Nou any i nou govern. I per què ens resulta d’interès això? Doncs per un dels reptes que tenen entre mans. El passat febrer es va impulsar una llei de Salut Mental a nivell nacional, que havia de donar resposta a les necessitats de les persones amb problemes de salut mental. Així, havia de crear un pla contra el suïcidi, la violència masclista, crear la figura del defensor de les persones amb problemes de salut mental i potenciar la detecció i atenció precoç des d’un abordatge psicosocial. 

Un dels seus programes més ambiciosos era la creació de programes per a la prevenció primària i la promoció de la Salut Mental en CAPs, centres escolars, Serveis Socials i en les pròpies estructures familiars per tal de poder millorar la detecció i abordatge de factors de risc psicosocials. 

Aquest fet resulta especialment interessant perquè la detecció i abordatge precoç de problemàtica en l’àmbit de la Salut Mental perquè permet traçar un pla de treball que augura un millor pronòstic que quan la clínica ja està enquistada. 

Pel que fa a la prevenció secundària, es barallava implementar programes d’intervenció quan apareix la clínica des d’una perspectiva psicosocial col·laborant en xarxa amb la resta de serveis comunitaris. Això permetria defugir la psiquiatrització i la medicalització sistemàtica en la població infantojuvenil, així com evitar l’administració de tractaments farmacològics de manera preventiva, només podent-se administrar en aquells casos que es presenti una simptomatologia franca que la pugui justificar. 

Aquesta mesura cerca la protecció de les persones amb problemàtica de Salut Mental contra la iatrogènia que tractaments temptatius o “aleatoris” podrien causar. 

Per últim, val a destacar la figura de la defensora de les persones amb problemàtica de Salut Mental. Aquest professional tindrà el repte d’idear una via per a combatre males praxis i aquells buits que puguin deixar a les persones desateses en la seva necessitat. 

A més, s’impulsarà que els professionals es formin en drets humans, de tal manera que, des de l’inici, el seu itinerari com a professionals de la Salut estigui regit per un marc més humanitari i respectuós potenciant l’empatia i disminuïnt el paternalisme.

El 2020 promet ser un any interessant en matèria de Salut Mental, un any d’evolució i maduració d’un sistema saturat i obsolet. Esperem amb ànsies començar a viure tots aquests canvis.

 

Esperem que us hagi resultat d’interès i que compartiu la publicació.

Equip de TEAMAR.


 

Año nuevo y gobierno nuevo. ¿Y por qué nos resulta de interés? Porqué uno de los reptos que tienen entre manos, desde el pasado febrero, es impulsar una ley de Salud Mental a nivel nacional, que daría  respuesta a las necesidades de las personas con problemas de Salud Mental. Así, prometía crear un plan contra el suicidio, la violencia machista, crear la figura del defensor de las personas con problemas de salud mental y potenciar la detección y atención precoz desde un abordaje psicosocial.

Uno de sus programas más ambiciosos era la creación de programas para la prevención primaria y la promoción de la Salud Mental en CAPs, centros escolares, Servicios Sociales y en las propias estructuras familiares para mejorar la detección y abordaje de factores de riesgo psicosociales.

Este hecho resulta especialmente interesante porqué la detección y abordaje precoz de la problemática en el ámbito de la Salud Mental permite trazar un plan de trabajo que augura un mejor pronóstico que cuando la clínica está ya enquistada.

En referencia a la prevención secundaria, se barajaba implementar programas de intervención en aparecer la clínica desde una perspectiva psicosocial, colaborando en red con el resto de servicios comunitarios. Esto permetiría rehuir la psiquiatrización y la medicalización sistemática en la población infantojuvenil, así como evitar la administración de tratamientos farmacológicos de manera preventiva, solo pudiendose administrar en aquellos casos en que se presente una sintomatología franca que la pueda justificar.

Esta medida busca la protección de las personas con problemática de Salud Mental contra la iatrogenia que tratamientos tentativos o aleatorios podrían causar.

Por último, merece la pena destacar la figura de la defensora de las personas con problemática de Salud Mental. Este professional tendrá el reto de idear una vía para combatir malas praxis y llenar aquellos vacíos que puedan dejar a las personas desatendidas en su necesidad.

Además se impulsará que los profesionales se formen en derechos humanos, de tal manera que desde un inicio de su itinerario como profesionales de la Salud esten regidos por un marco humanitario y respetuoso potenciando la empatía y disminuyendo el paternalismo.

2020 promete ser un año interesante en materia de Salud Mental, un año de evolución y maduración de un sistema saturado y obsoleto. Esperamos con ansias empezar a vivir todos estos cambios.

Esperemos que os haya resultado de interés y que compartáis la publicación!

 

Equipo de TEAMAR