En diverses ocasions, les famílies expresseu la preocupació per l’alimentació de les vostres criatures: “No vol menjar sòlids”, “Sempre menja el mateix, sinó no hi ha manera que mengi”, “És una lluita constant seure a la taula”.

Els trastorns d’alimentació estan presents en un 90% dels nens i nenes amb TEA i poden abastar una gran varietat de dificultats o problemàtiques. Per les famílies són una gran font d’estrès i conflicte doncs associem el tenir gana i menjar de tot, com més sa millor, a tenir una bona salut, i és normal que puguin aparèixer pors a que el nostre fill o filla acabin malnodrits o a que es posin malalts.

Entorn a l’alimentació dels infants també poden influir els nostres propis hàbits alimentaris i les expectatives de què i com el nostre fill/a hauria de menjar. A vegades, fins i tot, desconeixem el que caldria esperar en l’alimentació segons l’etapa del desenvolupament en la que es troba i això també genera més incertesa a l’hora de saber si les dificultats que presenta haurien de ser-hi o no.

Per aquest motiu en el blog d’avui volem aportar una mica de llum sobre alguns motius pels quals es donen aquests problemes i algunes estratègies que facilitin els àpats a casa.

Per a començar, no és fàcil comprendre perquè és crea aquest rebuig als aliments. Cal tenir en compte que poden intervenir múltiples factors com causes mèdiques, sensorials, rigidesa, ansietat o alteracions socials. Menjar implica una elevada demanda sensorial, per això per a les persones amb TEA suposa una experiència angoixant i busquen estratègies compensatòries que s’escapen de les conductes habituals. Si viuen el moment de menjar com un esforç, no gaudiran i segurament rebutjaran l’aliment.

Com diem moltes vegades, és essencial que les famílies feu d’investigadors i analitzeu què menja, què rebutja i quines són les possibles causes. Llavors, què podem valorar en aquests casos?

 1. L’edat cronològica de l’infant i entendre quins reptes estan associats a cada etapa de desenvolupament. Tan a nivell d’inclusió d’aliments nous com d’habilitats psicomotores.
 2. Conèixer el seu perfil sensorial: si té híper o hipo-sensibilitats d’algun tipus, o si té hiperselectivitat per algunes textures, colors, gustos o olors. Fins i tot, una hipersensibilitat als sorolls pot generar malestar al mastegar i tragar.
 3. Factors mèdics com intoleràncies, al·lèrgies o problemes gastrointestinals. Descartar que no existeixin problemes fisiològics com dificultats en el control muscular. Per això és important consultar-ho primer amb al pediatra o un neuropediatra.
 4. Observar la conducta alimentaria i el context en el que passa: no menja a casa però fora sí, no menja a cap lloc, sempre és hiperselectiu, té respostes defensives i no gaudeix menjant, com és la presentació del plat, la disposició de la taula, hi ha presència de sorolls, hi ha la TV encesa o molts estímuls alhora, etc. Això ens donarà pistes del tipus de problema que és (falta de rutina i límits a casa o a l’escola, a causa d’una hipersensibilitat greu, si hi ha un factor mèdic associat…) i què podem fer per solucionar-ho.
 5. Identificar quins aliments rebutja: quan, com, on, amb qui i per què. Com són els hàbits i rutines del dia a dia. El seu nivell d’autonomia segons el moment evolutiu en què es troba.
 6. El nivell de desenvolupament sensorio-motriu del nen o nena també és important. Cal valorar dos processos: la capacitat per emportar-se el menjar a la boca (el que implica una organització del cos i autonomia) i el procés que es dóna dintre de la boca (com tolera el gust, l’olor, si sap mastegar, salivar o tragar bé…).

És important que comuniquem tot allò que observem sobre els problemes d’alimentació als professionals implicats i deixar-nos guiar i acompanyar per ells/es. Aquests són alguns consells generals que podeu provar a casa:

 • Cal potenciar que el nen/a es posi el menjar a la boca sol, al seu ritme, amb la quantitat que ell/a esculli… Donar la llibertat per a que explori els aliments, els manipuli, senti, olori i escolti.
 • Volem que gaudeixi menjant, si no és fàcil que acabi associant els àpats a angoixa i malestar. Per això, és important no forçar ni obligar a menjar quan la persona es nega. Primer cal centrar-se en reduir el malestar i el conflicte en els àpats, desprès ja anirem introduint aliments nous poc a poc.
 • Mantenir l’espai dels àpats amb els menors estímuls possibles: oferir un espai tranquil, segur, sense distractors (com la TV, la radio, etc.). El moment de menjar és només per això, no és un moment per jugar.
 • Intentar mantenir una actitud tranquil·la i segura. La nostra angoixa i patiment, sense voler-ho, la transmetem als nostres fills/es.
 • Quantitats de menjar petites i assumibles. Comencem amb objectius petits i anem ampliant poc a poc. Assegurar que la presentació i la temperatura del plat sigui agradable per la criatura.
 • Establir rutines i ser constants amb les condicions físiques: crear rutines segons els gustos de l’infant, es pot cantar una cançó concreta abans de començar, fer servir plats o coberts que li agradin, que l’espai físic sigui sempre el mateix, que pugui predir on serà cada àpat i com estarà disposat l’espai.
 • Evitar que tingui accés al seu menjar preferit abans dels àpats.
 • Decidir conjuntament una activitat molt motivadora a fer desprès de menjar. Aquí podem utilitzar un suport visual per explicar-los com s’organitzarà el moment de menjar i l’activitat que es farà desprès.

Més endavant, en futures entrades, us explicarem algunes pautes de com podem introduir de forma progressiva nous aliments i així ajudar a que ampliïn el seu repertori.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!

Ens veiem el proper juernes!

Equip de TEAMAR.

En varias ocasiones, las familias expresáis la preocupación por la alimentación de vuestras criaturas: “No quiere comer sólidos”, “Siempre come lo mismo, sino no hay manera de que coma”, “Es una lucha constante sentarse a la mesa”.

Los desordenes de alimentación están presentes en un 90% de los niños y niñas con TEA y pueden abarcar una gran variedad de dificultades o problemáticas. Para las familias son una gran fuente de estrés y conflicto pues asociamos el tener hambre y comer de todo, cuanto más sano mejor, a tener una buena salud, y es normal que puedan aparecer miedos a que nuestro hijo o hija acabe malnutrido o que enferme.

Entorno a la alimentación de los niños también pueden influir nuestros propios hábitos alimentarios y las expectativas de qué y cómo nuestro hijo/a debería comer. A veces, incluso, desconocemos lo que cabría esperar en la alimentación según la etapa del desarrollo en la que se encuentra y esto también genera más incertidumbre a la hora de saber si las dificultades que presenta deberían estar o no.

Por este motivo en el blog de hoy nos gustaría aportar un poco de luz sobre algunos motivos por los que se dan estos problemas y algunas estrategias que faciliten las comidas en casa.

Para empezar, no es fácil comprender porque se da este rechazo a los alimentos. Hay que tener en cuenta que pueden intervenir múltiples factores como causas médicas, sensoriales, rigidez, ansiedad o alteraciones sociales. Comer implica una elevada demanda sensorial, por eso para las personas con TEA supone una experiencia angustiosa y buscan estrategias compensatorias que se escapan de las conductas habituales. Si viven el momento de comer como un esfuerzo, no disfrutarán y seguramente rechazarán el alimento.

Como decimos muchas veces, es esencial que los padres hagáis de investigadores y analicéis qué come, qué rechaza y cuáles son las posibles causas. Entonces, ¿qué podemos valorar en estos casos?

 1. La edad cronológica del niño/a y entender qué retos están asociados a cada etapa de desarrollo. Tan a nivel de inclusión de alimentos nuevos como de habilidades psicomotoras.
 2. Obtener su perfil sensorial: si tiene híper o hipo-sensibilidades de algún tipo, o si tiene hiperselectivitat por algunas texturas, colores, sabores u olores. Incluso, una hipersensibilidad a los ruidos puede generar malestar al masticar y tragar.
 3. Factores médicos como intolerancias, alergias o problemas gastrointestinales. Descartar que no existan problemas fisiológicos como dificultades en el control muscular. Por eso es importante consultar primero con el pediatra o un neuropediatra.
 4. Observar la conducta alimentaria y el contexto en el que ocurre: no come en casa, pero fuera sí, no come en ningún sitio, siempre es hiperselectiu, tiene respuestas defensivas y no disfruta comiendo, como es la presentación del plato, la disposición de la mesa, hay presencia de ruidos, está la TV encendido o muchos estímulos al mismo tiempo, etc. Esto nos dará pistas del tipo de problema que es (falta de rutina y límites en casa o en la escuela, debido a una hipersensibilidad grave, si hay un factor médico asociado…) y qué podemos hacer para solucionarlo.
 5. Identificar qué alimentos rechaza: cuándo, cómo, dónde, con quién y por qué. Como son los hábitos y rutinas del día a día. Su nivel de autonomía en el momento evolutivo en que se encuentra.
 6. El nivel de desarrollo sensorio-motriz del niño o niña también es importante. Hay que valorar dos procesos: la capacidad para llevarse la comida a la boca (lo que implica una organización del cuerpo y autonomía) y el proceso que se da dentro de la boca (como tolera el gusto, el olor, si sabe masticar, salivar o tragar bien…).

Es importante que comuniquemos todo lo que observamos sobre los problemas de alimentación a los profesionales implicados y dejarnos guiar y acompañar por ellos/as. Estos son algunos consejos generales que podeis probar en casa:

 • Hay que potenciar que el niño/a se ponga la comida en la boca solo, a su ritmo, con la cantidad que él/ella escoja… Dar la libertad para que explore los alimentos, los manipule, sienta, huela y escuche.
 • Queremos que disfrute comiendo, si no es fácil que acabe asociando las comidas en angustia y malestar. Por ello, es importante no forzar ni obligar a comer cuando la persona se niega. Primero hay que centrarse en reducir el malestar y el conflicto en las comidas, después ya iremos introduciendo alimentos nuevos poco a poco.
 • Mantener el espacio de comidas con los menores estímulos posibles: ofrecer un espacio tranquilo, seguro, sin distractores (como la TV, la radio, etc.). El momento de comer es sólo para eso, no es un momento para jugar.
 • Intentar mantener una actitud tranquila y segura. Nuestra angustia y sufrimiento, sin quererlo, la transmitimos a nuestros hijos/as.
 • Cantidades de comida pequeñas y asumibles. Empezamos con objetivos pequeños y vamos ampliando poco a poco. Asegurar que la presentación y la temperatura del plato sea agradable para la criatura.
 • Establecer rutinas y ser constantes con las condiciones físicas: crear rutinas según los gustos del niño, se puede cantar una canción concreta antes de empezar, usar platos y cubiertos que le gusten, que el espacio físico sea siempre el mismo, que pueda predecir dónde será cada comida y como estará dispuesto el espacio.
 • Evitar que tenga acceso a su comida favorita antes de las comidas.
 • Decidir conjuntamente una actividad muy motivadora para después de comer. Aquí podemos utilizar un soporte visual para explicarles cómo se organizará el momento de comer y la actividad que se hará después.

Más adelante, en futuras entradas, os explicaremos algunas pautas de cómo podemos introducir de forma progresiva nuevos alimentos y así ayudar a que amplíen su repertorio.

¡Esperamos que os haya gustado este articulo y que os parezca de utilidad! ¡Si ha sido así, compartidlo y dadnos LIKES!

¡Nos vemos el próximo juernes!

Equipo de TEAMAR.