Cada cop es parla més sobre la diversitat de gènere i sobre la importància de l’acceptació de diferents formes d’expressar-lo, lluny de la classificació normativa que coneixem (home i dona). Socialment s’ha fet una construcció d’aquestes categories, en les que atribuïm una sèrie de característiques físiques, psíquiques i morals que defineixen la feminitat i la masculinitat i corresponen al rol de gènere (allò esperat segons si ets home o dona). Les característiques atribuïdes estan determinades per la cultura i la societat. Per exemple, unes de les més tradicionals i arcaiques seria que la dona tingués el rol de cuidat i cura dels fills i l’home el de treballar.

Per tal de poder comprendre la diversitat de gènere és important fer una clarificació de diferents aspectes relacionats amb aquest tema.

En primer lloc, el sexe biològic, correspon al sexe amb el que s’ha nascut. Està determinat pels cromosomes, genitals, hormones i gònades. Pot ser femení, masculí o intersexual.

En canvi, la identitat de gènere és la percepció subjectiva del gènere, és a dir, com s’identifica la pròpia persona, tenint en compte que pot no identificar-se amb el seu sexe biològic.

No hem de confondre els anteriors conceptes amb l’orientació sexual, que és l’atracció, el desig i/o enamorament que sent una persona per una altra. L’orientació sexual és independent a la identitat de gènere i al sexe biològic.

Un cop esmentats aquests aspectes podem parlar d’aquelles persones que no s’identifiquen amb el seu sexe biològic. Segurament heu sentit a parlar d’això com a “transsexualitat o transgènere”. Per exemple, una persona amb sexe biològic home però que s’identifica com una dona, o a la inversa. Ara bé, pot passar que no s’identifiquin només com a home o dona, que s’identifiquin amb les dues o amb ninguna…

Per això, cada vegada més, es parla sobre la importància d’erradicar la classificació binària del gènere i els rols de gènere, esmentats anteriorment.

A què ens referim amb “classificació binària del gènere”?

Quan es parla de classificació binària del gènere, es fa referència a la classificació de la població segons el seu sexe, és a dir, homes i dones. Però hi ha individus que no es senten identificats amb aquesta classificació, ja que és una classificació simple i que no contempla a col·lectius que no entren dins les categories de femení i/o masculí. En molts casos, això provoca rebuig o exclusió d’aquelles persones que no s’identifiquen amb cap d’aquests.

Segurament us estareu preguntant què té a veure la identitat de gènere amb el TEA…

Quina relació hi ha entre la identitat de gènere i el TEA?

S’han fet diferents estudis que relacionen el TEA amb la transexualitat.

En alguns d’ells, s’estima que les persones amb TEA tenen entre un 5,5 i un 7,7 vegades més possibilitats de passar per un procés de canvi de sexe.

En altres, s’ha vist que hi ha una taxa de trastorn de l’espectre de l’autisme de 37 vegades major en infants transexuals del que s’espera a la població general.

També s’ha observat una major prevalença de dones que homes amb TEA que s’identifiquen amb un gènere diferent al sexe nascut. Es planteja que podria ser perquè s’identifiquen menys amb el seu grup normatiu perquè tenen gustos molt diferents a les dones sense el diagnòstic.

Encara que hi ha diferents hipòtesis que intenten explicar el motiu pel qual hi ha una relació entre el TEA i la transsexualitat, no estan verificades. Tot i això, aquestes dades ens permeten identificar possibles formes de recolzar i acompanyar a aquestes persones durant la construcció de la seva identitat en la infància i adolescència.

Què hem de tenir en compte sabent això?

Els psicòlegs hem de dissenyar intervencions on es tinguin en compte aquestes necessitats:

  • Acompanyar i recolzar a la persona amb TEA  durant la construcció de la identitat, oferint informació sobre la diversitat de gènere.
  • Oferir una psicoeducació sexual i de gènere inclusiva.
  • Afavorir a la flexibilització dels estereotips cara a les persones amb TEA, perquè com ja sabem, la rigidesa és un dels aspectes centrals del TEA. Sortir de la classificació normativa del gènere podria provocar malestar i molta inseguretat a aquests individus.
  • Afavorir la visualització d’aquests col·lectius per a una societat més inclusiva. El fet de tenir diagnòstic de TEA i ser transexual podria ser motiu d’exclusió i discriminació.
  • Potenciar l’estudi de les necessitats afectivo-sexuals i d’identitat de gènere de les persones amb TEA, per tal de poder oferir un suport adequat.

Les famílies de les persones amb TEA, tenint aquesta informació, poden fer un acompanyament i recolzament més específic, enfocat a una construcció de la identitat lluny de la classificació binària del gènere. I igual que els professionals, afavorir la visualització, la inclusió i l’acceptació d’aquests col·lectius.

Si esteu interessats en tenir més informació sobre la diversitat de gènere i el TEA, a continuació trobareu diferents articles als que podeu consultar.

Janssen A, Huang H, Duncan C. Gender Variance Among Youth with Autism Spectrum Disorders: A Retrospective Chart Review.

Strang, J. F., Kenworthy, L., Dominska, A., Sokoloff, J., Kenealy, L. E., Berl, M., … & Luong-Tran, C. (2014). Increased gender variance in autism spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder. Archives of Sexual Behavior, 43(8), 1525-1533. DOI: 10.1007/s10508-014-0285-3.

Van der Miesen, A. I., Hurley, H., Bal, A. M., & de Vries, A. L. (2018). Prevalence of the wish to be of the opposite gender in adolescents and adults with autism spectrum disorder. Archives of sexual behavior, 47(8), 2307-2317. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1218-3.

Van Schalkwyk, G., Klingensmih, K., y Volkmar, F. (2015). Identidad de género y trastornos del espectro autista. YJBM, 88(1), 81-83

¿HAY RELACIÓN ENTRE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO Y EL TEA?

Cada vez se habla más sobre la diversidad de género y sobre la importancia de la aceptación de diferentes formas de expresarlo, lejos de la clasificación normativa que conocemos (hombre y mujer). Socialmente se ha hecho una construcción de estas categorías, en las que atribuimos una serie de características físicas, psíquicas y morales que definen la feminidad y la masculinidad, estas corresponden a los roles de género (lo esperado según si eres hombre o mujer). Las características atribuidas están determinadas por la cultura y la sociedad. Por ejemplo, una de las más tradicionales y arcaicas sería que la mujer tiene el rol de cuidar de los hijos y el hombre el de trabajar.

Para poder comprender la diversidad de género es importante hacer una clarificación de diferentes aspectos relacionados con este tema.

En primer lugar, el sexo biológico, corresponde al sexo con el que se ha nacido. Está determinado por cromosomas, genitales, hormonas y gónadas. Puede ser femenino, masculino o intersexual.

En cambio, la identidad de género es la percepción subjetiva del género, es decir, como se identifica a propia persona, teniendo en cuenta que puede no identificarse con su sexo biológico.

No se han de confundir los anteriores conceptos con la orientación sexual, que es la atracción, el deseo y/o enamoramiento que siente una persona por otra. La orientación sexual es independiente a la identidad de género y sexo biológico.

Una vez comentados estos aspectos podemos hablar de aquellas personas que no se identifican con su sexo biológico. Seguramente habéis oído hablar de eso como “transexualidad o transgénero”. Por ejemplo, una persona con su sexo biológico hombre pero que se identifica como una mujer o al revés. Ahora bien, puede pasar que no se identifiquen solo como hombre o mujer, que se identifiquen con las dos o con ninguna…

Por eso, cada vez más, se habla sobre la importancia de erradicar la clasificación binaria del género y los roles de género, como ya se ha comentado con anterioridad.

¿A qué nos referimos con “clasificación binaria del género”?

Cuando se habla de clasificación binaria del género, se hace referencia a la clasificación de la población según su sexo, es decir, hombres y mujeres. Pero hay individuos que no se identifican con esta clasificación, ya que es simple y no contempla otros colectivos que no entran dentro de las categorías de femenino y/o masculino. En muchos casos, eso provoca rechazo o exclusión de aquellas personas que no se identifican con ninguna de las dos.

Seguramente os estaréis preguntando que tiene que ver la identidad de género con el TEA…

¿Qué relación hay entre la identidad de género y el TEA?

Se han hecho diferentes estudios que relacionan el TEA con la transexualidad.

En alguno de ellos, se estima que las personas con TEA tienen entre un 5,5 y 7,7 veces más posibilidades de pasar por un proceso de cambio de sexo.

En otros, se ha visto que hay una tasa de trastorno del espectro del autismo de 37 veces mayor en infantes transexuales del que se espera en la población general.

Además, se ha observado una mayor prevalencia de mujeres que hombres con TEA que se identifiquen con un género diferente al sexo nacido. Se plantea que podría ser porque se identifican menos con su grupo normativo, porque tiene gustos muy diferentes a las mujeres sin el diagnóstico.

Aunque hay hipótesis que intentan explicar el motivo por el cual hay una relación entre el TEA y la transexualidad, no están verificadas. Aun así, estos datos, nos permiten identificar posibles formas de apoyar y acompañar a estas personas durante la construcción de su identidad en la infancia y adolescencia.

¿Qué hemos de tener en cuenta sabiendo esto?

Los psicólogos hemos de diseñar intervenciones donde se tengan en cuenta estas necesidades:

  • Acompañar y apoyar a la persona con TEA durante la construcción de la identidad, ofreciendo información sobre la diversidad de género.
  • Ofrecer una psicoeducación sexual y de género inclusiva.
  • Favorecer la flexibilización de los estereotipos cara a las personas con TEA, porque como ya sabemos, la rigidez es uno de los aspectos centrales en el TEA. Salir de la clasificación normativa del género podría provocar malestar y mucha inseguridad a estos individuos.
  • Favorecer la visualización de estos colectivos para una sociedad más inclusiva. El hecho de tener un diagnóstico de TEA y ser transexual podría ser motivo de exclusión y discriminación.
  • Potenciar el estudio de las necesidades afectivo-sexuales i de identidad de género de las personas con TEA, para ofrecer un soporte adecuado.

Las familias de las personas con TEA, teniendo esta información, pueden hacer un acompañamiento más específico, enfocado en una construcción de la identidad lejos de la clasificación binaria del género. E igual que los profesionales, favorecer la visualización, la inclusión y la aceptación de estos colectivos.

Si estáis interesados en tener más información sobre la diversidad de género y el TEA a continuación encontraréis diferentes artículos que podéis consultar.

Janssen A, Huang H, Duncan C. Gender Variance Among Youth with Autism Spectrum Disorders: A Retrospective Chart Review.

Strang, J. F., Kenworthy, L., Dominska, A., Sokoloff, J., Kenealy, L. E., Berl, M., … & Luong-Tran, C. (2014). Increased gender variance in autism spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder. Archives of Sexual Behavior, 43(8), 1525-1533. DOI: 10.1007/s10508-014-0285-3.

Van der Miesen, A. I., Hurley, H., Bal, A. M., & de Vries, A. L. (2018). Prevalence of the wish to be of the opposite gender in adolescents and adults with autism spectrum disorder. Archives of sexual behavior, 47(8), 2307-2317. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1218-3.

Van Schalkwyk, G., Klingensmih, K., y Volkmar, F. (2015). Identidad de género y trastornos del espectro autista. YJBM, 88(1), 81-83