Tots som diferents a l’hora de mantenir relacions socials, alguns som més extravertits, altres més tímids, però en general no ens costa entendre i integrar les normes prototípiques de la interacció social. Sabem quins comentaris podem fer en congruència amb la situació en la que estem, sabem quan algú ens parla sarcàsticament, o irònicament o simplement ens estan llençant indirectes. Sabem com està afectant a aquesta persona el que li estem comunicant. Com? visualitzant els seus moviments facials o amb els comentaris que ens fan després de la nostra intervenció. Sabent això, podem  reconduir la interacció social perquè sigui el més còmode possible. La comunicació no verbal té un percentatge elevat de importància per entendre les interaccions socials, ens ajuden a saber com continuar o com recular davant d’un error.

Sabem actuar davant d’un discurs que no és del nostre interès, fent que la persona que ens ho transmet no se senti ofesa. Admetem-ho sabem falsejar el nostre discurs, fins i tot sabem falsejar les nostres expressions facials expressant un comportament no verbal que no és genuí. Per exemple, algú ens explica el seu cap de setmana i ho fa de manera complexa i extensa, nosaltres sabem seguir el seu discurs, encara que ens estigui avorrint o no estigui sent d’un interès personal elevat. Sabem interactuar de forma espontània i genuïna perquè coneixem les normes de les interaccions socials adequades. Sabem quin tipus de comentaris podem fer i davant de qui els podem fer. Tots tenim aquell amic més sensible amb el qual evitem certs comentaris o parlem de manera més assertiva o amistosa. Tots sabem que hi ha un filtre social i que el nostre pensament pot ser inadequat, però en el nostre discurs sabem convertir-lo en adequat per no ferir a altres persones o no semblar impertinent o pedant.

Les persones amb diagnòstic TEA tenen dificultats en la comunicació i en la interacció social, en la reciprocitat socioemocional, en el desenvolupament i comprensió de les relacions i en el reconeixement i expressió del comportament no verbal.

A elles no els és tan fàcil ser adequades, són molt més genuïnes que aquelles qui no tenen aquesta dificultat: expressen el que pensen sense necessitat de passar el seu discurs per un filtre social, sense utilitzar sarcasmes, o metàfores, ho fan de manera literal i els costa pensar que allò que expressen pugui ferir a l’altra persona. No ho fan amb mala intenció, sinó que són totalment sincers ja que no tenen integrades les normes del discurs social. Els costa entendre que han de passar el seu discurs per un filtre social perquè arribi de manera més amistosa i menys directa a la persona amb la qual mantenen una conversa. A més, fixar-se en la cara que posa la persona que rep el seu discurs és un obstacle més; no els és fàcil saber que el que diuen està arribant-los malament o els està resultant avorrint. Comparteixen els seus interessos de manera molt complexa i molt desenvolupada i no poden entendre com les altres persones no tenen interès en allò que acaben de descobrir i els hi encanta. Els hi costa seguir un discurs en el qual no troben un interès compartit.

És important explicar-los els diferents contextos que hi ha i en quins hem de ser directes i en quins hem de tenir en compte el filtre social. Això és difícil d’integrar per a ells: es tracta de practicar amb els més propers, expressar-los com s’estan sentint ells quan parlen d’aquella part del motor que es troba en aquell tram del tren trobat a aquella zona específica, o aquell personatge d’aquell joc en concret que llança rajos i té 10 punts de vida i no pot lluitar contra boles de foc d’aquell altre personatge perquè el seu nivell de protecció és baix, o aquell que sap més de música que gairebé tots els músics junts i no pot entendre com tu, que ets una persona ja adulta, no puguis conèixer aquells acords, o aquell músic que fa una música especialment bona. O aquell que no pot entendre perquè les normes dels jocs poden ser diferents per a unes persones que per a altres. És important explicar-los de manera constructiva com afecta el seu discurs entre les altres persones i que de vegades els altres fem servir coses molt rares i complexes com són els dobles sentits, que per a nosaltres són molt divertits utilitzar-los, però per a ells no tenen cap gràcia, i són coses que els despisten o els costen d’entendre.

Ajuda’ls a entendre quines són les normes prototípiques que la societat tenim integrades de manera natural perquè ells puguin mantenir amb seguretat una conversa i ajuda’ls a ells a entendre perquè fem segons quines coses en les interaccions socials i què volen dir aquestes.

  • Font de la imatge: El sonido de la hierba al crecer

 

Todos somos diferentes a la hora de mantener relaciones sociales, algunos somos más extrovertidos, otros más tímidos, pero en general no nos cuesta entender e integrar las normas prototípicas de la interacción social. Sabemos que comentarios podemos hacer en congruencia con la situación que vivimos, sabemos cuándo alguien nos habla sarcásticamente, o irónicamente o simplemente nos están lanzando indirectas. Sabemos cómo está afectando a esa persona lo que le estamos comunicando. ¿Cómo? visualizando sus unidades de acción facial o con los comentarios que nos hacen después de nuestra intervención. Sabiendo esto sabemos cómo reconducir la interacción social para que sea lo más cómoda posible. La comunicación no verbal tiene un porcentaje elevado de valencia para entender las interacciones sociales, nos ayudan a saber cómo continuar o como recular.

Sabemos cómo hacer para que la persona que nos está explicando algo que no es de nuestro interés, no se sienta ofendida, es decir, admitámoslo sabemos falsear nuestro discurso, hasta nuestra expresión no verbal dependiendo de en qué contexto nos encontremos. Alguien nos explica su fin de semana y lo hace de manera compleja y extensa, nosotros sabemos seguir su discurso, aunque nos esté aburriendo o no esté siendo de un interés personal elevado. Sabemos interactuar de forma espontánea y genuina porque conocemos las normas de las interacciones sociales adecuadas. Sabemos qué tipo de comentarios podemos hacer y delante de quien los podemos hacer. Todos tenemos aquel amigo más sensible con el que evitamos ciertos comentarios o hablamos de manera más asertiva o amistosa. Todos sabemos que hay un filtro social y que nuestro pensamiento puede ser inadecuado, pero en nuestro discurso sabemos hacerlo adecuado para no herir a otras personas o no parecer impertinente o pedante.

Las personas con diagnóstico con diagnóstico TEA tienen dificultades en la comunicación y en la interacción social, en la reciprocidad socioemocional, en el desarrollo y comprensión de las relaciones y en el reconocimiento y expresión del comportamiento no verbal.

A ellos no les es tan fácil ser adecuados, son mucho más genuinos que los que no tienen esta dificultad, ellos expresan lo que piensan sin necesidad de pasar su discurso por un filtro social, sin utilizar sarcasmos, o metáforas, lo hacen de manera literal y les cuesta pensar que aquello que expresan pueda herir a la otra persona, no lo hacen con mala intención son totalmente sinceros con la otra persona. No tienen integradas las normas del discurso social. Les cuesta entender que tienen que pasar su discurso por un filtro social para que llegue de manera más amistosa y menos directa a la persona con la que mantienen una conversación. Además, fijarse en la cara que pone la persona que recibe su discurso es un obstáculo más, no les es fácil saber que lo que dicen está sentando mal o está aburriendo. Comparten sus intereses de manera muy compleja y muy desarrollada y no pueden entender como las otras personas no tienen interés en aquello tan magnifico y tan importante que acaban de descubrir. Les cuesta mantener un discurso en el que no encuentran un interés.

Es importante explicarles los diferentes contextos que hay y en cuales debemos ser directos y en cuales debemos tener en cuenta el filtro social. Esto es difícil de integrar para ellos, se trata de practicar con los más cercanos expresarles cómo se están sintiendo ellos cuando le hablan de aquella parte del motor que se encuentra en ese tramo del tren encontrado en la zona específica o aquel personaje de aquel juego en concreto que lanza rayos y tiene 10 puntos de vida y no puede luchar contra bolas de juego de aquel otro personaje porque su nivel de protección es bajo, o aquel que sabe más de música que casi todos los músicos juntos y no puede entender como tú que eres una persona ya adulta no puedas conocer aquellos acordes, o aquel músico que hace una música especialmente buena. O aquel que no puede entender porque las normas de los juegos pueden ser diferentes para unas personas que para otras. Es importante explicarles de manera constructiva como afecta su discurso entre las otras personas y que a veces los demás utilizamos cosas muy raras y complejas como son los dobles sentidos que para nosotros son muy divertidos utilizarlos, pero para ellos no tienen ninguna gracia y son cosas que les despistan o les cuestan de entender.

Ayúdalos a entender cuáles son las normas prototípicas que la sociedad tenemos integradas de manera natural para que ellos puedan mantener con seguridad una conversación y ayúdalos a ellos a entender porque hacemos según qué cosas en las interacciones sociales.

  • Fuente de la imágen: El sonido de la hierba al crecer