Avui en dia l’ús de les pantalles ha esdevingut una condició sine qua non pel funcionament diari de la nostra societat. Tant pares/mares com fills/es utilitzem la tecnologia en molts formats i finalitats diferents al llarg del dia.

Dins del sac de pantalles incloem tot el que són mòbils, tablets, consoles, televisions, ordinadors… Tot i això, els videojocs i les xarxes socials són les que més preocupen.

Un bon maneig en l’ús d’aquestes eines tan potents ens pot portar molts beneficis en l’àmbit acadèmic, professional i relacional i, a més, ens aporta un espai d’oci inacabable. Tant els videojocs com les xarxes socials són un dels mitjans principals de socialització de les noves generacions, sent així una font d’autoestima i de recolzament social molt important per a ells/es. No obstant, poden ser una arma de doble fil, ja que tot i oferir un ventall enorme de beneficis pel seu desenvolupament alhora poden arribar a ser perjudicials si s’utilitzen en excés o de manera inadequada.

D’una banda, molts estudis han demostrat que tant els videojocs com les xarxes socials tenen una capacitat addictiva molt alta i, per tant, si s’utilitzen d’una manera descontrolada poden arribar a crear patrons d’addicció importants. D’altra banda, conformen un espai a través del qual els infants i joves es relacionen amb el món i construeixen la seva identitat i, per tant, un ús inadequat pot comportar certs riscos pel seu desenvolupament emocional i psicosocial. Així doncs, cal informar-se bé i estar alerta!

Tal i com es va comentar al post de la setmana passada, venen setmanes de bastanta incertesa respecte les restriccions que s’han implementat per la situació de pandèmia actual. Moltes classes es troben confinades i molts infants i joves tenen més temps lliure que han d’ocupar d’alguna manera a casa. Així, la situació en la que ens trobem augmenta el risc que els nostres fills/es puguin desenvolupar patrons d’ús de les pantalles que els poden ser nocius. Cal estar atents a com les utilitzen per poder prevenir i minimitzar els seus perills.

Quins senyals ens poden ajudar a detectar si els nostres fills/es no estan fent un bon ús de les pantalles?

 • Si apareix pèrdua d’interès per activitats que abans els agradaven.
 • Si el seu ús comporta que no es compleixi amb les obligacions, tant de casa com escolars.
 • Si es tenen problemes per deixar d’utilitzar-les en situacions en què s’ha prohibit o no és convenient utilitzar-les.
 • Si el seu ús causa problemes amb els altres, és a dir, amb la família o amb els seus iguals.

Què podem fer com a pares i mares o educador/es si detectem algun d’aquests senyals? S’ha vist que hi ha diferents factors que podem potenciar des de casa per tal de prevenir problemes amb l’ús de les pantalles en un futur:

 1. Promoure una bona comunicació familiar, de manera que els nostres infants i joves trobin un espai segur per expressar-se i compartir tot allò que necessitin de forma adequada.
 2. Establir uns bons límits i normes respecte l’ús que poden fer de les pantalles. Per exemple, pactar el número d’hores d’ús diari. Establir uns límits i fer-ho de forma conjunta amb els fills/es serà clau per aconseguir una rutina saludable d’oci amb les tecnologies.
 3. Fer un bon modelatge. És molt important limitar el propi ús de les pantalles, ja que els infants i joves són uns excel·lents imitadors.
 4. Proposar alternatives d’oci a les pantalles. Per exemple, es poden proposar sortides a l’aire lliure, jugar a jocs de taula, fer manualitats o practicar algun tipus d’esport.
 5. Compartir cert temps de pantalles amb els nostres fills/es. Per exemple, jugar conjuntament amb ells/es a videojocs o interessar-se per Instagramers o youtubers a qui segueixen i mirar un vídeo plegats. D’aquesta manera afavorim la interacció social, la vinculació i podem entendre més bé què fan i com es senten.
 6. Crear zones o moments sense tecnologia. Per exemple, es pot eliminar la tecnologia a l’hora dels àpats i de les habitacions dels nens/es pels més petits. També és aconsellable recarregar els dispositius durant la nit fora del dormitori.

Us animem a posar en pràctica tot això a casa, de manera que tant pares i mares com fills/es ens empoderem en l’ús de les tecnologies i puguem gaudir-les d’una manera saludable.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així compartiu-lo i doneu LIKES!!

Ens veiem el proper juernes!

L’Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

______________________________________________________________

Hoy en día el uso de las pantallas se ha convertido en una condición sine qua non para el funcionamiento diario de nuestra sociedad. Tanto padres/madres como hijos/as utilizamos la tecnología en muchos formatos y finalidades diferentes a lo largo del día.

Dentro del saco de pantallas incluimos todo lo que son móviles, tablets, consolas, televisiones, ordenadores … Sin embargo, los videojuegos y las redes sociales son las que más preocupan.

Un buen manejo en el uso de estas herramientas tan potentes nos puede traer muchos beneficios en el ámbito académico, profesional y relacional y, además, nos aporta un espacio de ocio inacabable. Tanto los videojuegos como las redes sociales son uno de los medios principales de socialización de las nuevas generaciones, siendo así una fuente de autoestima y de apoyo social muy importante para ellos/as. Aun así, pueden ser un arma de doble filo, ya que a pesar de ofrecer un abanico enorme de beneficios para su desarrollo al mismo tiempo pueden llegar a ser perjudiciales si se utilizan en exceso o de manera inadecuada.

Por un lado, muchos estudios han demostrado que tanto los videojuegos como las redes sociales tienen una capacidad adictiva muy alta y, por tanto, si se utilizan de una manera descontrolada pueden llegar a crear patrones de adicción importantes. Por otra parte, conforman un espacio a través del cual los niños y jóvenes se relacionan con el mundo y construyen su identidad y, por tanto, un uso inadecuado puede conllevar ciertos riesgos para su desarrollo emocional y psicosocial. ¡Así pues, hay que informarse bien y estar alerta!

Tal y como se comentó en el post de la semana pasada, vienen semanas de bastante incertidumbre respecto a las restricciones que se han implementado por la situación de pandemia actual. Muchas clases se encuentran confinadas y muchos niños y jóvenes tienen más tiempo libre que tienen que ocupar de alguna manera en casa. Así, la situación en la que nos encontramos aumenta el riesgo de que nuestros hijos/as puedan desarrollar patrones de uso de las pantallas que pueden ser nocivos. Hay que estar atentos a cómo las utilizan para poder prevenir y minimizar sus peligros.

¿Qué señales nos pueden ayudar a detectar si nuestros hijos / as no están haciendo un buen uso de las pantallas?

 • Si aparece pérdida de interés por actividades que antes les gustaban.
 • Si su uso conlleva que no se cumpla con las obligaciones, tanto de casa como escolares.
 • Si se tiene problemas para dejar de utilizarlas en situaciones en que se ha prohibido o no es conveniente utilizarlas.
 • Si su uso causa problemas con los demás, es decir, con la familia o con sus iguales.

¿Qué podemos hacer como padres y madres o educador/as si detectamos alguna de estas señales? Se ha visto que hay diferentes factores que podemos potenciar desde casa para prevenir problemas con el uso de las pantallas en un futuro:

 1. Promover una buena comunicación familiar, de manera que nuestros niños y jóvenes encuentren un espacio seguro para expresarse y compartir todo lo que necesiten de forma adecuada.
 2. Establecer unos buenos límites y normas respecto al uso que pueden hacer de las pantallas. Por ejemplo, pactar el número de horas de uso diario. Establecer unos límites y hacerlo de forma conjunta con los hijos/as será clave para conseguir una rutina saludable de ocio con las tecnologías.
 3. Hacer un buen modelado. Es muy importante limitar el propio uso de las pantallas, ya que los niños y jóvenes son unos excelentes imitadores.
 4. Proponer alternativas de ocio a las pantallas. Por ejemplo, se pueden proponer salidas al aire libre, jugar a juegos de mesa, hacer manualidades o practicar algún tipo de deporte.
 5. Compartir cierto tiempo de pantallas con nuestros hijos/as. Por ejemplo, jugar conjuntamente con ellos/as a videojuegos o interesarse por Instagramers o YouTubers a quien siguen y mirar un video juntos. De esta manera favorecemos la interacción social, la vinculación y podemos entender mejor qué hacen y cómo se sienten.
 6. Crear zonas o momentos sin tecnología. Por ejemplo, se puede eliminar la tecnología a la hora de las comidas y de las habitaciones de los niños/as más pequeños. También es aconsejable recargar los dispositivos durante la noche fuera del dormitorio.

Os animamos a poner en práctica todo esto en casa, de manera que tanto padres/madres como hijos/as nos empoderemos en el uso de las tecnologías y podamos disfrutarlas de una manera saludable.

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! ¡¡Si ha sido así compartidlo y dad LIKES!!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El Equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR