Article col·laboratiu amb María García, psicòloga col·laboradora amb el Casal i les Colònies d’estiu.

Com alguns de vosaltres ja sabreu, durant aquest curs he realitzat la meva investigació de final de màster sobre els estils parentals i l’estrès parental en famílies on hi ha fills adolescents diagnosticats amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme amb la col·laboració de les famílies i professionals vinculats a l’Associació TEAMAR.

En primer lloc vull agrair el temps i les respostes a totes les famílies de l’Associació que vau participar ja que heu fet possible que l’estudi sortís endavant. I què menys que informar-vos de quins han estat els resultats obtinguts.

En l’anterior post (podeu accedir clicant aquí), es comentava la importància de l’estil de socialització familiar per un bon desenvolupament de la identitat dels fills. Els adolescents adquireixen les habilitats i conductes que els pares consideren com apropiades per relacionar-se amb els altres a través de l’estil parental que reben a casa. Si els pares fomenten el diàleg davant un problema, els fills aprenen que aquesta es la manera de solucionar les coses i ho traslladen als problemes que es troben fora de la família.

Anteriorment s’ha vist que el nivell d’estrès parental pot afectar en el tipus d’estil parental que s’exerceix. S’ha trobat que aquelles persones que viuen més estrès posen en pràctica un estil basat en càstigs i poca comunicació. També es coneix que el fet de tenir un fill diagnosticat amb TEA provoca un nivell alt d’estrès parental. Amb aquest estudi he volgut veure quina relació hi ha entre aquestes variables.

S’ha realitzat una comparació entre famílies de l’Associació i famílies d’adolescents que no presentessin cap diagnòstic. S’han passat dos qüestionaris:

  • Un qüestionari als adolescents per veure quina percepció tenen dels estils parentals que reben a casa.
  • Un qüestionari al progenitor cuidador principal (qui més hores passa amb el fill/a) per veure el nivell d’estrès parental que pateix.

Un cop analitzats els resultats, podem dir que no s’ha vist que hi hagi un diferència clara entre els estils educatius de les famílies de fills amb TEA i les altres. Sí que cal destacar que la majoria dels adolescents perceben una coherència entre l’estil educatiu dels dos progenitors, és a dir que van en la mateixa línia, fet molt important per ajudar al bon desenvolupament dels fills.

Els adolescents que pertanyen a l’Associació perceben que els seus pares utilitzen menys la coerció verbal (mesurada segons si el pare o la mare “renya verbalment” davant una situació negativa) i són menys indiferents a les conductes dels seus fills que la resta de famílies. Aquestes dimensions estan relacionades amb l’estil indulgent/permissiu. Aquest estil està relacionat amb una alta acceptació y implicació amb el fill, però amb una baixa imposició i marca de límits, la qual es molt necessària per adolescents amb TEA. El fet de no tenir estructura pot provocar un alt nivell d’ansietat en l’adolescent que pot desencadenar l’aparició de la rigidesa, la desregulació emocional o les explosions conductuals.

Per últim remarcar també la presència d’un alt nivell d’estrès parental a tots els progenitors de l’Associació que van respondre el qüestionari. Es important treballar per disminuir els factors que porten a aquest estat d’estrès ja que s’ha trobat que està relacionat amb algunes pràctiques més coercitives com els càstigs sense explicació o amb perdre els estreps i acabar donant algun cop que són negatives per un bon desenvolupament de l’adolescent.

A continuació, us deixo un enllaç on parlen sobre aquest estrès parental i es donen algunes pautes per treballar-lo que considero que poden ser-vos d’utilitat en cas d’interessar-vos: https://redcontraelabusosexual.org/estres-parental-como-puedo-manejarlo/

I fins aquí el resum de l’estudi realitzat, espero que us hagi semblat interessant i hagueu après coses noves!

Maria Garcia, psicòloga col·laboradora amb l’Oci Terapèutic de l’Associació TEA-Asperger Maresme (TEAMAR).

 

Font d’imatge: https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/adolescentes-con-tdah-conflictos-familiares-.html

___________________________________________________________________

Artículo colaborativo con María García, psicóloga colaboradora con el Casal y los campamentos con pernocta (colonias) de verano.

Cómo algunos de vosotros ya sabréis, durante este curso he realizado mi investigación de final de máster sobre los estilos parentales y el estrés parental en familias donde hay hijos adolescentes diagnosticados con Trastorno del Espectro del Autismo con la colaboración de las familias y profesionales vinculados a la Asociación TEAMAR.

En primer lugar quiero agradecer el tiempo y las respuestas a todas las familias de la Asociación que participasteis puesto que habéis hecho posible que el estudio saliera adelante. Y qué menos que informaros de cuales han sido los resultados obtenidos.

En el anterior post (podéis acceder clicando aquí), se comentaba la importancia del estilo de socialización familiar para un buen desarrollo de la identidad de los hijos. Los adolescentes adquieren las habilidades y conductas que los padres consideran como apropiadas para relacionarse con los otros a través del estilo parental que reciben en casa. Si los padres fomentan el diálogo ante un problema, los hijos aprenden que esta se la manera de solucionar las cosas y lo trasladan a los problemas que se encuentran fuera de la familia.

Anteriormente se ha visto que el nivel de estrés parental puede afectar en el tipo de estilo parental que se ejerce. Se ha encontrado que aquellas personas que viven más estrés ponen en práctica un estilo basado en castigos y poca comunicación. También se conoce que el hecho de tener un hijo diagnosticado con TEA provoca un nivel alto de estrés parental. Con este estudio he querido ver qué relación hay entre estas variables.

Se ha realizado una comparación entre familias de la Asociación y familias de adolescentes que no presentaran ningún diagnóstico. Se han pasado dos cuestionarios:

  • Un cuestionario a los adolescentes para ver qué percepción tienen de los estilos parentales que reciben en casa.
  • Un cuestionario al progenitor cuidador principal (quién más horas pasa con el hijo/a) para ver el nivel de estrés parental que sufre.

Una vez analizados los resultados, podemos decir que no se ha visto que haya un diferencia clara entre los estilos educativos de las familias de hijos con TEA y las otras. Sí que hay que destacar que la mayoría de los adolescentes perciben una coherencia entre el estilo educativo de los dos progenitores, es decir que van en la misma línea, hecho muy importante para ayudar al buen desarrollo de los hijos.

Los adolescentes que pertenecen a la Asociación perciben que sus padres utilizan menos la coerción verbal (mesurada según si el padre o la madre “riñe verbalmente” ante una situación negativa) y son menos indiferentes a las conductas de sus hijos que el resto de familias. Estas dimensiones están relacionadas con el estilo indulgente/permisivo. Este estilo está relacionado con una alta aceptación e implicación con el hijo, pero con una baja imposición y marca de límites, la cual es muy necesaria para adolescentes con TEA. El hecho de no tener estructura puede provocar un alto nivel de ansiedad en el adolescente que puede desencadenar la aparición de la rigidez, la desregulación emocional o las explosiones conductuales.

Por último remarcar también la presencia de un alto nivel de estrés parental en todos los progenitores de la Asociación que respondieron el cuestionario. Es importante trabajar para disminuir los factores que llevan en este estado de estrés puesto que se ha encontrado que está relacionado con algunas prácticas más coercitivas como los castigos sin explicación o perder los estribos y acabar dando algún golpe que son negativas para un buen desarrollo del adolescente.

A continuación, os dejo un enlace donde hablan sobre este estrés parental y se dan algunas pautas para trabajarlo que considero que pueden seros de utilidad en caso de interesaros: https://redcontraelabusosexual.org/estres-parental-como-puedo-manejarlo/

Y hasta aquí el resumen del estudio realizado, ¡espero que os haya parecido interesante y hayáis aprendido cosas nuevas!

 

Maria Garcia, psicóloga colaboradora con el Ocio Terapéutico de la Asociación TEA-Asperger Maresme (TEAMAR).

 

Fuente de imagen: https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/adolescentes-con-tdah-conflictos-familiares-.html