La conversa no és quelcom d’una sola persona i molt menys es basa en fer preguntes com si es tractes d’un interrogatori; Com ha anat a l’escola? Vols dinar? Què tal al pati? Vols que anem a fer una volta? I què ha passat?

En l’actualitat la comunicació és considerada com una operació elemental i mecànica que tots fem servir en el nostre dia a dia. Sempre que ens comuniquem estem verbalitzant una idea, i la persona a la que ens dirigim la recull i, d’aquesta manera, queda informada del missatge.

Fixem-nos un moment en el següent esquema. Com podem veure-hi, es tracta d’un esquema circular, doncs la comunicació és una interacció entre un emissor i un receptor a través d’un canal, amb l’objectiu d’informar sobre un missatge al receptor. El que hem de tindre en compte és que el receptor un cop hagi entès el missatge farà una retroalimentació d’aquest a l’emissor.

 

Per a nosaltres aquesta definició és bastant bàsica i senzilla. Per a les persones amb Trastorn del Espectre Autista, no obstant això, a vegades els és difícil trobar-li una lògica o fins i tot veure la comunicació com quelcom essencial en el nostre dia a dia. Per això la entrada d’aquest bloc pretén donar alternatives per a fomentar la interacció social en persones amb TEA. Ells/es acostumen a fer una conversa centrada en l’emissor. A ells/es els hi agrada parlar sobre coses que saben o que els hi ha passat o que han descobert, però no necessiten que hi hagi un receptor que doni una retroalimentació o que s’interessi pel missatge que ha rebut de l’emissor, és més, si el receptor vol donar la seva opinió al respecte, o fer algun comentari, o bé preguntar abans de que l’emissor acabi d’explicar-ho tot, per ells és una interrupció i una falta d’escolta al que estan dient.

És important doncs fomentar la reciprocitat; la reciprocitat és fer el possible per a que el receptor de la informació senti que forma part de la conversa que està mantenint, és com una anada i tornada, és la correspondència mútua d’una persona amb una altre. Quelcom recíproc és allò que es fa com a devolució, compensació o restitució; en una conversa ser recíproc significa tindre interès i preguntar per la opinió i la experiència de l’altre.

 

Perquè és important aquesta reciprocitat o aquesta retroalimentació?

Al final l’emissor envia un missatge al receptor buscant una determinada conducta o acció d’aquest, així doncs l’emissor ha d’assegurar-se que el seu missatge ha estat comprès gràcies a la retroalimentació que aquest fa.

Una manera de fomentar la conversa és ajudar a estructurar-la bé. Fer preguntes, comentaris, opinar, resumir a mesura que l’emissor enviï informació.

A continuació us facilitem material per a poder posar en pràctica la interacció social d’una manera correcta, amb preguntes i comentaris que podem fer quan l’emissor està informant del seu missatge. És important saber que la interacció social és un procés bidireccional en el que l’emissor i el receptor s’intercanvien permanentment els seus papers!

Aquestes són les preguntes que podem fer quan volem saber que ha fet un amic el seu cap de setmana, per exemple. I a continuació veiem els comentaris que podem anar fent a mesura que ens vagin explicant, com podeu veure hi ha de tres tipus, els positius aquells que utilitzem quan algú diu alguna cosa divertida; els negatius quan algú diu una cosa trista o avorrida; i els neutres quan algú diu alguna cosa que no ens sembla ni bé ni malament. A més com hem comentat, és important anar fent preguntes més específiques sobre l’experiència que ens estant explicant, o si ens sorgeixen dubtes. Finalment es fa un breu resum sobre el comentat, la retroalimentació per a que la persona que ens ha explicat alguna cosa senti que ha estat escoltada i que hi havia un interès per part del receptor de la informació.

¿Cómo podemos fomentar la interacción social con nuestros hijos?

     En la conversación no interviene una sola persona, ni mucho menos se basa en hacer preguntas como si se tratará de un interrogatorio; ¿Cómo ha ido la escuela? ¿Quieres comer? ¿Qué tal el patio? ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta? ¿Y qué ha pasado?

     En la actualidad la comunicación es considerada como una operación elemental y mecánica que todos hacemos servir en nuestro día a día. Siempre que nos comunicamos estamos verbalizando una idea, y la persona a la que nos dirigimos la recoge y, de esta manera, queda informada del mensaje.

     Fijémonos un momento en el siguiente esquema; cómo podemos ver, se trata de un esquema circular, pues la comunicación es una interacción entre un emisor y un receptor a través de un canal, con el objetivo de informar sobre un mensaje. Lo que hemos de tener en cuenta es que el receptor una vez haya entendido el mensaje hará una retroalimentación de éste al emisor.

     Para nosotros esta definición es bastante básica y sencilla. Para las personas con Trastorno del Espectro Autista, no obstante, es difícil encontrarle una lógica o ver la comunicación como algo esencial en nuestro dio a día.

     Por eso, la entrada de este blog pretende dar alternativas para fomentar la interacción social en personas con TEA. Ellos/as acostumbran a hacer una conversa centrada en el emisor. A ellos/es les gusta hablar sobre cosas que saben o que les han pasado o que han descubierto, pero no necesitan que haya un receptor y que de una retroalimentación o que se interese por el mensaje que ha recibido del emisor, es más, si el receptor quiere dar su opinión al respecto, o hace algún comentario, o pregunta antes de que el emisor acabe de dar la información, para ellos es una interrupción y una falta de interés por lo que están explicando.

     Es importante, entonces fomentar la reciprocidad; la reciprocidad es hacer lo posible para que el receptor de la información sienta que forma parte de la conversa que está manteniendo, es como una ida y vuelta, es la correspondencia mutua de una persona con otra. Algo reciproco es aquello que se hace como devolución, compensación o restitución; en una conservación ser reciproco significa tener interés y preguntar por la opción y la experiencia del otro.

 

¿Por qué es importante esta reciprocidad o esta retroalimentación?

     Al final el emisor envía un mensaje al receptor buscando una determinada conducta o acción de este, así pues el emisor ha de asegurarse que su mensaje ha estado comprendido gracias a la retroalimentación que éste hace.

     Una manera de fomentar la conversación es ayudar a estructurarla ben. Hacer preguntas, comentarios, opinar, resumir a medida que el emisor envíe la información.

     A continuación facilitamos material para poder poner en práctica la interacción social de una manera correcta, con preguntas y comentarios que podemos hacer cuando el emisor está informando de su mensaje. Es importante saber que la interacción social es un proceso bidireccional en el que el emisor y el receptor se intercambian permanentemente sus papeles.

     Estas son las preguntas que podemos hacer cuando queremos saber que ha hecho un amigo su fin de semana, por ejemplo. Y a continuación vemos los comentarios que podemos ir haciendo a medida que nos van explicando, como podéis ver hay tres tipos, los positivos, aquellos que utilizamos cuando alguien nos dice una cosa divertida; los negativos cuando alguien dice una cosa triste o aburrida; y los neutros cuando alguien dice una cosa que no nos parece ni bien ni mal. Además, como ya hemos comentado, es importante ir haciendo preguntas más específicas sobre la experiencia que nos están explicando, o si nos surgen dudas.

     Finalmente se hace un breve resumen sobre lo que hemos estado hablando, la retroalimentación para que la personas que nos ha explicado una cosa sienta que ha sido escuchada y que había un interés por parte del receptor de la información.