Des de fa un mes que la nostra realitat ha fet un gir de 180º: les feines, l’escola, la manera de comprar, de relacionar-nos, l’oci, l’exercici físic… tot ha canviat. Estem segurs que vosaltres i els vostres familiars amb TEA heu trobat la manera de fer aquesta situació vostra i viure amb la major tranquil·litat possible. Tots sabem que aquesta calma incerta pot pertorbar-se si en la nostra família apareix un cas de coronavirus. Més enllà de seguir les indicacions dels sanitaris sobre la cura d’aquest familiar, si està a casa, o sobre la seva evolució si està a l’hospital; pensem que si en la vostra unitat familiar hi ha una persona amb TEA s’hauran de tenir unes consideracions especials.

Sigueu, més que mai, una pinya

Informeu
Moltes persones amb un diagnòstic de TEA davant d’un canvi o una situació emocional estressant presentaran conductes disruptives com alteracions conductuals, absències, desorientació, autoestimulacions, etc. Independentment quina sigui la conducta, el vostre fill/a necessita un cop de mà per entendre el que està passant. Per explicar la situació podeu seguir les pautes d’una de les nostres entrades al blog.

Reduïu el caos
Tenir un familiar malalt és un gran canvi amb molta incertesa. Actueu com ho heu fet altres vegades per calmar als vostres fills davant de les novetats. Manteniu les seves rutines, les seves estones d’aïllament, les activitats d’oci i físiques, els moments en família, etc. En cas que el familiar estigui aïllat en el mateix domicili expliqueu quines mesures haureu de seguir, com s’hauran de fer i en quin horari i en quines podran participar ells si es veuen en cor. Independentment del funcionament de la persona amb TEA, necessita que aquesta informació se li doni de manera concisa, clara i visual (llistes, horaris, cartells, dibuixos, etc.)

Compartiu
Busqueu algun moment al dia per explicar com ens sentim i informar de novetats sobre el familiar. Cada família té les seves estratègies, que poden passar des de plorar tots junts, fer-se una abraçada, utilitzar l’humor negre o simplement, intercanviar una o dues paraules.
Encara que veieu que el vostre fill/a no expressa o sembla que no mostri interès o que fins i tot ignori el que passa, recordeu que no és així. Probablement, sabrà el que està passant i sentirà un allau d’emocions que d’alguna manera estarà intentant “tapar”. Sentir com vosaltres parleu del que passa i el que sentiu, amb tranquil·litat, el pot ajudar a entendre el que pensa i el que sent. Recordeu, no el deixeu sol en els seus pensaments. Us recomanem que llegiu aquesta entrada per a que a comprendre-ho millor.

Actius al canvi
Mireu al vostre fill/a, sembla al seu món i necessita ser-hi. Sembla una paradoxa, però el que els pot ajudar a avançar en la “digestió” de tantes emocions i notícies és tenir un paper actiu en el que passa.
Convideu, mai obligueu, a que pugui participar en cuidar aquest familiar o animar-lo d’alguna manera. És imprescindible ser concrets sobre quines coses pot fer per a col·laborar, en cas contrari, pot sentir molta frustració i culpa.

Respecteu-vos
Vosaltres, que esteu fent de cuidadors, pares, treballadors, “mestres i quasi psicòlegs” dels vostres fills/es i familiars, cuideu-vos. Sabem que esteu fent tot el possible perquè els vostres fills/es amb TEA rebin el menor impacte emocional d’aquesta situació. Permeteu-vos sentir-vos capcots, desanimats i fins i tot una mica desesperats, no estem en un moment fàcil. Respecteu el que sentiu i tingueu present, el camí que heu recorregut, les fortaleses que han aflorat com a família i la vostra capacitat per a sobreviure a situacions complicades: la resiliència.

Així doncs, esperem que aquestes idees us ajudin una mica a encaminar aquesta situació. Poc a poc, anirem aprenent a fer-ho millor, és tot un procés! Ens veiem molt aviat!
I com sempre, recomaneu-vos als vostres amics i coneguts, i compartiu les pautes amb enormes LIKES si penseu que us poden ser útils!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

_____________________________________________________________

Desde hace un mes que nuestra realidad ha hecho un giro de 180°: los trabajos, la escuela, la manera de comprar, de relacionarnos, el ocio, el ejercicio físico… todo ha cambiado. Estamos seguros que vosotros y vuestros familiares con TEA habéis encontrado la forma de hacer esta situación vuestra y vivir con la mayor tranquilidad posible. Todos sabemos que esta calma incierta puede perturbarse si en nuestra familia aparece un caso de coronavirus. Más allá de seguir las indicaciones de los sanitarios sobre la cura de este familiar, si está en casa, o sobre su evolución si está en el hospital; pensamos que si en vuestra unidad familiar hay una persona con TEA se tendrán que tener unas consideraciones especiales.

Sed, más que nunca, una piña

Informad
Muchas personas con un diagnóstico de TEA ante un cambio o una situación emocional estresante presentarán conductas disruptivas como alteraciones conductuales, ausencias, desorientación, autoestimulaciones, etc. Independientemente de cuál sea la conducta, vuestro hijo/a necesita una ayuda para entender el que está pasando. Para explicar la situación podéis seguir las pautas de una de nuestras entradas al blog.

Reducid el caos
Tener un familiar enfermo es un gran cambio con mucha incertidumbre. Actuad como lo habéis hecho otras veces para calmar en vuestros hijos/as ante las novedades. Mantened sus rutinas, sus ratos de aislamiento, las actividades de ocio y físicas, los momentos en familia, etc. En caso de que el familiar esté aislado en el mismo domicilio explicad qué medidas tendréis que seguir, como se tendrán que hacer y en qué horario y en qué podrán participar ellos si se ven con ganas. Independientemente del funcionamiento de la persona con TEA, necesita que esta información se le dé de manera concisa, clara y visual (listas, horarios, carteles, dibujos, etc.)

Compartid
Buscad algún momento en el día para explicar cómo nos sentimos e informar de novedades sobre el familiar. Cada familia tiene sus estrategias, que pueden pasar desde llorar todos juntos, darse un abrazo, utilizar el humor negro o simplemente, intercambiar una o dos palabras.

Aunque veáis que vuestro hijo/a no expresa o parece que no muestre interés o que incluso ignore el que pasa, recordad que no es así. Probablemente, sabrá lo que está pasando y sentirá un alud de emociones que de alguna manera estará intentando “tapar”. Sentir como vosotros habláis de lo que pasa y lo que sentís, con tranquilidad, le puede ayudar a entender lo que piensa y lo que siente. Recordad, no le dejéis solo/a en sus pensamientos. Os recomendamos que leáis esta entrada para comprenderlo mejor.

Activos al cambio
Miráis a vuestro hijo/a, parece en su mundo y necesita estar ahí. Parece una paradoja, pero lo que les puede ayudar a avanzar en la “digestión” de tantas emociones y noticias es tener un papel activo en el que pasa.
Invitad, nunca obliguéis, a que pueda participar al cuidar este familiar o animarlo de alguna manera. Es imprescindible ser concretos sobre qué cosas puede hacer para colaborar, en caso contrario, puede sentir mucha frustración y culpa.

Respetaos
Vosotros, que estáis haciendo de cuidadores, padres, trabajadores, “maestros y casi psicólogos” de vuestros hijos/as y familiares, cuidaos. Sabemos que estáis haciendo todo lo posible porque vuestros hijos e hijas con TEA reciban el menor impacto emocional de esta situación. Permitíos sentiros cabizbajos, desanimados e incluso un poco desesperados, no estamos en un momento fácil. Respetad lo que sentís y tened presente, el camino que habéis recorrido, las fortalezas que han aflorado como familia y vuestra capacidad para sobrevivir a situaciones complicadas: la resiliencia.

Así pues, esperamos que estas ideas os ayuden un poco a encaminar esta situación. Poco a poco, iremos aprendiendo a hacerlo mejor, ¡es todo un proceso! ¡Nos vemos muy pronto!
Y como siempre, recomendadnos a vuestros amigos y conocidos, ¡y compartid las pautas con enormes LIKES si pensáis que os pueden ser útiles!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR