En el cervell tenim diverses estructures, però no funcionen de forma independent, sino que s’uneixen per formar xarxes neuronals complexes que permeten conductes complexes, com la motricitat, l’atenció, la cognició, el llenguatge i la conducta social. Les conductes complexes necessiten que vàries parts del cervell funcionin de forma coordinada i sincronitzada. És molt semblant als instruments d’una orquestra, que han d’estar coordinats per crear música. D’igual forma, moltes àrees del cervell han d’estar connectades a través de xarxes neuronals per aconseguir realitzar aquestes conductes. En el TEA, aquestes connexions, i concretament les connexions de llarg recorregut que permeten que diferents parts del cervell funcionin de forma coordinada, presenten alteracions.

Quan existeix una connectivitat alterada entre les diferents àrees del cervell, com sembla que passa en el TEA, al/la nen/a li resulta molt més difícil aprendre a realitzar conductes complexes que requereixin el funcionament integrat de diferents àrees cerebrals, per exemple, en l’atenció conjunta.

L’atenció conjunta és la capacitat per compartir l’atenció sobre un objecte o activitat amb una altra persona. Té dos variants, la variant de resposta i la variant d’iniciativa. La primera és l’habilitat per atendre allò sobre el que l’altre ens crida l’atenció. La segona, l’habilitat per atraure l’atenció de l’altre sobre alguna cosa, modificant així la seva atenció cap al nostre interés.

Per compartir un interès, per exemple en l’acció de senyalar, és necessari coordinar les àrees del cervell involucrades en la percepció visual (mirar cap a una joguina), el canvi d’atenció (desde la joguina cap a l’adult), la conducta motriu (tant dels ulls com de les mans) i l’emoció (expresar alegria o interès). La falta d’una connectivitat cerebral típica afectarà el desenvolupament d’aquest tipus d’habilitats complexes.

Tot i així, és important recordar que el cervell és un òrgan amb molta plasticitat, especialment els primers anys de vida, i això vol dir que pot tenir canvis mitjançant l’experiència, reforçant aquelles xarxes neuronals que s’han utilitzat de forma activa.
Per tant, l’atenció conjunta és un aspecte que es pot treballar! I com millor que jugant?
Quan pensem en treballar l’atenció amb nens/nenes amb TEA, és important basar-nos en els seus interessos. Podem començar imitant els seus jocs: Copiant les accions que realitzi a l’explorar un objecte, caminar i saltar amb ell, explorar junts els objectes del seu entorn, i poc a poc anar introduint algun so, pregunta o actuació adequada a la situació, per anar estructurant i dotant de sentit aquest espai de joc.

Us deixem a continuació unes pautes per seguir al llarg d’un espai de joc:

1. Col·locar les joguines de manera que les puguin veure però necessitin ajuda de l’adult per agafar-les, treballant així la demanda per obtenir-les.

2. Si no fa una acció de senyalar o demanar, podem agafar joguines aleatòries i anar preguntant quina volen, reforçant qualsevol so o gest que facin inicialment.

3. Més endavant, podem començar a preguntar de forma més general per treballar les demandes de forma més específica (senyalant i anomenant el joc).

4. Un cop sel·leccionat el joc, podeu observar-lo junts, i si ell/a selecciona algun objecte fer algun comentari al respecte, com “Què xulo aquest! M’encanta! És molt maco!”, fins que ell/a canvii l’atenció cap a alguna altra cosa.

5. Progressivament, podem agafar nosaltres objectes del joc o senyalar parts concretes i ajudar a l’infant amb instruccions: “Mira aquest nino! M’agrada molt!” amb la intenció de que el nen o nena comenci a compartir amb vosaltres l’atenció cap a aquell objecte.

6. Si el nen o nena presenta una forma de jugar peculiar, com per exemple alinear objectes o donant un ús inusual als mateixos, podeu començar imitant el seu joc i poc a poc anar introduint petits canvis per anar donant estructura i funcionalitat a l’activitat.

7. Un cop està finalitzant el temps de joc, informeu al petit que s’ha acabat el temps de joc i que ara tocarà recollir. Aquí podem fer de models; agafem un joc i el col·loquem dins la capsa corresponent. Ho repetim vàries vegades i després li donem a ell/a una joguina dient “ho guardes?”. En el cas de que ho posi a la capsa, reforcem que ho ha fet molt bé i repetim fins que tots els jocs estiguin guardats.

8. Un cop l’estructura de joc estigui establerta, podem anar retirant les ajudes de preguntar i recollir gradualment, per tal de que el/la nen/a comenci a fer demandes espontànies i comenci a recollir sol/a.

Si l’article us ha agradat no dubteu en deixar el vostre comentari, dornar-nos un like i compartir aquesta publicació. Fins al pròxim juernes!

L’equip de psicòlegs de TEAMAR.

————————————————————————————————————

En el cerebro tenemos diversas estructuras, pero no funcionan de forma independiente, sino que se unen para formar redes neuronales complejas que permitan conductas complejas, como la motricidad, la atención, la cognición, el lenguaje y la conducta social. Las conductas complejas necesitan que varias partes del cerebro funcionen de forma coordinada i sincronizada. Es muy parecido a los instrumentos de una orquesta, que tienen que estar coordinados para crear música. De igual forma, muchas áreas del cerebro tienen que estar conectadas a través de redes neuronales para conseguir realizar estas conductas. En el TEA, estas conexiones, y concretamente las conexiones de largo recorrido que permiten que diferentes partes del cerebro funcionen de forma coordinada, presenten alteraciones.

Cuando existe una conectividad alterada entre las diferentes áreas del cerebro, como parece que sucede en el TEA, el/la niño/a le resulta mucho más difícil aprender a realizar conductas complejas que requieran el funcionamiento integrado de diferentes áreas cerebrales, por ejemplo, en la atención conjunta.

La atención conjunta es la capacidad para compartir la atención sobre un objeto o actividad con otra persona. Tiene dos variantes, la variante de respuesta y la variante de iniciativa. La primera es la habilidad para atender aquello sobre lo que el otro nos llama la atención. La segona, la habilidad para atraer la atención del otro sobre alguna cosa, modificando así su atención hacia nuestro interés.

Para compartir un interés, por ejemplo en la acción de señalar, es necesario coordinar las áreas del cerebro involucradas en la percepción visual (mirar hacia un juguete), el cambio de atención (desde el juguete hacia el adulto), la conducta motriz (tanto de los ojos como de las manos) y la emoción (expresar alegría o interés). La falta de una conectividad cerebral típica afectará el desarrollo de este tipo de habilidades complejas.
Aún y así, es importante recordar que el cerebro es un órgano con mucha plasticidad, especialmente los primeros años de vida, y eso quiere decir que puede tener cambios a través de la experiencia, reforzando aquellas redes neuronales que se han utilizado de forma activa.

Por lo tanto, la atención conjunta es un aspecto que se puede trabajar! Y cómo mejor que jugando?

Cuando pensamos en trabajar la atención con niños/as con TEA, es importante basar-nos en sus intereses. podemos comenzar imitando sus juegos: Copiando las acciones que realiza al explorar un objeto, caminar y saltar hacia él, explorar juntos los objetos del entorno, y poco a poco ir introduciendo algún sonido, pregunta o actuación adecuada a la situación, para ir estructurando y dando funcionalidad a ese espacio de juego.

Os dejamos a continuación unas pautas para seguir a lo largo de una sesión de juego:

1. Colocar los juguetes de forma que los puedan ver pero necesiten ayuda del adulto para cogerlos, trabajando así la demanda para obtenerlos.

2. Si no hace la acción de señalar o pedir, podemos coger los juguetes aleatoriamente e ir preguntando cuál quieren, reforzando cualquier sonido o gesto que hagan inicialmente.

3. Más adelante, podemos comenzar a preguntar de forma más general para trabajar las demandas de forma más específica (señalando y nombrando el juego).

4. Una vez seleccionado el juego, podéis observarlo juntos, y si él/ella selecciona algún objeto para hacer algún comentarios al respecto, como “Qué chulo! Me encanta! Es muy bonito!”, hasta que él/ella cambie la atención hacia alguna otra cosa.

5. Progresivamente, podemos coger nosotros objetos del juego o señalar partes concretas y ayudar al niño/a con instrucciones: “Mira este muñeco!” con la intención de que el niño/a empieza a compartir la atención hacia aquél objeto.

6. Si el niño/a presenta una forma de jugar peculiar, como por ejemplo alinear objetos dándole un uso inusual a los mismos, podéis empezar imitando su juego y poco a poco ir introduciendo pequeños cambios para ir dotando de estructura y funcionalidad la actividad.

7. Una vez habéis finalizado el tiempo de juego, podéis informar al pequeño que habéis terminado de jugar y ahora tocará recoger. Aquí podemos hacer de modelos; Cogemos un juego y lo colocamos dentro de la caja correspondiente. Lo repetimos varias veces y después le damos a él/ella un juguete diciéndole “¿Lo guardas?”. En el caso de que lo ponga en la caja, reforzamos que lo ha hecho muy bien y repetimos hasta que todos los juegos estén guardados.

8. Una vez la estructura de juego esté establecida, podemos ir retirando las ayudas de preguntar y recoger gradualmente, con tal de que el/la niño/a empiece a hacer demandas espontáneas y empiece a recoger solo/a.

Si el artículo os ha gustado no dudéis en dejar vuestro comentario, darnos like y compartir esta publicación. Hasta el próximo juernes!

El equipo de psicólogos de TEAMAR.

Font imatge: https://www.bekiapadres.com/articulos/razones-jugar-con-hijos/