidad de poder ofrecer un espacio conjunto para los hermanos con el objetivo que puedan compartir y poner de manifiesto aquellas vivencias y sentimientos que normalmente viven en solitario. Esta dinámica grupal les permite sentirse identificados y reflejados con otros miembros del grupo, así como también les ayuda a encontrar un espacio donde poder explicar sus experiencias, hacer reflexiones, analizar sus pensamientos y comportamientos en situaciones concretas, hablar de sentimientos, recibir feedback de los propios compañeros, obtener información más detallada sobre el TEA, etc.

En los grupos de hermanos se abordan dos objetivos fundamentales. Desde la vertiente psicoeducativa, queremos proporcionarles recursos e información concreta sobre el TEA; y desde la vertiente psicoterapéutica, les ofrecemos un espacio donde pueden ser escuchados, tomar un rol activo y compartir experiencias personales, que de otra manera no podrían expresar con sus grupos de iguales.

El trabajo de estos objetivos repercutirá de forma directa y positiva hacia todos ellos, fomentando su bienestar personal y emocional, adquiriendo una mayor comprensión del trastorno y también dotándoles de estrategias y habilidades para afrontar y resolver determinadas situaciones de diferente grado de complejidad. La intervención también contribuirá a mejorar la relación con su hermano/na con TEA, e indirectamente también será beneficiosa por su evolución.

Los hermanos que participan se encuentran en etapas evolutivas muy próximas entre sí, donde los problemas que aparecen en su día a día y las preocupaciones y dudas que tienen son transversales y parecidas en todos ellos. Los grupos tienen una duración de entre una hora y una hora y media y la frecuencia de las sesiones es mensual.

Para acabar, queremos destacar que el hecho de tener un niño con TEA dentro del ámbito familiar implica un serie de repercusiones sociales y emocionales para cada uno de sus miembros, que los profesionales tenemos que tener presentes. Es por este motivo, que será importante poder abordar las necesidades que presenten, escuchándoles y dándoles voz a todos ellos. La intervención con los miembros de la familia contribuirá a mejorar la dinámica relacional familiar y al bienestar personal de todos ellos, incluyendo el de la persona con TEA.

Esperamos que os haya gustado esta entrada, ¡y que la compartáis con amigos, compañeros y familiares! ¡Y todavía mejor, si nos dejáis un súper Like, estaremos encantadísimos!

¡Hasta el próximo juernes! 

Fuente: Imágen de Google Imágenes