En el nostre dia a dia experimentem tot tipus de vivències (conflictes amb els iguals, guanyar o perdre en un joc, rebre una visita inesperada…) que contribueixen en el nostre desenvolupament afectiu i emocional, condicionen el nostre pensament i influeixen en la nostra forma d’actuar. La manera com afrontem aquestes situacions afecta directa i indirectament la nostra autoestima, l’autocontrol, la gestió i l’expressió de les nostres emocions (tolerància a la frustració, eufòria, tristesa…), així com en la forma en que establim relacions amb els altres.

Les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) solen presentar dificultats en la comprensió, identificació, regulació i expressió de les emocions. La integració d’aquestes i com es gestionen, pot arribar a esdevenir un obstacle important en el seu funcionament diari.

Els nens i adolescents amb TEA poden presentar, sovint, nivells alts d’ansietat motivada per la seva rigidesa mental, la comunicació inadequada, les habilitats socials limitades, la baixa tolerància a la frustració, entre d’altres. Aquest fet pot contribuir negativament en la seva regulació emocional i posteriorment, repercutir en la seva conducta i relació amb els altres amb comportaments desadaptatius, com, per exemple, respostes amb emocions negatives fortes, ús de rabietes, estereotípies o comportaments autoagresius.

La regulació emocional és l’habilitat del nen/a per notar i respondre a entrades sensorials externes i internes; i després ajustar les seves emocions i comportament a les demandes del seu entorn.

Afavorir el desenvolupament de la autoregulació emocional a través de diverses estratègies d’intervenció serà un procés complex, però necessari, ja que contribueixen a que la persona amb TEA tingui més control de les seves emocions i millori la seva integració, tant a nivell personal com social, dins la societat. Algunes de les tècniques d’intervenció que contribueixen a la gestió de les emocions són:

 • La reestructuració cognitiva: intentar modificar i identificar els pensaments desadaptatius i el seu impacte perjudicial sobre les emocions i la conducta, substituint-los per altres de millors.
 • La relaxació: clau per gestionar estats emocionals com l’ansietat, la por, tristesa, la ràbia, etc. Es pot treballar a través de la respiració; si la realitzem correctament pot ser beneficiosa per combatre els nervis.
 • La meditació: permet observar les nostres actituds i pensaments.

L’objectiu d’aquestes intervencions és que les persones amb TEA arribin a conèixer les seves pròpies emocions i sàpiguen identificar-les en aquells que els envolten, aprenguin a controlar-les davant de diferents situacions, i identifiquin les conseqüències que aquestes generen en les altres persones.

Concretament la tècnica de la relaxació consisteix en un recurs molt potent que pot ajudar a generar estratègies per poder controlar conductes inadequades i afrontar emocions generalment negatives de situacions quotidianes que poden produir ansietat en la persona.

La manera com la treballem, variarà en funció de l’etapa evolutiva del nen-adolescent, iniciant-la a través del joc per acabant passant a treballar tècniques més estructurades.

A continuació citem algunes de les tècniques que es poden utilitzar per fomentar la relaxació:

 • Respiració profunda: concentrar-se en la respiració per distreure’ns de l’emoció negativa.
 • Respiració diafragmàtica: aprendre a prestar atenció a la respiració i entrenar-se per arribar a respirar de manera òptima, fent que l’abdomen tingui més protagonisme que el pit.
 • Tensió muscular-relaxació: promoure la relaxació prestant atenció a diferents músculs del cos, i alternativament tensant i relaxant-los a la vegada.
 • Relaxació progressiva muscular: consisteix en anar relaxant els grups musculars de manera progressiva.
 • Imaginació guiada: centrar l’atenció en un escenari imaginat que transmeti pau i calma, recorrent-lo i explorant-lo en tots els seus sentits.
 • Visualització: imaginar quelcom agradable i visualitzar l’escena amb els ulls tancats.
 • Ancoratge: un cop s’ha fet la visualització fer-ne ús per relaxar-nos davant d’una situació estressant.
 • Música: cantar una cançó preferida que agradi i fomenti l’estat de calma i tranquil·litat.

Normalment aquestes són emprades pels professionals de manera combinada, amb l’objectiu que resultim el més potents i efectives possibles.

A través d’aquestes tècniques podrem tenir un major control del que passa al nostres cos, ens ajudarà a poder trencar amb el cercle viciós de pensaments negatius i ens ajudarà per a treballar la tensió muscular (rigidesa corporal), entre d’altres.

Serà molt important poder treballar des de ben petits aquestes tècniques, de manera que quan l’infant vagi creixent passi a ser un mecanisme habitual per poder fer front a situacions estressants.

Si us ha agradat, podeu compartir aquesta entrada amb els vostres companys de feina, amics i familiars, i també podeu donar-nos un gran LIKE a les xarxes socials!

Us esperem d’aquí una setmana, amb noves recomanacions, consells i idees en un nou article!

Fins la propera!

L’equip de Psicòlegs/gues de TEAMAR.

Font de la imatge: http://emocionymotivacionuned.blogspot.com/

___________________________________________________________________

En nuestro día a día experimentamos todo tipo de vivencias (conflictos con los iguales, ganar o perder en un juego, recibir una visita inesperada…) que contribuyen en nuestro desarrollo afectivo y emocional, condicionan nuestro pensamiento e influyen en nuestra forma de actuar. La manera como afrontamos estas situaciones afecta directa e indirectamente nuestra autoestima, el autocontrol, la gestión y la expresión de nuestras emociones (tolerancia a la frustración, euforia, tristeza…), así como en la forma en que establecemos relaciones con los otros.

Las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) suelen presentar dificultades en la comprensión, identificación, regulación y expresión de las emociones. La integración de estas y cómo se gestionan, puede llegar a ser un obstáculo importante en su funcionamiento diario.

Los niños y adolescentes con TEA pueden presentar, a menudo, niveles altos de ansiedad motivada por su rigidez mental, la comunicación inadecuada, las habilidades sociales limitadas, la baja tolerancia a la frustración, entre otros. Este hecho puede contribuir negativamente en su regulación emocional y posteriormente, repercutir en su conducta y relación con los otros con comportamientos desadaptativos como por ejemplo, respuestas con emociones negativas fuertes, uso de rabietes, estereotipias o comportamientos autoagresivos.

La regulación emocional es la habilidad del niño/a para notar y responder a entradas sensoriales externas e internas; y después ajustar sus emociones y comportamiento a las demandas de su entorno.

Favorecer el desarrollo de la autoregulación emocional a través de varias estrategias de intervención será un proceso complejo, pero a la vez necesario, ya que contribuyen a que la persona con TEA tenga más control de sus emociones y mejore su integración, tanto a nivel personal como social, dentro de la sociedad. Algunas de las técnicas de intervención que contribuyen a la gestión de las emociones son:

 • La reestructuración cognitiva: intentar modificar e identificar los pensamientos desadaptativos y su impacto perjudicial sobre las emociones y la conducta, sustituyendolos por otras de mejores.
 • La relajación: clave para gestionar estados emocionales como la ansiedad, el miedo, tristeza, la rabia, etc. Se puede trabajar a través de la respiración; si la realizamos correctamente puede ser beneficiosa para combatir los nervios.
 • La meditación: permite observar nuestras actitudes y pensamientos.

El objetivo de estas intervenciones es que las personas con TEA lleguen a conocer sus propias emociones y sepan identificarlas en aquellos que los rodean, aprendan a controlarlas ante diferentes situaciones, e identifiquen las consecuencias que estas generan en las otras personas.

Concretamente la técnica de la relajación consiste en un recurso muy potente que puede ayudar a generar estrategias para poder controlar conductas inadecuadas y afrontar emociones generalmente negativas de situaciones cotidianas que pueden producir ansiedad en la persona.

La manera cómo la trabajamos, variará en función de la etapa evolutiva del niño-adolescente, iniciándose a través del juego para acabar utilizando técnicas más estructuradas.

A continuación citamos algunas de las técnicas que se pueden utilizar para fomentar la relajación:

 • Respiración profunda: concentrarse en la respiración para distraernos de la emoción negativa.
 • Respiración diafragmática: aprender a prestar atención a la respiración y entrenarse para llegar a respirar de manera óptima, haciendo que el abdomen tenga más protagonismo que el pecho.
 • Tensión muscular-relajación: promover la relajación prestando atención a diferentes músculos del cuerpo, y alternar la tensión y distensión a la vegada.
 • Relajación progresiva muscular: consiste en ir relajando los grupos musculares de manera progresiva.
 • Imaginación guiada: centrar la atención en un escenario imaginado que transmita paz y calma, recorriéndolo y explorándolo en todos sus sentidos.
 • Visualización: imaginar algo agradable y visualizar la escena con los ojos cerrados.
 • Anclaje: Cuando ya se ha hecho la visualización hacer uso para relajarnos ante una situación estresando.
 • Música: Cantar o escuchar una canción que le guste para fomentar el estado de calma y tranquilidad.

Normalmente estas son utilizadas por los profesionales de manera combinada, con el objetivo que resulten lo más efectivas posibles.

A través de estas técnicas podremos tener un mayor control de lo que le pasa a nuestros cuerpo, nos ayudará a poder romper con el círculo vicioso de pensamientos negativos y nos ayudará a para trabajar la tensión muscular (rigidez corporal), entre otros.

Será muy importante poder trabajar desde muy pequeños estas técnicas, con el objetivo que cuando el niño vaya creciendo pase a ser un mecanismo habitual para poder hacer frente a situaciones estresantes.

Si os ha gustado esta entrada al blog, podéis compartirla con vuestros compañeros de trabajo, amigos y familiares, y también podéis darnos un gran LIKE en las redes sociales!

 

El equipo de Psicólogos/gues de TEAMAR.

 

Fuente de la imagen: http://emocionymotivacionuned.blogspot.com/