Si mirem enrere, el joc és protagonista de molts dels nostres records des de la infantesa. Tot i que al llarg de la vida el nostre joc evoluciona juntament amb nosaltres, no podem oblidar el paper fonamental que aquest ha dut a terme durant el nostre desenvolupament i com, en petita o gran escala, segueix formant part de la nostra vida, especialment, dels nostres moments d’oci.

Són moltes les funcions que es treballen amb el joc, i que fan que aquest sigui quelcom indispensable en el desenvolupament infantil. Òbviament, el joc no deixa de ser una recerca d’oci i diversió, però darrere d’aquest fi, descobrim tot el que aporta al joc al nen i com l’ajuda a desenvolupar-se en diferents àrees: habilitats físiques, parla i llenguatge, habilitats socials, intel·ligència racional i emocional, etc.

Com hem dit anteriorment, el joc no és quelcom estàtic, sinó que evoluciona al llarg dels anys acompanyant l’infant al llarg del seu desenvolupament. Segons l’etapa en la que es trobi el nen, podem parlar dels següents tipus de joc:

 1. Joc Sensoriomotor: En aquest període el nen tendeix a conèixer l’entorn i coneixes a ell mateix. En aquests primers jocs, juguen un paper fonamental els sentits, especialment la vista i la boca, que permeten relacionar-se amb l’entorn. Més endavant, el nen introdueix els moviments de cap, coll, mans i cames i apareixen conductes com el mossegar, succionar i tocar tot allò que troba, per tal de conèixer el que l’envolta. Al finalitzar aquesta etapa, el nen ja dirigeix el joc cap a l’objecte, dirigint-se cap a ell gràcies a les habilitats motores adquirides, fen-los rodar, sonar, estrenyent-los, etc. En aquesta etapa apareixen accions que inclouen a l’altre com somriure, amagar-se, etc., afavorint la interacció social.
 2. Joc Simbòlic: En aquesta etapa el nen es capaç de simular situacions, objectes o personatges que no estan presents físicament en el moment del joc. Aquesta etapa consta d’una llarga evolució, des de identificar l’ús funcional dels objectes en la vida diària i realitzar les accions fora del context real, realitzar les mateixes accions de manera molt exagerada, imitació pròpia d’accions del dia a dia o en objectes o persones, representació de rols i seqüenciació d’accions, interacció entre iguals mitjançant el joc cooperatiu, etc.
 3. Joc de Regles: S’introdueixen les normes dins del joc, amb la participació o no de l’adult. En aquest tipus de jocs, els nens han de saber les normes a seguir abans d’iniciar-lo, per saber que han de fer en cada moment. Els nens més petits juguen pel seu compte, sense tenir en consideració a la resta de nens i nenes, quan es guanya es torna a començar el joc. En el cas de nens més grans, s’organitzen per aconseguir una meta, tenint en compte les accions dels altres, i intentant impedir-les o dificultar-les.

Des de els primers jocs d’interacció, l’adult ja comença a participar en aquests amb el nen, establint-se una interacció mútua. En els moments de joc compartits, el nen gaudeix de l’atenció prestada per l’adult, i aquest es sent satisfet veient la satisfacció i diversió del nen, creant-se així, un lligam afectiu entre ells.

És cert que els temps canvien, i sembla que cada cop ho fan més ràpid, i pot ser que a vegades això ens generi un sentiment de llunyania respecte als nostres fills en aquest àmbit, ja sigui per la diferència del tipus de joc, l’ús de la tecnologia pràcticament des de que neixen… i això ens pot crear una dificultat en l’apropament cap a ells.

En el cas de nens i nenes amb TEA, ens trobem en molts casos amb dificultats afegides, com per exemple, la seva limitada interacció social, dificultant-li’ls  l’inici de la interacció, o el com participar en aquesta. A continuació, us descrivim algunes pautes que considerem importants a tenir en compte per facilitar i fomentar el joc amb el vostre fill/a:

 • Seguir els interessos del nen, incorporant-los en el joc, per tal de captar la seva atenció.
 • Delimitar l’espai de joc i eliminar elements distractors.
 • Crear jocs circulars, buscant la seva comunicació. Poden ser jocs sensoriomotors o de contacte corporal, fent-los atractius i motivants per ell. D’aquesta manera, més endavant podrem ampliar cap a altres tipus de jocs.
 • Fer modelatge, duent a terme nosaltres el joc perquè després ells puguin imitar-lo, aprenent el joc a partir de la imitació i la repetició.
 • Donar sentit al joc a partir de petites pautes, senzilles i molt estructurades.
 • Parlar amb calma, amb frases concises i buscant el contacte visual.
 • Anticipar el que passarà, mitjançant la paraula o suports visuals, per a una millor comprensió.
 • Establir una rutina en el joc perquè el nen pugui anticipar el que passarà, fomentant la seva confiança i seguretat.
 • Provocar l’ús del llenguatge a partir de demandes senzilles. Per exemple, si estem fent bombolles de sabó, parar de fer-les i esperar que ell faci la demanda, primer amb petites ajudes per guiar-lo, i després per ell mateix.
 • Presentar el joc de manera atractiva i divertida, buscant no només que el nen/a gaudeixi, sinó gaudint també perquè es converteixi en una experiència positiva per a ell i busqui repetir-la.

A partir d’aquestes senzilles pautes, establim les bases del joc i busquem la interacció amb ell, per poc a poc, anar introduint més elements en el joc, normes socials com els torns, jocs menys estructurats i més flexibles, etc.

Malgrat les dificultats amb les que ens trobem, no hem d’oblidar que el joc no deixa de ser una experiència emocional y social, tant pel nen com per l’adult, facilitador de molts moments i oportunitats de crear i millorar el vincle amb els fills i filles.

Si us ha agradat aquesta entrada podeu comentar les vostres opinions i suggeriments, així com compartir-ho a les diferents xarxes socials per fer-ne difusió.

L’Equip de psicòlegs de l’Associació TEAMAR

Si miramos atrás, el juego es protagonista de muchos de nuestros recuerdos desde la infancia. Aunque a lo largo de la vida nuestro juego evoluciona con nosotros, no podemos olvidar el papel fundamental que este ha llevado a cabo durante nuestro desarrollo y como, en pequeña o gran escala, sigue formando parte de nuestra vida, especialmente, de nuestros momentos de ocio.

Son muchas las funciones que se trabajan con el juego, y que hacen que este sea algo indispensable en el desarrollo infantil. Obviamente, el juego no deja de ser una búsqueda de ocio i diversión, pero detrás de este fin, descubrimos todo lo que aporta el juego al niño y como lo ayuda a desarrollarse en las distintas áreas: habilidades físicas, habla y lenguaje, habilidades sociales, inteligencia racional y emocional, etc.

Como hemos dicho anteriormente, el juego no es algo estático, sino que evoluciona  a lo largo de los años, acompañando al niño en su desarrollo. Según la etapa en la que se encuentre el niño, podemos hablar de los siguientes tipos de juego:

 1. Juego Sensoriomotor: En este periodo el niño tiende a conocer el entorno y a conocerse a él mismo. En estos primeros juegos, tienen un papel fundamental los sentidos, especialmente la vista y la boca, que le permiten relacionarse con el entorno. Más adelante, el niño introduce los movimientos de cabeza, cuello, manos y piernas y aparecen conductas como morder, succionar y tocar todo aquello que encuentra, para poder conocer lo que le rodea. Al finalizar esta etapa, el niño ya dirige el juego hacia el objeto, dirigiéndose hacia él gracias a las habilidades motoras adquiridas, haciéndolo sonar, rodas, apretándolo, etc. En esta etapa, aparecen acciones que incluyen a otro, como sonreír, esconderse, etc. favoreciendo la interacción social.
 2. Juego Simbólico: En esta etapa el niño es capaz de simular situaciones, objetos o personajes que no están presentes físicamente en el momento del juego. Esta etapa consta de una larga evolución, desde identificar el uso funcional de los objetos en la vida diaria y realizar las acciones fuera del contexto real, realizar las mismas acciones de manera muy exagerada, la imitación propia de acciones del día a día o en objetos o personas, representación de roles y secuenciación de acciones, interacción entre iguales mediante el juego cooperativo, etc.
 3. Juego de Reglas: Se introducen las normas dentro del juego, con la participación o no del adulto. En este tipo de juegos, los niños han de saber las normas a seguir antes de iniciarlo, para saber que tienen que hacer en cada momento. Los niños más pequeños juegan por su cuenta, sin tener en consideración al resto de niños y niñas, y cuando se gana se vuelve a empezar el juego. En el caso de niños y niñas mayores, se organizan para conseguir una meta, teniendo en cuenta las acciones de los demás, intentando impedirlas o dificultarlas.

Desde los primeros juegos de interacción, el adulto ya empieza a participar en estos con el niño, estableciéndose una interacción mutua. En los momentos de juego compartidos, el niño disfruta de la atención prestada por el adulto, y este se siente satisfecho viendo la satisfacción y diversión del niño, creándose así un vínculo afectivo entre ellos.

Es cierto que los tiempos cambian, y parece que cada vez lo hacen más deprisa, y puede ser que a veces eso nos genere un sentimiento de lejanía respecto a nuestros hijos e hijas en este ámbito, ya sea por la diferencia del tipo de juego, el uso de la tecnología prácticamente desde que nacen…. y eso nos puede crear una dificultad en el acercamiento hacia ellos.

En el caso de niños y niñas con TEA, nos encontramos muchas veces con dificultades añadidas, como por ejemplo, su limitada interacción social, dificultándoles el inicio de la interacción o el cómo participar en esta. A continuación, os describimos algunas pautas que consideramos importantes a tener en cuenta para facilitar y fomentar el juego con vuestro hijo/a:

 • Seguir los intereses del niño, incorporándolos al juego, para poder captar su atención.
 • Delimitar el espacio de juego y eliminar elementos distractores.
 • Crear juegos circulares, buscando su comunicación. Pueden ser juegos sensoriomotores o de contacto corporal, haciéndolos atractivos y motivantes para él. De esta manera, más adelante podremos ampliar hacia otro tipo de juegos.
 • Hacer modelaje, llevando a cabo nosotros el juego para que después ellos puedan imitarlo, aprendiendo el juego a partir de la imitación y la repetición.
 • Dar sentido al juego a partir de pequeñas pautas, sencillas y muy estructuradas.
 • Hablar con calma, usando frases concisas y buscando el contacto visual.
 • Anticipar lo que pasará, mediante la palabra o soportes visuales, para una mejor comprensión.
 • Establecer una rutina en el juego, para que el niño pueda anticipar lo que pasará, fomentando su confianza y seguridad.
 • Provocar el uso del lenguaje a partir de demandas sencillas. Por ejemplo, si estamos haciendo pompas de jabón, para de hacerlas y esperar que él haga la demanda, primero con pequeñas ayudas para guiarlo, y después por él mismo.
 • Presentar el juego de manera atractiva y divertida, buscando no sólo que el niño/a disfrute, sino disfrutando también para que se convierta en una experiencia positiva para él y busque repetirla.

A partir de estas sencillas pautas, establecemos las bases del juego y buscamos la interacción con él, para poco a poco, ir introduciendo más elementos en el juego, normas sociales como los turnos, juegos menos estructurados y más flexibles, etc.

A pesar de las dificultades con las que nos encontramos, no tenemos que olvidar que el juego no deja de ser una experiencia emocional y social, tanto para el niño como para el adulto, facilitador de muchos momentos y oportunidades de crear y mejorar el vínculo con los hijos e hijas.

Si os ha gustado esta entrada podéis comentar vuestras opiniones y sugerencias, así como compartirlo en las diferentes redes sociales para hacer difusión.

El Equipo de Psicólogos de la Asociación TEAMAR