Tots aquells que tenim relació amb persones que tenen TEA, estem acostumats a observar que ells veuen el món de forma diferent a nosaltres en les situacions més bàsiques del dia a dia. No és estrany sentir-los queixar-se de coses que nosaltres no entenem o veure’ls encantats amb d’altres que per nosaltres semblen absurdes.

La mort, no és una excepció i, tot i ser una situació greu i emocional per nosaltres, no seria estrany que els nens i nenes amb TEA reaccionessin de formes inesperades.

Algunes persones amb TEA pot ser que presentin dificultats per regular les seves emocions i, per tant, podran fer respostes emocionals descontrolades, conductes disruptives o autoestimulacions.

D’altres, poden quedar-se completament apàtics, podrien fer absències o simplement no fer comentaris ni oferir cap tipus de reacció emocional. Pot ser que els estigui costant identificar les seves emocions o pot ser que restin importància a la mort tot i comprendre el que implica.

Finalment, trobem aquells que, independentment del que sentin, els costi comprendre perquè els altres sentim certes emocions o que expressin verbalment davant d’altres membres de la família que no és una situació tan greu. En aquests casos, podria tractar-se d’una dificultat per a expresar l’empatia de manera conductual.

Si voleu llegir més sobre aquests temes, entreu als enllaços que us deixem, fent doble click a les paraules clau marcades.

En qualsevol d’aquests casos, podem ajudar-los a comprendre allò que està passant i com ho estem vivint nosaltres. A continuació us deixem algunes recomanacions:

 • El primer pas. Com els podem informar?

És important informar als nens i nenes amb sinceritat. Moltes vegades ocultem o retrassem aquest tipus de notícies per por a una possible reacció desproporcionada o per evitar el patiment als més petits, però és essencial mantenir-los informats.

Per explicar el que ha passat és important ser directes, clars i concisos, no cal explicar molts detalls ni decorar massa el que ha passat. Recordeu que molts d’ells poden tenir dificultat per a processar la informació abstracte. Agrairan que siguem directes i diguem el que ha passat sense floritures.

Amb els més petits, podeu ajudar-vos fent servir contes per fer més gràfic i senzill de comprendre el que ha passat. Us deixem alguns exemples:

  • El árbol de los recuerdos (Britta Teckentrup)
  • Es así (Paloma Valdivia)
  • Más allá del gran río (Armin Beuscher i Cornelia Haas)
  • Mi abuelo es una estrella (Sacha Azcona Subi)
  • Siempre te querré (Roert Munsch)
 • Com podem ajudar-los a identificar les seves emocions?

És important crear un espai tranquil per parlar i verbalitzar diferents emocions relacionades amb allò que està passant per veure si s’identifiquen amb alguna. 

Però què passa si no s’identifiquen amb la tristesa o la ràbia? Pot ser que això passi i pot ser que estiguin tranquils o li restin importancia. És molt important que no els culpabilitzem en aquests casos. Tot i que a nosaltres ens sembli estrany, no és dolent que no es sentin malament, ho hem d’intentar acceptar i no forçar-los a sentir una emoció determinada.

 • Com els ajudem a expresar empatia?

En primer lloc és important entendre que ells expressen el que pensen i que no ho fan amb mala intenció tot i que, de vegades, pugui fer mal allò que diuen. Ells no se n’adonen.

D’una banda, per ajudar-los a comprendre com ens sentim és important que els hi ho diguem de forma clara, i pot ser que, a més, necessitin pautes d’actuació bàsiques per saber què fer. Un exemple del que podem fer seria dir  “estic trist/a i necessito que em facis una abraçada per reconfortar-me”. 

D’altra banda, per mirar d’ajudar-los a no ser inadequats o no fer comentaris fora de context, és important dir-los que aquests comentaris ens fan sentir més tristos. Recordeu fer-ho sempre sense culpabilitzar als nens. Un exemple de com fer-ho seria “sé que tu et sents calmat/da i que no necessites plorar, però jo estic molt trist/a i si em fas aquest comentari em venen més ganes de plorar, podries no tornar-lo a fer, si us plau?”.

Això és tot per avui, esperem que aquestes recomanacions us siguin d’ajuda per aquests dies. Si és així, no oblideu compartir la publicacions i donar-nos LIKE a l’article!

L’Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

 

________________________________________________________________

Todos aquellos que tenemos relación con personas que tienen TEA, estamos acostumbrados a observar que ellos ven el mundo de forma diferente a nosotros en las situaciones más básicas del día a día. No es extraño sentirlos quejarse de cosas que nosotros no entendemos o verlos encantados con otras que por nosotros parecen absurdas.

La muerte, no es una excepción y, a pesar de ser una situación grave y emocional para nosotros, no sería extraño que los niños y niñas con TEA reaccionen de formas inesperadas.

Algunas personas con TEA puede ser que presenten dificultades para regular sus emociones y, por lo tanto, podrán hacer respuestas emocionales descontroladas, conductas disruptivas o autoestimulaciones.

Otros, pueden quedarse completamente apáticos, podrían hacer ausencias o simplemente no hacer comentarios ni ofrecer ningún tipo de reacción emocional. Puede ser que les esté costando identificar sus emociones o puede ser que resten importancia en la muerte a pesar de comprender lo que implica.

Finalmente, encontramos aquellos que, independientemente de lo que sientan, les cueste comprender porqué los otros sentimos ciertas emociones o que expresen verbalmente ante otros miembros de la familia que no es una situación tan grave. En estos casos, podría tratarse de una dificultad para expresar la empatía de manera conductual.

Si queréis leer más sobre estos temas, entráis a los enlaces que os dejamos, haciendo doble click a las palabras clave marcadas.

En cualquier de estos casos, podemos ayudarlos a comprender aquello que está pasando y como lo estamos viviendo nosotros. A continuación os dejamos algunas recomendaciones:

 • El primer paso. ¿Cómo les podemos informar?

Es importante informar a los niños y niñas con sinceridad. Muchas veces ocultamos o atrasamos este tipo de noticias por miedo a una posible reacción desproporcionada o para evitar el sufrimiento a los más pequeños, pero es esencial mantenerles informados.

Para explicar lo que ha pasado es importante ser directos, claros y concisos, no hay que explicar muchos detalles ni decorar demasiado lo que ha acontecido. Recordad que muchos de ellos pueden tener dificultad para procesar la información abstracta. Agradecerán que seamos directos y digamos el que ha pasado sin florituras.

Con los más pequeños, podéis ayudaros usando cuentos para hacer más gráfico y sencillo de comprender el que ha pasado. Os dejamos algunos ejemplos:

  • El árbol de los recuerdos (Britta Teckentrup)
  • Es así (Paloma Valdivia)
  • Más allá del gran río (Armin Beuscher i Cornelia Haas)
  • Mi abuelo es una estrella (Sacha Azcona Subi)
  • Siempre te querré (Roert Munsch)
 • ¿Cómo podemos ayudarles a identificar sus emociones?

Es importante crear un espacio tranquilo para hablar y verbalizar diferentes emociones relacionadas con aquello que está pasando para ver si se identifican con alguna. 

Pero, ¿qué pasa si no se identifican con la tristeza o la rabia? Puede ser que esto pase y puede ser que estén tranquilos o le resten importancia. Es muy importante que no les culpabilicemos en estos casos. A pesar de que a nosotros nos parezca extraño, que nos duela que no se sientan mal, lo tenemos que intentar aceptar y no forzarlos a sentir una emoción determinada.

 • ¿Cómo les ayudamos a expresar empatía?

En primer lugar es importante entender que ellos expresan lo que piensan y que no lo hacen con mala intención a pesar de que, a veces, pueda hacer daño aquello que dicen. No se dan cuenta.

Por un lado, para ayudarlos a comprender cómo nos sentimos es importante que se lo digamos de forma clara, y puede ser que, además, necesiten pautas de actuación básicas por saber qué hacer. Un ejemplo del que podemos hacer sería decir  “estoy triste y necesito que me des un abrazo para reconfortarme”. 

Por otro lado, para mirar de ayudarlos a no ser inadecuados/as o no hacer comentarios fuera de contexto, es importante decirles que estos comentarios nos hacen sentir más tristes. Recordad hacerlo siempre sin culpabilizar a los niños. Un ejemplo de cómo hacerlo seria “Sé que tú te sientes calmado/da y que no necesitas llorar, pero yo estoy muy triste y si me haces ese comentario me vienen más ganas de llorar, ¿podrías no volverlo a hacer, por favor?”.

Esto es todo por hoy, esperamos que estas recomendaciones os sean de ayuda por estos días. Si es así, ¡no olvidéis compartir la publicaciones y darnos LIKE en el artículo!

El Equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR