Fa una setmana vàrem llevar-nos amb una notícia en diversos diaris en els quals parlaven d’un nou estudi i plantejaven que la pol·lució de l’ambient de les ciutats, com per exemple Barcelona, pot ser un dels causants del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA).

Encuriosits, vàrem decidir llegir l’article. L’equip de Mortamails i altres (2019) han fet un estudi sobre els efectes d’exposar a dones embarassades a la pol·lució de l’aire en l’estructura del cervell dels fills, quan aquests ja són pre-adolescents. En especial, i basant-se en estudis previs, van mirar-ho en dues regions, en els ventricles laterals del cervell i en el cos callós, però ens centrarem en aquesta segona ja que és la més rellevant i en la que s’ha trobat afectació. 

Per a que ens entenguem, el cos callós és la part del cervell principal encarregada d’unir els dos hemisferis, per tal que la informació pugui anar d’un cantó a l’altre. Les neurones d’aquesta part estan recobertes de la mielina, una mena de “protecció” per tal que la informació es transfereixi de manera més ràpida d’un cantó a l’altre.

L’estudi es va realitzar en 186 pre-adolescents de Barcelona, avaluant quins graus de pol·lució hi havia a l’aire en les zones on van néixer (és a dir, la residència de la família en aquell moment), i fent ressonàncies magnètiques a aquests nois i noies en el moment actual.

Considerem important destacar que no es fa referència a que cap dels participants tingui cap diagnòstic. En aquest aspecte, es van passar varies proves a nivell conductual (SDQ a pares i professors, i criteris del DSM-V de TDAH) però que no són concloents com per valorar la complexitat de les possibles dificultats de l’infant.

En els resultats, van veure que hi havia certa relació entre nois i noies que obtenien resultats en els tests associats a trets que encaixen amb el TDAH, i el tamany del seu cos callós, sent d’un tamany inferior a la mitjana (50mm3 menys). Emperò, aquesta associació no donava resultats estadísticament significatius, el que pot significar que o bé no és una relació suficientment forta, o bé que la mostra era massa petita per a poder extreure una relació generalitzable a la població.

Aquesta reducció del cos callós s’observa o bé amb menys nombre o bé en diferent mida de les neurones que connecten els dos hemisferis, i també reflexen diferències de neurones corticals en zones homòlogues.

Segons els investigadors, la toxicitat de l’aire pot afectar tant a neurones com a oligodendròcits (encarregats de fer la mielina), ja que quan la mare respira aquest aire, es genera una sobreactivació de la microglia el qual acaba sent tòxic per a neurones i oligodendròcits.

Cal remarcar que no hi ha canvis estructurals (és a dir, molt grans) en cap trimestre d’embaràs, però sí que s’observa aquestes afectacions en el tercer. Tampoc es veuen canvis neuronals a l’exposició del nadó a aquest aire fins als 2 anys de vida. 

Les conclusions que ofereix aquest estudi és que quan s’exposen a dones embarassades a nivells de pol·lució de 7ug/m3 (nivell acceptat per la UE) durant el tercer trimestre de l’embaràs, s’observa una reducció del 5% del cos callós en els seus infants. S’ha vist que les persones que tenen diagnòstic de TDAH o TEA acostumen a mostrar reduccions en aquestes zones, però sembla que és només un possible indicador, i que encara no tenim prou informació per concloure totalment que aquesta relació existeixi.

De fet, els mateixos investigadors expressen en el seu estudi que no poden concloure que el fet que hi hagi la reducció del volum del cos callós sigui un nexe entre la pol·lució ambiental i aquests diagnòstics.

Així doncs, pensem que aquest estudi ens dóna més informació per a comprendre millor alguns nous factors que poden incidir en l’aparició del TEA i/o el TDAH, mostrant com ens anem apropant poc a poc a més coneixement, però sempre sent cautelosos a l’hora d’interpretar-ho com una relació absoluta. 

Des de TEAMAR pensem que aquest tipus d’investigació resulta molt positiva ja que ens dóna noves eines per tal de millorar la comprensió, la intervenció i l’acompanyament a les persones amb aquests diagnòstics.

Esperem que us hagi interessat el nostre article, i que ens doneu un súper LIKE! Ens encantaria que ho compartissiu amb els vostres amics i coneguts, per tal que aprenguin quelcom nou!

Ens veiem el proper juernes amb més coses interessants!

L’equip de TEAMAR.

 

Article: Mortamais, M., Pujol, J., Martínez-Vilavella, G., Fenoll, R., Reynes, C., Sabatier, R., Ribas, I., Forns, J., Vilor-Tejedor, N., Alemany, S., Cirach, M., Alvarez-Pedrerol, M., Nieuwenhuijsen, M., Sunyer, J. (2019). Effects of prenatal exposure to particulate matter air pollution on corpus callosum and behavioral problems in children. Enviromental Research.

Font de la Imatge: https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/desactivado-aviso-alta-contaminacion-area-barcelona_8164_102.html

 

—————————————————————————————————————————-

 

Hace una semana nos levantamos con una noticia en varios periódicos en los cuales hablaban de un nuevo estudio y planteaban que la polución del ambiente de las ciudades, como por ejemplo Barcelona, puede ser uno de los causantes del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Interesados, decidimos leer el artículo. El equipo de Mortamails y otros (2019) han hecho un estudio sobre los efectos de exponer a mujeres embarazadas a la polución del aire en la estructura del cerebro de los hijos, cuando estos ya son pre-adolescentes. En especial, y basándose en estudios previos, lo miraron en dos regiones, en los ventrículos laterales del cerebro y en el cuerpo calloso, pero nos centraremos en esta segunda puesto que es la más relevante y en la que se ha encontrado afectación. 

Para que nos entendamos, el cuerpo calloso es la parte del cerebro principal encargada de unir los dos hemisferios, para que la información pueda ir de un lado al otro. Las neuronas de esta parte están recubiertas de la mielina, un tipo de “protección” para que la información se transfiera de manera más rápida de un lado al otro.

El estudio se realizó en 186 pre-adolescentes de Barcelona, evaluando qué grados de polución había en el aire de las zonas donde nacieron (es decir, la residencia de la familia en aquel momento), y haciendo resonancias magnéticas a estos chicos y chicas en el momento actual.

Consideramos importante destacar que no se hace referencia a que ninguno de los participantes tenga ningún diagnóstico. En este aspecto, se pasaron varias pruebas a nivel conductual (SDQ a padres y profesores, y criterios del DSM-V de TDAH) pero que no son concluyentes como para valorar la complejidad de las posibles dificultades del infante.

En los resultados, vieron que había cierta relación entre chicos y chicas que obtenían resultados en los tests asociados a rasgos que encajan con el TDAH, y el tamaño de su cuerpo calloso, siendo este tamaño inferior a la media (50mm3 menos). Pero esta asociación no daba resultados estadísticamente significativos, lo que puede significar que o bien no es una relación suficientemente fuerte, o bien que la muestra era demasiado pequeña para poder extraer una relación generalizable a la población.

Esta reducción del cuerpo calloso se observa o bien con menos número o bien en diferente medida de las neuronas que conectan los dos hemisferios, y también reflejan diferencias en neuronas corticales en zonas homólogas.

Según los investigadores, la toxicidad del aire puede afectar tanto a neuronas como oligodendrócitos (encargados de hacer la mielina), puesto que cuando la madre respira este aire, se genera una sobreactivación de la microglia lo cual acaba siendo tóxico para neuronas y oligodendrócitos.

Hay que remarcar que no hay cambios estructurales (es decir, muy grandes) en ningún trimestre de embarazo, pero sí que se observa estas afectaciones en el tercero. Tampoco se ven cambios neuronales a la exposición del bebé a este aire hasta los 2 años de vida. 

Las conclusiones que ofrece este estudio es que cuando se exponen a mujeres embarazadas a niveles de polución de 7ug/*m3 (nivel aceptado por la UE) durante el tercer trimestre del embarazo, se observa una reducción del 5% del cuerpo calloso en sus hijos. Se ha visto que las personas que tienen diagnóstico de TDAH o TEA acostumbran a mostrar reducciones en estas zonas, pero parece que es solo un posible indicador, y que todavía no tenemos suficiente información para concluir totalmente que esta relación exista.

De hecho, los mismos investigadores expresan en su estudio que no pueden concluir que el hecho que haya la reducción del volumen del cuerpo calloso sea un nexo entre la polución ambiental y estos diagnósticos.

Así pues, pensamos que este estudio nos da más información para comprender mejor algunos nuevos factores que pueden incidir en la aparición del TEA y/o del TDAH, mostrando como nos vamos acercando poco a poco a más conocimiento, pero siempre siendo cautelosos a la hora de interpretarlo como una relación absoluta. 

Desde TEAMAR pensamos que este tipo de investigación resulta muy positiva puesto que nos da nuevas herramientas para mejorar la comprensión, la intervención y el acompañamiento a las personas con estos diagnósticos.

Esperamos que os haya interesado nuestro artículo, ¡y que nos deis un súper LIKE! Nos encantaría que lo compartierais con vuestros amigos y conocidos, ¡para que aprendan algo nuevo!

¡Nos vemos el próximo juernes con más cosas interesantes!

El equipo de TEAMAR.

 

Artículo: Mortamais, M., Pujol, J., Martínez-Vilavella, G., Fenoll, R., Reynes, C., Sabatier, R., Ribas, I., Forns, J., Vilor-Tejedor, N., Alemany, S., Cirach, M., Alvarez-Pedrerol, M., Nieuwenhuijsen, M., Sunyer, J. (2019). Effects of prenatal exposure to particulate matter air pollution on corpus callosum and behavioral problems in children. Enviromental Research.

Fuente de la Imagen: https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/desactivado-aviso-alta-contaminacion-area-barcelona_8164_102.html